ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

INFO : Karya al-Fathani


BUKU-BUKU KARYA ULAMA PATANI DAN MELAYU
No.1
Judul Dhiyaul Murid, Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani.Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1996.
Kandungan: Membicarakan tatacara berzikir menurut Tariqat Syatariyah. Data kitab yang asal. Sejarah perkembangan Tariqat Syatariyah di Asia Tenggara. Selainnya juga membicarakan riwayathidup Syeikh Abdul Mubin al-Fatani, ulama yang menyebar Islam di Pahang. Dengan lampiran beberapa manuskrip karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani di antara mengenai Imam Mahdi. 198 halaman.Keterangan: Transliterasi kitab Dhiyaul Murid fi Bayani Kalimatit Tauhid karya Syeikh Daud binAbdullah al-Fathani
No. 2
Judul Al-?fUrwatul Wutsqa, Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani.Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1996.
Kandungan: Data kitab, penyelidikan biodata Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani dan perkembangan tariqat Samaniyah di Asia Tenggara, Kandungan transliterasi membicarakan pelbagai aspek Tariqat Samaniyah yang diajarkan oleh Syeikh Muhammad bin Abdul Karim as- Sammani al-Madani. 248 halaman.Keterangan: Transliterasi kitab Al-?fUrwatul Wutsqa wa Silsilatul Waliyil Atqa;karya Syeikh Abdul Shamad al-Falimbani.
No. 3
Judul Hidayatus Salikin, Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani, jilid 1.Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1996.
Kandungan: Pengenalan data kitab. Kandungan transliterasi menggalakkan berbagai-bagai amalan berdasarkan Al-Quran, hadis dan pendapat para ulama.Dilampirkan juga karya Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani yang berjudul Zahratul Murid. 189 halaman.Keterangan: Tranliterasi kitab Hidayatus Salikin Fisuluki Maslakil Muttaqin karya Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani,
No. 4
Judul Hidayatus Salikin Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani, jilid 2.Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1997.
Kandungan: Membicarakan nafsu mahmudah dan madzmumah. Dilampirkan juga manuskrip Tuhfatul Mursalah bergantung makna Melayu oleh Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani,Lubabut Tasawuf bergantung makna Melayu oleh Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri dan Fat-hur Rahman oleh Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari. 271 halaman.Keterangan: Transliterasi kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin karya Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani.
No. 5
Judul Syeikh Abdus Shamad Palembang Tokoh Shufi dan Jihad Dunia Melayu.Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1996.
Kandungan: Sejarah hidup Syeikh Abdus Shamad Palembang. Dibicarakan juga tentang Syeikh Syihabuddin dan Syeikh Muhammad Azhari bin Abdullah al-Falimbani dan pengenalan beberapa karyanya. 222 halaman.Keterangan: Merupakan penyelidikan dan perbahasan secara ilmiyah. Merupakan informasi terlengkap dan terkini mengenai ulama Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani.
No. 6
Judul Tafsir Puisi Syeikh Hamzah Al-Fansuri.Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1996.
Kandungan: Merupakan transliterasi puisi karya syeikh Hamzah al-Fansuri dari manuskrip Melayu/Jawi salinan Tuan Guru Mahmud bin Yusuf Terengganu. Pada bahagian awal dibicarakan riqayat hidup syeikh Hamzah al-Fansuri, Syamsuddin as-Sumatra-i dan Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri. Juga dilampirkan manuskrip Melayu/Jawi dan sebuah karga Syeikh Nuruddin ar-Raniri judul Durarul Faraid. 201 halaman.Keterangan: Penyelidikan dan perbahasan ilmiyah, penting untuk kajian sastera klasik Melayu.
No. 7
Judul Al-Fatawal Fathaniyah Syeikh Ahmad al-Fathani, jilid 1.Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1996.
Kandungan: Membicarakan data penyelidikan kitab yang asal. Soal dan jawab berbagai-bagai permasalahan agama Islam. Selain membicarakan ?eaqidah dan fiqh juga dapat dikaji jalan pemikiran bahasa yang dibahas oleh pengarangnya. 221 halaman.Keterangan: Tranliterasi kitab Al-Fatawal Fathaniyah karya Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani. Terlampir teks asli dalam bentuk Melayu/Jawi.
No. 8
Judul Al-Fatawal Fathaniyah Syeikh Ahmad al-Fathani, jilid 2.Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, Februari 1997.
Kandungan: Soal dan jawab berbagai-bagai permasalahan agama Islam, merupakan kelanjutan dari jilid 1. Selain membicarakan fiqh juga dapat dikaji jalan pemikiran pengarang mengenai politik, sosiologi dan lain-lainnya. 279 halaman.Keterangan: Tranliterasi kitab Al-Fatawal Fathaniyah karya Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani. Terlampir teks asli dalam bentuk Melayu/Jawi.
No. 9
JudulBadai?fuz Zuhur Segugus Bunga Nan Indah Syeikh Ahmad al-Fatani jilid 1.Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1997.
Kandungan: Pengenalan data kitab, menanggapi pertikaian pendapat mengenai bala?fdalam bulan Safar. Kandungan tranliterasi membicarakan berbagai-bagai jenisamalan dan doa. Terlampir manuskrip asli dalam bentuk tulisan Melayu/Jawi. 236halaman.Keterangan: Merupakan transliterasi karya Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain binMustafa al-Fathani yang belum pernah diterbitkan.
No. 10
Judul Badai?fuz Zuhur Segugus Bungan Nan Indah Syeikh Ahmad al-Fatani jilid 2.Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1997.
Kandungan: Kelanjutan buku jilid 1, membicarakan berbagai-bagai jenis amalan dandoa. Dilampirkan juga Segusus Bunga terbitan Matba?fah al-Miriyah, Makkah, 1321H. 286 halaman.Keterangan: Merupakan transliterasi karya Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain binMustafa al-Fatani yang belum pernah diterbitkan.
No. 11
Judul Kitab Pengetahuan Bahasa Raja Ali Haji.Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1997.
Kandungan: Dalam tulisan Latin/Rumi oleh Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullahmembicarakan sejarah ringkas Matba?fah Al-Ahmadiah Singapura dan Raja Haji Umarbin Raja Al-Ahmadiah Singapura dan Raja Haji Umar bin Raja Hasan, cucu Raja AliHaji. Pengetahuan Bahasa oleh Raja Ali Haji masih dikekalkan dalam tulisanMelayu/Jawi. 483 halaman.Keterangan: Merupakan kamus bahasa Melayu yang disebut pada cetakan awal LughatMelayu Johor-Pahang-Riau-Lingga. Penting untuk kajian bahasa Melayu.
No. 12
Judul Koleksi Data Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman Al-Fathani.Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1997.
Kandungan: Dalam tulisan Latin/Rumi oleh Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullahmemperkenalkan data kitab-kitab karangan Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahmanal-Fathani, membicarakan sejarah ringkas Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahmanal-Fathani. Karya-karya Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani yangtelah ditemui baik dalam bentuk cetakan atau pun manuskrip masih dikekalkandalam tulisan Melayu/Jawi, semuanya dimuat dalam koleksi ini. 524 halaman.Keterangan: Bertujuan untuk menyelamatkan semua karangan ulama dan tokoh inidaripada kemusnahannya. Selain itu sekaligus memperkenalkan peranan ulama silamdunia Melayu kepada generasi sekarang dan yang akan datang.
No. 13J
udul Koleksi Data Syeikh Abdur Rahman Gudang Al-Fathani.Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1997.
Kandungan: Dalam tulisan Latin/Rumi oleh Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullahmembicarakan sejarah ringkas Syeikh Abdur Rahman Gudang al-Fathani yang telahditemui baik dalam bentuk cetakan masih dikekalkan dalam tulisan Melayu/Jawi,semuanya dimuat dalam koleksi ini. 220 halaman.Keterangan: Bertujuan untuk menyelamatkan semuanya karangan ulama dan tokoh inidaripada kemusnahannya. Selain itu sekaligus memperkenalkan peranan ulama silamdunia Melayu kepada generasi sekarang dan yang akan datang.
No. 14
Judul Koleksi Data Raja Ali Bin Raja Muhammad/Tengku Nong: Melibatkan AktivitiSyarkah Ahmadi & Co. Midai dan Cawangannya Al-Ahmadiah Sengapura (BahagianPertama).Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1417 H/1997 M.
Kandungan: Dalam tulisan Latin/Rumi oleh Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullahmembicarakan sejarah ringkas salah satu jurusan Kerabat Diraja Riau, bermuladari Raja Abdullah/Marhum Mursyid, Yang Dipertuan Muda Kerajaan Riau-Lingga keIX hingga peranan anak cucunya. Yang dipentingkan dalam koleksi ini ialah cucubaginda bernama Raja Aii/Tengku Selat. Selanjutnya adalah kumpulan surat-surattulisan Melayu/Jawi juga terdapat tulisan Latin/Rumi antara Raja Ali/TengkuSelat timbalbalik dengan pihak lainnya. Surat penyelidikan syarikat perniagaanyang dikelolanya baik pusatnya di Pualai Midai mau pun cawangannya di Singapura.Juga penting untuk kajian aktiviti Kerabat Johor, Selangor, Pahang, Terengganudan lain-lain sesudah kejatuhannya tahun 1911 M. Ukuran/Tebal: Menggunakanukuran lebar kerana mengikut saiz surat-surat yang paling lebar pada zamanya,259 halaman.Keterangan: Bertujuan untuk menyelamatkan dokumen tokoh ini daripadakemusnahanya. Selain itu sekaligus memperkenalkan peranan tokoh dunia Melayukepada generasi sekarang dan yang akan datang. Koleksi ini tidak dijualbelikepada umum, dicetak sangat terbatas, hanya untuk pesanan perpustakaan danpengkaji-pengkaji tertentu saja.
No. 15
Judul Koleksi Data Pulau Tujuh Kepulauan Riau (Bahagian Pertama).Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1417 H/1997 M.
Kandungan: Dalam tulisan Latin/Rumi oleh Hj. Wan Mohd Shaghir Abdullahymerupakan keterangan ringkas keseluruhan kandungannya. Terdapat beberapa contohsurat saham dan lambang/logo beberapa perusahaan bangsa Melayu dan Islamperingkat awal seperti Natoena & Co. Sedanau tahun 1318 H/1900 M, TarempaSyarikat tahun 1333 H/1915 M, Ahmadi & Co. Midai 1333 H/195 M, dan lain-lain.Peraturan Perjanjian Tarempa Sharkah tahun 1913 M. Surat-surat keputusanMahkamah Midai yang ditandatangani oleh Raja Haji Ahmad bin Raja Haji Umarselaku Kepala Midai tahun 1328 H/1911 M, dan tahuhn-tahun berikutnya. Danlain-lain informasi/maklumat mengenai Pulau Tujuh, yang terdiri gugusankepulauan Jemaja, Siantan, Natuna, terdapat dalam koleksi ini. 343 halaman.Keterangan: Bertujuan untuk menyelamatkan dokumen daripada kemusnahannya. Selainitu sekaligus memperkenalkan peranan tokoh dunia Melayu kepada generasi sekarangdan yang akan datang. Koleksi ini tidak dijualbeli kepada umum, dicetak sangatterbatas, hanya untuk pesanan perpustakaan dan pengkaji-pengkaji tertentu saja.
No. 16
Judul Fatwa Binatang Hidup Dua Alam.Terbitan: HIZBI Shah Alam, 1990.
Kandungan: Penyelidikan yang dilakukan saintifik Syeikh Ahmad al-Fathaniterhadap binatang yang hidup dalam dua jenis alam sehingga dapat untukmenentukan hukum halal atau pun haram dimakan. Dilampirkan juga manuskrip aslidan bahagian cetakan dalam Al-Fatawal Fathaniyah, Selain dilampirkan riwayathidup ringkas Syeikh Ahmad al-Fathani. 60 halaman.Keterangan: Diubahsuai bahasa lama dengan yang digunakan sekarang dari naskhahtulisan tangan Syeikh Ahmad al-Fathani dengan perbandingan yang termaktub dalamAl-Fatawal Fathaniyah.
No. 17
Judul Wasiat Abrar Peringatan Akhyar Syeikh Daud al-Fatani.Terbitan: HIZBI Shah Alam, 1990.
Kandungan: Membicarakan amalan wirid, zikir dan lain-lain yang pernah diamalkanoleh Nabi S.A.W, para shalihin, dan lain-lain. Dengan lampiran dua buahmanuskrip judul ini yang telah ditemui. 99 halaman. Keterangan: Trnsliterasikitab Washayal Abrar wa Mawa?fizhul Akhyar karya Syeikh Daud bin Abdullahal-Fathani.
No. 18
Judul Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani Ulama dan Pengarang Terulung AsiaTenggara.Terbitan: HIZBI Shah Alam, 1990.
Kandungan: Sejarah hidup Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani. 174 halaman.Keterangan: Sudah habis dalam persediaan, sedang disiapkan cetakan yang keduadengan tambahan maklumat-maklumat dan penemuan-penemuan terbaru.
No. 19
Judul Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari Pengarang Sabilal Muhtadin.Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1990.
Kandungan: Sejarah hidup Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari. 137halaman.Keterangan: Sudah habis dalam persediaan, sedang disiapkan cetakan yang keduadengan tambahan maklumat-maklumat dan penemuan-penemuan terbaru. No. 20Judul Faridatul Faraid Syeikh Ahmad al-Fathani.Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1996.Kandungan: Membicarakan sejarah ringkas ilmu tauhid di Asia Tenggara, gambaranringkas pengenalan Faridatul Faraid karya Syeikh Ahmad al-Fathani. Kandungantransliterasi membicarakan ?eaqidah Ahlus Sunnah wal Jama?fah yang dilengkapidengan nota-nota yang panjang. Dengan lampiran salah sebuah edisi cetakanFaridatul Faraid. Terlampir juga tiga judul manuskrip karya Syeikh Ahmadal-Fatani dalam bahasa Arab, ialah Jumanatut Tauhid, Munjiyatul ?eAwam danMinhajus Salam. 272 halaman.Keterangan: Edisi cetakan 1990 tidak beredar lagi. Yang diedarkan ialah CetakanKedua, 1996, (Edisi Penyempurnaan) dengan judul lengkap Faridatul Faraid SyeikhAhmad al-Fathani ?eAqidah Ahlus Sunnah wal Jama?fah Yang Sejati.
No. 20
Judul Faridatul Faraid Syeikh Ahmad al-Fathani.Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1996.
Kandungan: Membicarakan sejarah ringkas ilmu tauhid di Asia Tenggara, gambaranringkas pengenalan Faridatul Faraid karya Syeikh Ahmad al-Fathani. Kandungantransliterasi membicarakan ?eaqidah Ahlus Sunnah wal Jama?fah yang dilengkapidengan nota-nota yang panjang. Dengan lampiran salah sebuah edisi cetakanFaridatul Faraid. Terlampir juga tiga judul manuskrip karya Syeikh Ahmadal-Fatani dalam bahasa Arab, ialah Jumanatut Tauhid, Munjiyatul ?eAwam danMinhajus Salam. 272 halaman.Keterangan: Edisi cetakan 1990 tidak beredar lagi. Yang diedarkan ialah CetakanKedua, 1996, (Edisi Penyempurnaan) dengan judul lengkap Faridatul Faraid SyeikhAhmad al-Fathani ?eAqidah Ahlus Sunnah wal Jama?fah Yang Sejati.
No. 21
Judul Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara, jilid 1.Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur.1991
Kandungan: Membicarakan karya-karya Syeikh Abdur Raud bin Ali al-Fansuridan karya-karya para ulama lain yang sezaman dengannya. 207 halaman.Keterangan: Membahas pelbagai ilmu Islam terutama tasawuf, aqidah dan fiqh
No. 22Judul Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara, jilid 2.Terbitan: Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1991.
Kandungan: Membicarakan karya-karya Syeikh Nuruddin ar-Raniri dan karya-karyapara ulama lain yang sezaman dengannya. 192 halaman. Keterangan: Membahaspelbagai ilmu Islam terutama tasawuf, ?eaqidah dan fiqh
No. 23
Judul Mun-yatul Muishalli Syeikh Daud al-Fathani Terbitan: Cetakan pertamaOktober, 1991, Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur.
Kandungan: Pengetahuan sembahyang. 215 halaman.Keterangan: Transliterasi kitab Mun-yatul Mushalli karya Syeikh Daud binAbdullah al-Fathani Cetakan Kedua 1996
No. 24
Judul Hadiqatul Azhar war Rayahin Syeikh Ahmad al-Fatani, Edisi Kajian Jilid 1.Terbitan: Cetakan pertama Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1992.
Kandungan: Dalam tulisan Latin/Rumi oleh Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullahmembicarakan data kitab hadiqatul Azhar war Rayahin, petikan beberapa macampemikiran Syeikh Ahmad al-Fathani masih dikekalkan dalam tulisan Melayu/Jawitulisan tangan asli pengarangnya. Terkumpul di dalammya hikayat para Wali Allahdan ulama. 213 halaman.Keterangan: Sudah habis dalam persediaan, akan diterbitkan dalam bentuktransliterasi secara keseluruhan kerana kitab ini adalah sebagai contoh teoritakmilah.
No. 25
Judul Al-?fAllamah Syeikh Ahmad al-Fatani Ahli Fikir Islam dan Dunia Melayu,jilid 1.Terbitan: Cetakan pertama Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, Januari 1992.
Kandungan: Sejarah hidup Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani. Serba ringkasmemperkenalkan karya-karya dn petikan sebahagian kecil pemikirannya baik untukdunia Melayu mau pun dunia Islam antaabagsa. 220 halaman.Keterangan: Sudah habis dalam persediaan, sedang disipkan cetakan yang keduadengan tambahan maklumat-maklumat dan penemuan-penemuan terbaru.
No. 26
Judul Manhalush Shafi Syeikh Daud al-Fatani.Terbitan:Cetakan pertama Khazanah Fathaniyah dengan kerjasama Imatera PublishersSdn. Bhd. Kuala Lumpur, Ogos 1992.
Kandungan: Maklumat penyelidikan kitab Manhalush Shafi, riwayat hidup SyeikhAbdur Rahman Pauh Bok al-Fathani, riwayat hidup Syeikh Muhammad Zain al-Fathani.Kandungan tranliterasi membicarakan tasawuf haqiqat peringkat tinggi.Dilampirkan juga Manhalush Shafi salinan Syeikh Miuhammad Zain bin Mustafaal-Fathani dan dua buah manuskrip karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani yanglainnya. 222 halaman.Keterangan: Transliterasi dua buah kitab karya Syeikh Daud bin Abdullahal-Fathani, iaitu Manhalush Shafi fi Bayani Rumuzi Ahlis Shufi, sebuah kitabtasawuf yang lain tanpa judul, dan sedikit petikan dari karya beliau berjudulTuhfatur Raghibin.
No. 27
Judul Penjelasan Nazham Syair Shufi Syeikh Ahmad al-Fatani.Terbitan: Cetakan pertama Khazanah Fathaniyah dengan kerjasama ImateraPublishers Sdn. Bhd. Kuala Lumpur, September, 1993.
Kandungan: Membahas syair shufi Syeikh Ahmad al-Fathani pada menjawab pertanyaanSultan Kelantan lengkap dengan lampiran surat, transliterasi dan keterangannya.231 halaman.Keterangan: Penting untuk kajian perkembangan tasawuf/tariqat dan sastera didunia Melayu.
No. 28
Judul Koleksi Kertas Kerja Ilmiyah Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah DibentangDalam Pelbagai Seminar dan Forum (Dari Tahun 1990 Sampai Tahun 1996).Terbitan: Terbitan terhad/terbatas diedarkan hanya berdasarkan permintaansesiapa yang memerlukannya:
1. Tiga Zaman Pembentukan Istilah Ilmu Keislaman Asia Tenggara. Dibentang dalamPersidangan Peristilahan Antarabangsa ke-ll (Termplan ?e90) pada 20-22 November1990.
2. Riwayat Hidup Ringkas dan Hasil Karya Syeikh Daud al-Fatani. Dibentang diNadwah Ilmiah Tokoh Ulama?f Peringkat Kebangsaan Kali ke lV (Syeikh DaudAbdullah al-Fatani) pada 11-13 Jamadilakhir 1412 H/17 - 19 Disember 1991.
3. Sumbangan Syeikh Daud al-Fatani Kepada Pengajian Fiqh Syafi?fie Di Nusantara.Dibentang dalam seminar yang sama, seperti tersebut pada angka 2, pada hari yanglain.
4. Khazanah Koleksi Syeikh Ahmad al-Fatani.Dibentang di Balai Lundang, KotaBharu, Kelantan pada Ogos, 1992 dalam rangka Pesta Buku Kelantan '92.
5. Koleksi Khazanah Manuskrip Pusaka Syeikh Ahmad al-Fatani. Dibentang dalamSeminar Antarabangsa Koleksi Khas Pengajian Asia Tenggara 19-21 Jun 1995 anjuranPerpustakaan Tun Seri Lanang Universiti Kebangsaan Malaysia.
6. Syeikh Ahmad Al-Fatani Ulama dan Tokoh Persuratan Melayu: Dari zaman klasikke arah dunia moden. Dibentang dalam seminar Antarabangsa Kesusasteraan MelayuIV, 14-16 Ogos 1995 anjuran Jabatan Persuratan Melayu Universiti KebangsaanMalayisa dan Dewan Bahasa dan Pustaka.
7. Penulisan Ulama-ulama Melayu dalam Kesusasteraan Arab. Dibentang dalamSeminar Balaghah (Retorika), 27 Rabulakhir 1416 H/23 September 1995 M anjuranJabatan Pengajian Arab & Tamadun islam, Fakulti Islam Universiti KebangsaanMalaysia.
8. Tulisan Melayu/Jawi Ejaan Dalam Manuskrip dan Cetakan Kitab Suatu AnalisisPerbandingan. Dibentang dalam Seminar dan Pameran Antarabangsa Manuskrip Melayu,3-4 Oktober 1995 anjuran Perpustakaan Negara Malaysia.
9. Manuskrip Islam Dunia Melayu Ditinjau dari Pelbagai Peringkat. Dibentangdalam forum jemputan khas anjuran Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malayapada 27 September 1995. Kemudian kertas kerja yang sama dibentang lagi dalamjemputan khas Siri Seminar Jabatan pengajian Arab & Tamadun Islam, Fakulti IslamUniversiti Kebangsaan Malaysia pada 25 Oktober 1995.
10. Perkembangan Penulisan Hadith Ulama Asia Tenggara. Dibentang dalam SeminarAntarabangsa pengajian Islam di Asia Tenggara, 2-23 November 1995 anjuranFakulti Islam, Universiti Brunei Darussalam.
11. Pengenalan Ulama Asia Tenggara Dahulu dan Sekarang. Dibentang dalam SeminarUlama Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 23 Syaaban 1416 H/14 Januari 1996 Manjuran Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Wilayah Persekutuan.
12. Peranan Orang -orang Patani di Dunia Peantauan. Dibentang dalam SeminarPatani anjuran Jabatan Pengajian Arab & Tamadun Islam dengan kerjasama JabatanSejarah Universiti Kebangsaan Malaysia pada 16 Mac 1996. 13. Pengaruh dan Pemikiran Saiyidina Ali di Alam Melayu: Satu AnalisisBerdasarkan Karya-karya Klasik Melayu. Dibentang dalam Seminar KhazanahPemikiran Islam anjuran Info Taiment Enterprise, 21 Julai 1996 di Kuala Lumpur.
14. Hubungan Ulama?f Patani dan Kedah: Kekeluargaan, Pertalian Ilmu dan Karya.Dibentangkan Konvensyen Sejarah Negeri Kedah Darul Aman, 29-30 September 1996,anjuran Majlis Kebudayaan Negeri Kedah Darul Aman dengan kerjasama PersatuanSejarah Malaysia Cawangan Kedah dan Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah. No. 29Judul Koleksi Karya Ilmiyah Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah mengenai FikrahWawasan Tokoh Dunia Melayu dalam Majalah Dewan Budaya, Dakwah, Al-Islam danKiblat.Terbitan: Terbitan terhad/terbatas diedarkan hanya berdasarkan permintaansesiapa yang memerlukannya. 246 halaman.Kandungan: Dalam Dewan Budaya Konsep Pemikiran:Syeikh Ahmad al-Fatani berdasarkan Teks-Taiyibul Ihsan Fi Tibbil Insan,Syeikh Ahmad al-Fatani: Sultan, Politik dan Riau,Syeikh Ahmad al-Fatani dan Teknologi Dua Bintang Satu Nama Pengruh TarekatNaqsyabandiyah di Kerajaan Riau-Lingga Raja Haji, Raja Ali, dan Gusti JamirilTuk Raja Faqih Syeikh Safiyuddin al-Abbasi Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani:Catatan BaruSyeikh Ahmad Khatib SambasSyeikh Yusuf Tajul KhalwatiSyeikh Muhammad Nafis bin Idris al-BanjariSyeikh Nawawi al-Bantani - Imam Nawawi Kedua Syeikh Utsman bin Syihabuddinal-Funtiani al-BanjariSyeikh Ahmad Lingga " Qus Bahasa Melayu"Raja Haji Muhammad Tahir Riau: Tokoh Falakiyah dan Tariqat Naqsyabandiyah DalamDakwah Syeikh Abdul Wadir bin Abdur Rahim TerengganuAl-Allamah Al-Amil Wa Al-Fadhil Al-Kamil Syeikh Wan Ali bin Abdur Rahman KutanAl-KalantaniTuan Guru Haji Ahmad Al-Kalantani: Sultan Minta Beliau Karang Kitab Darul HasanSyeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman Al-FathaniSyeikh Muhammad Tayib Al-Banjari Al-Qad-hiSaiyid Ahmad bin Saiyid Muhammad Al-Idrus (Tokku Melaka)Tuan Guru Haji Uthman bin Haji Senik Mufti Kerajaan Pahang Darul Makmur: GuruMat KilauSyeikh Muhammad bin Ismail Daudy Al-Fathani (Syeikh Nik Mat Kecik Al-Fathani)Syeikh Uthman bin Abdul Wahhab Sarawak: Dalam Merintis Kecemerlangan Ilmu diSarawak, Sambas dan Pontianak.Haji Muhammad Husein bin Abdul Latif (Tok Kelaba Al-Fathani): Penyalin ManuskripMelayu Terbesar di Asia Tenggara.Syeikh Muhammad Said Negeri Sembilan: Mursyid Tariqat Ahmadiyah Idrisiyah.Syeikh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fathani: Penyusun Kitab Kasyful LithamTentang Cabang-cabang Fiqh Terlengkap Mazhab Syafi?fie id Dunia MelayuTuan Guru Haji Muhammad Yasin Kedah: Pengasas Pengajian Pondok PertamaKalimantan BaratSyeikh Wan Sulaiman bin Wan Siddiq: Syeikhul Islam Kedah Darul Aman YangBerwibawaSyeikh Abdur Rasyid Al-Fathani: Syeikhul Islam Kerajaan Negeri SelangorTuan Guru Wan Hasan Besut Guru Keluarga Raja dan Masyarakat BesutSyeikh Abdul Malik bin Abdullah Terengganu (Tok Pulau Manis): Pengkuan danBantahan Kitab Syarah Hikam Melayu Sebagai Karyanya.Tuan Guru Tok Kenali Bersama Gurunya ke Mesir: Permasalahan Khilafiah danSanggahan Kitab Mujarrab Sebagai Karyanya.Syeikh Abdus Shamad bin Muhammad Shalih (Tuan Tabal): Penyebar Tariqat AhmadiyahPertama di Asia Tenggara.Syeikh Daud bin Ismail Al-Fathani: Kader Pentashih Kitab Melayu/Jawi yangPertama.Syeikh Ismail Minangkabau: Guru Intelektual Diraja Riau, Johor dan Selangor.Syeikh Abdur Rahman Siddiq: Mufti Kerajaan Inderagiri Riau.Sayid Muhammad bin Saiyid Zainal Abidin Al-?fAidrus: ulama dan BapaKesusasteraan Melayu TerengganuTuan Guru Haji Mahmud bin Muhammad Yusuf Raman-Terengganu: Ulama dan PenyalinPelbagai Manuskrip MelayuSyeikh Faqih Jalaluddin Al-Asyi: Generasi Penyambung Ulama-Ulama Aceh TerkenalSyeikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Al-Asyi: Pengaruh Bidayatul HidayahKaryanya di Dunia Sepanjang ZamanSyeikh Muhammad Salih Ar-Rawa: Pengarang Kitab Fathul MubinSyeikh Muhammad Azhari bin Abdullah Al-Falimbani: Generasi PenyambungUlama-Ulama PalembangTok Bendang Daya ll: Pondok Teramai Muridnya di Asia Tenggara Abad 19.Syeikh Syamsuddin bin Abdullah As-Sumatra-i: Ulama Shufi Pembesar Kerajaan AcehSyeikh Nuruddin Ar-Raniri: Pembangkang Faham Wihdatul WujudSyeikh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri: Penyusun Tafsir Quran Pertama BahasaMelayuSyeikh Ismail bin Abdul Mutalib Al-Asyi: Ketua Pelajar Melayu Pertama di MesirSyeikh Abbas Kutakarang: Ahli Astrologi Dunia MelayuSyeikh Sirajuddin bin Jalaluddin: Pengrang Kitab Durratun NakhirahSyeikh Abdul Muhyi Pamijahan. Penyebar Tasawuf Islam Metod Tariqat SyatariahYang Pertama di Jawa BaratMufti Haji Jamaluddin (Mufti Martapura): Penyusun Kitab PerukunanIbnu Syeikh Abdul Mu?fthi: Penyusun ilmu Tajwid Pertama Bahasa MelayuMegat Sati Ibnu Amir Sulaiman Al-Asyi: Murid Syeikh Nuruddin Ar-RaniriSyeikh Miuhammad Zainuddin As-Sumbawi: Pengarang Kitab Sirajul HudaMufti Saiyid Utsman Al-Betawi: Mufti Betawi Yang Paling DikenaliSyeikh Muhammad bin Khatib Langien Ulama Sufi Penyebar Tariqat Syatariyah,Dakwah, Jun 1995/Zulhijah 1415Syeikh Syihabuddin al-Jawi Ulama Pengamal Empat Tariqat Sufiyah, Dakwah, Julai1995/Muharam 1416Catatan Tentang Ulama Banten Syeikh Arsyad Tawil Al-Bantani Ulama Yang TerlibatDalam Jihad di Banten, Dakwah, November 1995 M/Jamadilawal 1416 H.Syeikh Wan Ali bin Ishaq Al-Fatani Ulama Sufi Penyebar Tariqat Samaniyah,Dakwah, Disember 1995 M/Jamadilakhir 1416 H.Syeikh Wan Ali bin Ishaq Al-Fatani Ulama Sufi Penyebar Tariqat Samaniyah,Dakwah, Disember 1995M/Jamadilakhir 1416 H. Dalam Al-IslamSyeikh Abdul Mubin Al-FathaniUlama-Ulama Kader Pondok Pauh BokSyeikh Haji Wan Mustafa Al-FathaniSyeikh Abdul Lathif bin Mustafa Al-Fathani: Menggunakan Seni untuk menyebarkanIslamWan Muhammad bin Syeikh SafiuddinDalam Kiblat (Edisi Melayu/Jawi)Syeikh Abdul Malik bin AbdullahKarya Syeikh Muhammad Zain Aceh Yang TerkenalSyeikh Daud Abdullah Al-FathaniSejarah Fathani Syeikh Daud Al-FathaniIslam Terawal Masuk Ke PataniMelayu Patani Capai Kemajuan TeknologiKeterangan: Koleksi ini tidak dijualbeli kepada umum, dicetak sangat terbatas,hanya untuk pesanan perpustakaan dan pengkaji-pengkaji tertentu saja. No. 30Judul Koleksi Karya Ilmiyah Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah Mengenai KitabMelayu/Jawi Dalam Jurnal Dewan Bahasa 1990-1991.Terbitan: Terbitan terhad/terbatas diedarkan hanya berdasarkan permintaansesiapa yang memerlu-lukannya.Kandungan: Karya-karya Klasik Abad 16: Bukti Bahsa Melayu Bahasa Ilmu, Februari1990. Bahasa Melayu Bahasa Ilmu: Meninjau Pemikiran Syeikh Ahmad bin Muhammad ZainAl-Fatani, Jurnal Dewan Bahasa, Mac 1990.Bahasa Melayu Bahasa Ilmu: Meninjau Pemikiran Sheikh Nuruddin Ar-Raniri, Mei1990Bahasa Melayu Bahasa Ilmu: Meninjau Pemikiran Sheikh Nuruddin Ar-Raniri, Jun,1990Bahasa Melayu Bahasa Ilmu: Syeikh Abdul Malik Terengganu, Jurnal Dewan Bahasa,Julai 1990Bahasa Melayu Bahasa Ilmu: Meninjau Kitab Sabil Al-Muhtadin oleh SyeikhMiuhammad Arsyad Al-Banjari, Jurnal Dewan Bahasa, Ogos 1990.Bahasa Melayu Bahasa Ilmu: Menkaji Gaya Bahasa Dalam Kitab Hidayah as-SalikinSyeikh Abdus Samad Al-Falimbani, Jurnal Dewan Bahasa, September 1990Mengkaji Gaya Bahasa Dalam Kitab Tuhfah Ar-Raghibin Syeikh Muhammad Arsyad binAbdullah al-Banjari, Jurnal Dewan Bahasa, Oktober 1990Pendokumentasian Karya-Karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani Yang BelumPernah Dicetak, Jurnal Dewan Bahasa, Nombember 1990Pendokumentasian Karya-karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani Yang BelumPernah Dicetak, Jurnal Dewan Bahasa, Disember 1990Mengkaji Gaya Bahasa Dalam Kitab Furu?ful Masail Syeikh Daud bin Abdullahal-Fatani, Jurnal Dewan Bahasa, Januari 1991.Mengkaji Gaya Bahasa Dalam Kitab Kasyful Litham Syeikh Zainal Abidin binMuhammad Al-Fatani, Jurnal Dewan Bahasa, Februari 1991Mengenal Pelbagai Peristilahan Fekah dan Gaya Bahasa Dalam Kitab BughyatutTullab Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani, Jurnal Dewan Bahasa, Mac 1991Mengkaji Kandungan Kitab Hidayatul Muta?fallim Syeikh Daud bin Abdullahal-Fatani, Jurnal Dewan Bahasa, April 1991.Mengkaji Karya Besar Kitab Al-Bahrul Wafi Syeikh Muhammad bin Ismail DaudAl-Fatani, Jurnal Dewan Bahasa, Mei 1991.Matla?ful Badrain Kitab Fiqhi Yang Termasyhur di Dunia Melayu Syeikh Muhammadbin Ismail Al-Fatani, Jurnal Dewan Bahasa, Jun 1991Mengenal Kitab Hadiqatul Azhar Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, JurnalDewan Bahasa, September 1991.Warduz Zawahir Kitab usuluddin Yang Terbesar Dunia Melayu Karya Syeikh Daud binAbdullah al-Fatani, Jurnal Dewan Bahasa, Oktober 1991.Keterangan: Koleksi ini tidak dijualbeli kepada umum, dicetak sangat terbatas,hanya untuk pesanan perpustakaan dan pengkaji-pengkaji tertentu saja.
Untuk Maklumat Lanjut dan Pesanan, Sila Hubungi Alamat Berikut: KHAZANAH FATHANIYAH707A, Tingkat Bawah PSN A Sri Terengganu Blok BJalan Sentul Selatan51000 Kuala LumpurMalaysia. Tel: 03-4454745, Fax: 03-6883790