ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

al-Ma’rifah: Pelbagai Aspek Tasawuf Di NusantaraTajuk: al-Ma’rifah: Pelbagai Aspek Tasawuf Di Nusantara (Jilid 1)
Penulis: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Penerbit: Khazanah Fathaniyah: Pusat Penyelidikan Dan Penyebaran Khazanah Islam Klasik Dan Moden Dunia Melayu Dan Yayasan Pembangunan Buku Negara.

Kandungan

Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Latin/Rumi

Muqaddimah Cetakan Pertama

Muqaddimah Cetakan Kedua

Bahagian Pertama: Tasawuf Tersebar Dengan Cepat DanTokoh-Tokohnya

Bahagian Kedua: Kemunculan Pujangga Dan Penulisan Tasawuf

Syeikh Hamzah AI-Fansuri

Contoh Kalimat Dalam Karya Syeikh Hamzah AI-Fansuri

Transliterasi Syair Syeikh Hamzah AI-Fansuri

Syeikh Syamsuddin As-Sumatra-i

Kandungan Ringkas TanbihutThullab Syeikh Syamsuddin As-Sumatra-i

Data Anwarud Daqaiq

Data Dan Transliterasi Haqqul Yaqin

Mengenai La Ta’aiyun DanTa’aiyun

Menyatakan Huwiyah

Menyatakan Anaiyah

Hadhrat Tuhan Dan Segala ’Alam

Menyatakan Peri Segala Nisbah

Kesempurnaan Allah

Peri Berdamping Dengan Allah

Menyatakan Zikir, Muraqabah, Tawajjuh Dan Musyahadah

Syeikh Nuruddin Ar-Raniri Dan Tibyan fi Ma’rifatil Adyan

Data Hujjatush Shiddiq

Data Halluzh Zhill

Data Maul Hayatiyi

Data Jawahirul ’Ulum

Data Fat-hul Mubin ’Alal Muhidin

Data Asrarul Insan

Data Lathaiful Asrar

Data Syifaul Qulub

Data Rahiqul Mutiammadiyah

Data Shawarimush Shiddiq

Data Fat-hul Wadud, ”Ainul Wujud, ’Ainul Jawad, Audhahus Sabil

Data Audhahus Sabi! Laisa .fi Kalamil Mulhidin Ta’wil dan ’Alaqatullah bil ’Alam

Data Nubzah fid Da’wah dan Transliterasi Tasawuf Tanpa Judul

Qadhi Nashiruddin Johor Dan Syeikh ’Abdul Takrim

Penemuan Naskah/Manuskrip

Data Kandungan Rmgkas


Tajuk: al-Ma’rifah: Pelbagai Aspek Tasawuf Di Nusantara (Jilid 2)
Penulis: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Khazanah Fathaniyah: Pusat Penyelidikan Dan Penyebaran Khazanah Islam Klasik Dan Moden Dunia Melayu Dan Yayasan Pembangunan Buku Negara.

Kandungan

Transliterasi Dari Melayu/Jawi Ke Latin/Rumi

Muqaddimah

Bahagian Pertama: Kecermelangan Tasawuf Zaman Kebesaran Aceh

Tuhfatul Mursalah Dan Martabat Tujuh

Transliterasi Tuhfatul Mursalah

Syeikh Abdur Rauf Bin ’Ali al-Fansuri Tokoh Terbesar Pengkaderan Shufi Nusantara

Karya-Karya Tasawuf Syeikh ’Abdur Rauf Bin ’Ali al-Fansuri

Syarah H’adits Arba’in

Syuruthusy Syaikhi wal Mund

Fatihah Syeikh ’Abdur Rauf AI-Fansuri

Daqaiqul Huruf

Data Ringkas Daqaiqul Huruf Versi Yang Banyak Diketahui

Data Ringkas Daqaiqul Huruf Versi Langka

Sakratul Maut

Risalah Simpan

Mun-yatul I’tiqad

Bayanul Ithlaq

Risalah A’ yan Tsabitah

Risalah Jalan Ma’rifatullah

Kifayatul Muhtajin

Umdatul Muhtajin

Megat Sati Ibnu Amir Sulaiman al-Asyi: Murid Syeikh Nuruddin Ar-Raniri

Syeikh Burhanuddin Ulakkan: Murid Syeikh ’Abdur Rauf ‘Ali al-Fansuri: Penyebar Islam Di Minangkabau

Syeikh ’Abdul Muhyi Pamijahan: Murid Syeikh ’Abdur Rauf ‘Ali al-Fansuri: Pebyebar Islam Di Jawa Barat

Asal Usul

Lahir Dan Pendidikan

Aktivitas

Keturunan

Ppnyelidikan Ilmiah

Syeikh Yusuf Tajul Khalwati al-Mankatsi: Shufi Mujahid Fi Sabilillah

Syeikh Yusuf Pulang Ke Makasar

Syeikh Yusuf Di Banten

Karamgam-Karamgam Syeikh Yusuf

Murid-Murid Syeikh Yusuf

Maqam Syeikh Yusuf Tajul Khalwati

Keturunan

Bahagian Kedua: Penyebaran Tasawuf Di Terengganu, Patani Dan Aceh

Syeikh ’Abdul Malik Terengganu

Pendidikan

Perbicaraan Khusus Tentang Syarah Hikam Melayu

Pengijazahan Thariqat Syathariyah

Keturunan Syeikh ’Abdur Rahman Bin ’Abdul Mubin Pauh Bok al-Fathani

Pendidikan.

Aktivitas

Karya-Karya.

Keturunan Dan Murid.

Syarif ’Alwi Bin Saiyid Abu Bakar

Syeikh Faqih Jalaluddin al-Asyi: Generasi Penyambung Ulama-Ulama Aceh Yang Terkenal

Pendidikan

Karya Dan Pemikiran

Keturunan Dan Kesimpulan

sumber|:thereadinggroup