ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

PRINSIP-PRINSIP PENGURUSAN STRATEGIK

PRINSIP-PRINSIP PENGURUSAN STRATEGIK

1. PODSCORB

P= PERANCANGAN (PLANNING)

O= PENGORGANISASIAN (ORGANISING)

S= PENGAMBILAN KAKITANGAN (STAFFING)

D= PENGARAHAN (DIRECTING)

C= PENYELARASAN (COORDINATING)

R= PEMAKLUMAN /LAPORAN (REPORTING)

B= PENETAPAN BELANJAWAN (BUDGETING)

2. PERANCANGAN

i) Mendefinisikan Misi dan Visi

Jangka Pendek / jangka Panjang

Nilai-nilai bersama

Bersifat futuristik

ii) Pendekatan Perancangan

Pengurusan menerusi Objektif

Pengurusan menerusi hasil

Kearah kecemerlangan

iii) Perancangan strategik

Tapisan persekitaran

Analisis sumber dalaman

Analisis risiko

Penentuan arah tujuan

iv) Membuat keputusan

Penyiasatan

Menimbangkan alternatif-alternatif

Menilai alternatif-alternatif

Memantau keputusan

v) Penyelesaian keputusan

Mengenalpasti masalah-masalah

Analisis SWOT

a) Kekuatan (S)

b) Kelemahan (W)

c) Peluang (O)

d) Ancaman (T)

Analisa ‘Tulang Ikan’

3. PENGORGANISASIAN

I) Satu sistem kompleks

Individu lwn prganisasi

Bahagian-bahagian lwn kesemua (wujud dualism)

ii) fungsi organisasi

organisasi pengeluaran

organisasi matriks

organisasi tak rasmi

iii) Kemahiran-kemahiran mengorganisasi

Mempericikan tugasan /aliran kerja

Penyalarasan diantara kakitangan

Membina sistem bagi perkemaskan perlaksanaan tugasan

Menurunkan kuasa dalam penugasan

Komunikasi berkesan

iv) Organisasi pembelajaran

Keinginan yang tinggi

Keterbukaan

Kreativiti

Kesebatiaan

V) Pendekatan Kawalan

Kawalan diri

Kawalan secara kumpulan

Kawalan berkala

Aturan / Prosedur

Pemerhatian secara peribadi

Vi) Bentuk kawalan

Belanjawan

Kewangan

Audit

Kualiti

Vii) Tanggungjawab Sosial dan Etika

Harapan yangmeningkat

Tanggungajawab sosial korporat

Piawaian etika

-Etika yang diinstitusikan

- Relatif etika

Etika situasi

Etika professional

Memantapkan prestasi etika

Nilai pengurusan lwn kelakuan peribadi

Budaya korporat lwn etika

4. PENGAMBILAN KAKITANGAN

i) Pengurusan sumber manusia

- Proses dan perancangan

- Orientasi atau sosialisasi

- Pemikiran lateral

- Kaizen

- Ketepatan masa

- Lonjakan paradigma

- Kompetensi istemewa

- Kelebihan persaingan

- Peagrikaryasaan

- Jalinan strategik

- Pengurusan ilmu

- Kebijakan emosi

- Kepimpinan berlandaskan prinsip

- Tinggi teknologi, tinggi budibahasa

- Model penilaian 4c

- Kecekapan

- Iltizam

- Keselarian

- Keberkesanan kos

ii) Hubungan Kemanusiaan

Hungan horizontal

Hubungan pekerja

Penurunan kuasa

Pengurusan secara penglibatan langsung

Pengurusan secara usahasama

iii) Pengurusan kumpulan Pengurusan konflik

Membentuk tata kelakuan organisasi

Membendung pergeseran

Memupuk kesepaduan

Menerapkan semangat kerja berpasukan

Semangat kerja pasukan

Menyemai benih

Merangsang semangat

Menghayati

Mengamalkan

iv) Pengurusan Konflik

Konflik perseorangan

Komunikasi antara perseorangan

Rundingan

Mengurus tentangan

Pendidikan dan komunikasi

Penyertaaan dan penglibatan

Penyesuaian

Rundingan dan peresetujuan

5. PENGARAHAN/KEPIMPINAN

i) 3 Proses utama

Berwawasan: menetapkan halatuju kearah pencapaian matlamat

Menyatupadukan: mendapat sokongan petugas

Membangkitkan inspirasi dan motivasi: Meningkatkan usaha petugas

ii) Pengurusan idea (mengurus modal intelektual)

Mencetuskan idea

Memperjelas dan mempericikan idea

Mencari idea alternatif

Menentukan idea realistik dan boleh dilaksanakan

Menilai idea secara kritikal

Mengalakkan perkongsian maklumat

Melibatkan orang lain mencari idea

Memandu idea bercanggah kearah muafakat

Mencungkil bakat

Memanfaatkan tenaga fikiran

Merangsang kreativiti

iii) Kemahiran membina semangat

Memberikan perhatian

Menatakan penghargaan dan pujian

Menyeliakan runag untuk memajukan diri

Mengambil berat dan prihatin

Bina kepercayaan

Memupuk keharmoniaan

Melindungi hak

Mengamalkan komunikasi terbuka / dua hala

Kaunseling

iv) Kemahiran membentuk kedinamikan kumpulan

Menghayati visi dan misi

Menetukan objektif

Melindungi ahli tertekan

Memberikan perhatian

Kecenderungan

Peka

Mengiktiraf

Melibatkan dalam perancangan

Menggalakan

Mengawal penyelewengan

Menetapkan agenda

Menguasa hala tuju

Memupuk hubungan mentor

v) Mengurus Perubahan

Bersikap responsif/penyesuaian

Kemampuan meramal / sentiasa belajar mendahului perubahan

Meneliti persekitaran

Mengaitkan matlamat dengan perancangan

Terus berusaha teroka idea baru

Perubahan

Multiculturalisme

Lonjakan paradigma

Kepimpinan tarnsformasi