ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

HIDUP BERAKAL, MATI BERIMAN:KEMBALI KE AKAR MELAYU-ISLAM:


HIDUP BERAKAL, MATI BERIMAN:KEMBALI KE AKAR MELAYU-ISLAM:


Bergantung kepada Yang Satu,

Berpegang kepada Yang Esa

Tuah hidup sempurna hidup

Hidup berakal mati beriman

Malang hidup celaka hidup

Hidup tak tahu halal-haram.


Mukadimah

Ungkapan yang menjadi judul tulisan ini adalah petikan hikmah (wisdom) kepujanggaan

bangsa tentang tonggak utama hidup-mati Melayu yang terumus dalam paduan dua kata:

akal dan iman. Di sebalik ungkapan "hidup berakal mati beriman" tersirat makna

kualiti hidup berteraskan kekuatan budaya keilmuan dan ketinggian komitmen

keagamaan. Andainya sumpah pahlawan "Takkan Melayu Hilang di Dunia!"

hendak diletakkan dalam konteks perjuangan memaknai hidup, maka ungkapan tersebut

seharusnya dilengkapkan dengan menyebutkan syaratnya, "Selagi Mereka Berilmu dan

Beriman!". Mungkin persoalan inilah yang menjadi keprihatinan bersama, terutama

ketika bangsa ini mengalami landaan penjajahan, dan kini rempuhan globalisasi.

Di mana-mana isu pengakaran budaya dan jati diri bangsa terangkat menjadi tema

penting dalam wacana pasca kolonial. Untuk menepati makna merdeka, rakyat negara

bekas tanah jajahan cuba menemukan semula jati diri kebudayaan dan kebangsaannya

yang telah luntur dan kabur dalam jerebu penjajahan budaya selama berabad-abad. Krisis

jati diri adalah fenomena yang menimpa hampir seluruh generasi mangsa penjajahan.

Mereka menjadi manusia yang memiliki double consciousness -- cara berfikir, gaya

hidup dan cita rasanya sudah mirip kaum penjajah, tetapi belum sepenuhnya terlepas dari

ikatan keperibumiannya. Dalam konteks Melayu, mereka berwujud dalam rupa

“manusia dua kerat -- sekerat Melayu, sekerat Inggeris”. Mereka termasuklah

golongan yang disebut Anglophile atau Melayu keinggerisan yang sangat mengagumi

Inggeris.


2. Persoalan tentang jati diri timbul kembali ketika dunia menyedari gejala proses

globalisasi yang dipersepsikan sebagai sejenis penjajahan baru. Ia bukan globalisasi

tabii seperti yang telah terjadi selama ini, tetapi globalisasi tajaan Amerika (Americanled globalization) yang berintikan agenda penyejagatan dominasi dan hegemoni

Amerika. Dalam kaitan inilah timbulnya pelbagai istilah seperti borderless world (dunia

tanpa sembadan), global village (desa buana), global culture (kebudayaan global) dan

lain-lain yang mengesankan seolah-olah segalanya sudah serba global, tidak ada lagi

negara nasional, tidak ada lagi budaya tempatan dan tidak ada lagi jati diri bangsa.

Agenda globalisasi memang ada, namun dunia masih bersempadan, manusia tetap

berbangsa-bangsa dan budaya terus berbeza-beza. Bagaimanapun, kenyataan tersebut

bukan bererti tidak ada masalah kecairan jati diri di kalangan bangsa-bangsa bukan

Barat. Kepesatan teknologi maklumat dan komunikasi telah dimanfaatkan sepenuhnya

oleh Media Barat untuk berleluasa mempromosi dan menjual idea dan budayanya.

Media sebagai image maker menampilkan beza dua wajah the West and the Rest. Barat

(the West) diperagakan dengan citranya yang serba unggul, sementara yang lain-lain

(the rest) diperlihatkan dengan imej serba lemah dan rendah. Akibat pesona media yang

sedemikian, terbentuklah sikap rendah diri (inferior) dan mengagumi Barat. Dalam

konteks sedemikian itulah relevannya wacana tentang pengembalian generasi anak

bangsa ke akar agama dan budayanya.


Akar Jadi Diri Melayu

Kata Melayu ternyata mempunyai makna sosial-politik yang berubah-ubah dari zaman

ke zaman, dan berbeza-beza dari daerah ke daerah. Pada suatu ketika Melayu dimaknai

secara eksklusif sebagai kumpulan etnik yang mendiami daerah tertentu di Sumatera dan

Kepulauan Riau. Pada ketika yang lain ia merujuk rumpun etnik di kepulauan Melayu

dengan daerah induknya Malaysia, Indonesia dan Brunei. Malah ada ketikanya wilayah

cakupan bangsa dan kebudayaan Melayu begitu inklusif meliputi daerah yang cukup luas

dari Kepulauan Paskah hingga ke Pulau Madagaskar. Akhir-akhir ini timbul pula istilah

diaspora Melayu yang merangkumi komuniti Melayu Afrika Selatan, Sri Langka,

Champa dan Arab Saudi (al-Haramayn).


Dalam sejarah politik moden rantau ini para leluhur pejuang kemerdekaan kita pernah

berkongsi impian besar yang mereka ekspresikan dengan ungkapan-ungkapan seperti

Melayu Raya dan Indonesia Raya. Istilahnya memang berbeza-beza, tetapi yang

diaspirasikan tidak lain adalah suatu kesatuan politik dan budaya yang kental dan padu.

Mungkin itulah yang dihasratkan oleh Ibrahim Yaakob dan Burhanuddin al-Helmi, dua

tokoh nasionalis Melayu yang mencipta nama sebagai putera setia Melayu Raya.

Barangkali itu yang diimpikan oleh Muhammad Yamin, putera besar Melayu-Indonesia

yang mengungkapkan gagasan Indonesia Raya dengan daerah liputannya seluas wilayah

Melayu zaman kegemilangan Gajah Mada. Demikian juga Abdul Kahar Mudhakkir,

ketika memimpin persatuan penuntut-penuntut Melayu (Tanah Melayu-Indonesia)

menulis dalam majalah Seruan Azhar tentang gagasan negara tunggal bagi seluruh umat

Melayu-Islam rantau ini.


3. Dalam konteks Malaysia (dengan daerah induknya Semenanjung Tanah Melayu),

Melayu bukan lagi sebuah konsep biologi atau geneologi, tetapi sebuah konsep religiocultural dengan pengertian bahawa definisi Melayu diasaskan pada agama dan budaya.

Sudah sejak berabad-abad konsep Melayu memang agak longgar, inklusif dan

akomodatif. Keterbukaan tersebut dilatari oleh hakikat bahawa tamadun Melayu zaman

tradisi adalah tamadun kelautan, dan kuasa Melayu seperti kesultanan Melaka misalnya

adalah sebuah kuasa maritim. Melaka adalah sebuah pusat perdagangan yang terletak di

tengah kesibukan lalu-lintas perdagangan jalur laut Timur-Barat. Dapat dibayangkan

ketergantungan kemakmuran Melaka kepada perairan Selat Melaka. Hakikat bahawa

orang Melayu menyebut negerinya “tanahair” menunjukkan betapa berertinya air dan

perairan (di samping tanah) dalam kehidupan mereka. Lokasinya yang begitu strategik

menjadikan Melaka sebuah mulaqah, tempat pertemuan para pedagang dari pelbagai

bangsa dan negara untuk urusan perniagaan dan persinggahan sementara menunggu

musim pertukaran arah angin monsoon. Dengan demikian Melaka menjadi sebuah

negara-kota kosmopolitan yang memungkinkan terjadinya perbauran antara pelbagai

etnik, dialog budaya dan seterusnya perkahwinan campuran. Para pedagang asing yang

mengahwini wanita peribumi akhirnya menyerap ke dalam masyarakat tempatan dan

menjadi Melayu. Mempertahankan konsep Melayu dari segi kemurnian biologisgeneologis dalam tradisi perbauran seperti itu tentu sahaja sangat sukar. Tetapi Melayu

yang didefinisikan oleh agama dan budaya menjadikannya suatu konsep yang lebih

terbuka dan akomodatif, siapa sahaja boleh “masuk Melayu” tanpa mengira faktor darah

dan daerah asalnya, dengan syarat telah memenuhi kriteria keagamaan (Islam) dan

kebudayaannya (bahasa dan adat Melayu).

Dalam kaitan ini Dr. Burhanuddin al-Helmi

ketika menghuraikan asas falsafah kebangsaan Melayunya menyebut,

…sehingga hari ini, pintu bangsa atau kebangsaan Melayu itu

masih terbuka dengan suatu pemakaian atau isti`mal yang telah

diistilahkan dengan perkataan atau sebutan “jadi Melayu” atau

“masuk Melayu”. Perkataan ini kerap terpakai kepada orangorang dagang seperti Cina, India, Siam dan sebagainya, yang

telah menukar bangsanya yakni kebangsaannya meleburkan

kebudayaan bangsanya ditukar dengan kebudayaan Melayu,

meleburkan lahir dan batinnya lalu masuk jadi Melayu dan

hidup mati secara Melayu! (Kamaruddin Jaffar,1980: 115).


Begitu terbukanya konsep Melayu itu sehingga ada yang beranggapan bahawa yang

dikatakan Melayu itu adalah a state of mind. Keterbukaan erti Melayu dalam realiti

sosial-budaya terungkap dalam petikan puisi Sasterawan Negara Usman Awang yang

berjudul Melayu,

Melayu di Tanah Semenanjung luas maknanya:

Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu

Banjar juga disebut Melayu, Minangkabau memang Melayu,

Keturunan Acheh adalah Melayu,

Jakun dan Sakai asli Melayu

Arab dan Pakistani, semua Melayu4

Mamak dan Malbari serap ke Melayu

Malah mualaf bertakrif Melayu

(Setelah disunat anunya itu).

Akar Keislaman Budaya, Bahasa dan Adat Melayu


Ternyata apabila perlembagaan Malaysia mentaktrifkan orang Melayu sebagai seseorang

yang menganut agama Islam, lazim berbahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat

Melayu; sebenarnya bukanlah pentakrifan yang dipaksa-paksa atau diada-adakan tanpa

asas. Meskipun perlembagaan menyebut tiga ciri yang mendefinisikan kemelayuan,

tetapi yang menjadi teras sebenarnya adalah agama Islam. Dua ciri lainnya itu adalah

bahagian daripada kebudayaan Melayu yang pada asasnya telah mengalami proses

pengislaman. Yang diislamkan dalam proses pendakwahan di rantau ini bukan hanya

orang Melayu, tetapi juga kebudayaannya. Justeru, kebudayaan Melayu (termasuk

bahasa dan adatnya) adalah warga rumpun kebudayaan Islam.


Bahasa Melayu adalah salah satu bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa-bahasa

Islam (Arab, parsi, urdu, Kiswahili). Yang dimaksudkan dengan bahasa Islam ialah

bahasa yang mampu mengungkapkan pandangan sarwa Islami ( Islamic worldview),

etos, falsafah, konsep-konsep dalam `aqidah dan syari`at Islamiah dengan tepat dan

sempurna. Sesuatu bahasa Islam mampu melaksanakan fungsi tersebut setelah

menyerap sejumlah kata dari al-Qur’an dan al-Hadith, atau dengan melakukan

pemaknaan Islam kepada kata-kata yang sedia ada. Demikianlah yang terjadi kepada

bahasa Melayu. Dari bahasa yang pemakaiannya amat terbatas menjadi bahasa yang

besar, kaya dan perkasa setelah diangkat menjadi bahasa pengantar pendakwahan di

Alam Melayu. Pemilihan bahasa Melayu untuk tujuan tersebut berasaskan

kemurniannya sebagai bahasa yang belum menjadi bahasa mana-mana agama, tidak

seperti bahasa Jawa, yang ketika itu sebenarnya lebih kaya dan lebih maju, tetapi ia

telah menjadi bahasa agama (Hindu) dan kerananya tidak mungkin dapat

mengungkapkan ajaran Islam dengan tepat dan murni tanpa dikaburi faham Hindu yang

telah lama sebati dengannya. Kemurnian bahasa Melayu sebagai bahasa Islam dapat

dilihat dari perbendaharaan katanya yang tidak mengandungi kata-kata padanan untuk

faham yang asing daripada Islam. Kata secularism misalnya, tidak ada padanannya

dalam bahasa Melayu kerana faham tersebut memang tidak ada dalam Islam, dan

kerananya tidak ada dalam pemikiran Melayu.

Setelah diperkaya dan diperkasa oleh Islam, bahasa Melayu yang juga disebut bahasa

Jawi terangkat martabatnya sebagai bahasa agama, bahasa ilmu dan bahasa tamadun

tinggi. Buat kali pertama bahasa Melayu mendapat tulisan yang praktikal iaitu tulisan

jawi yang diambil dari abjad Arab dengan beberapa tambahan huruf untuk

melambangkan bunyi-bunyi khusus dalam bahasa Melayu yang tidak ada dalam abjad

Arab seperti bunyi ga, ca, nya dan pa. Sejak itulah terbangunnya tamadun keilmuan

berbahasa Melayu sebagaimana yang terbukti dari khazanah karya tulis para ilmuwan

Melayu dengan liputannnya yang cukup luas termasuk bidang `aqidah, fiqh, tafsir, 5

hadith, tasawwuf, falak dan sebagainya, di samping karya-karya sastera yang meliputi

pelbagai genre.

Demikianlah, setelah diperkaya dan diperkasa, bahasa Melayu mampu menjadi bahasa

transformasi umat, dari bangsa berbudaya jahiliah menjadi umat beragama dan

bertamadun Islam. Justeru, bahasa Melayu adalah bahasa rakyat yang membentuk

pandangan sarwa (worldview) dan pola fikir mereka. Bahasa Melayu juga adalah bahasa

kesatuan, bahasa umat sealam Melayu -- daratan dan kepulauannya. Kesatuan bahasa

itulah pula yang menghasilkan kesatuan tradisi keintelektualan Melayu atau kesatuan

tradisi keilmuan berbahasa Melayu. Tidak kurang pentingnya ialah keupayaan bahasa

Melayu menjadi bahasa perjuangan -- pengungkap idealism perjuangan dan

pembangkit semangat serta daya juang, terutama dalam konteks perjuangan

mempertahan dan merebut kemerdekaan dari penjajahan Barat.


Sebagaimana halnya dengan bahasa, demikian pulalah yang telah terjadi kepada adat

Melayu yang juga telah mengalami proses pengislaman. Dalam pertembungannya

dengan adat tempatan, Islam menyikapinya dengan prinsip al-ibahah al-asliyyah,

bahawa hukum asal segala sesuatu adalah harus, kecuali yang dilarang. Bertolak dari

prinsip tersebut Islam telah melakukan proses penyaringan dan penyesuaian terhadap

adat Melayu. Anggapan bahawa Islam menghapuskan segala unsur budaya tempatan

adalah tidak benar. Memang ada yang dihapuskan, tetapi hanya yang bertentangan

dengan ajarannya. Adat dan budaya yang tidak bertentangan dibiarkan hidup selama

masih diperlukan oleh warganya. Malah sebenarnya Islam sangat meraikan adat

tempatan yang tidak bertentangan dengan ajarannya sebagaimana yang tercermin dalam

prinsip hukum al-`adah muhakkamah. Atas dasar itulah dalam fiqh Islami perumusan

sesuatu fatwa harus mengambil kira `uruf ahl al-balad (adat warga setempat).

Ketetapan bahawa adat harus tunduk kepada syari`at telah diterima oleh umat Melayu

keseluruhannya. Demikianlah erti ungkapan adat bersendi syara`, syara` bersendi

kitabullah. Semangat memelihara keserasian adat dengan syara` terus hidup hingga ke

hari ini. Mungkin itulah semangat di sebalik pengekalan nama institusi Majlis Agama

Islam dan Adat Melayu, penamaan yang menyiratkan wisdom dan vision bahawa adat

harus selamanya terkawal dalam bimbingan agama.


Bagi orang Melayu, Islam adalah segalanya. Agama anutan orang Melayu yang

memberikan mereka cara hidup adalah din al-Islam, bahasa harian untuk berkomunikasi

dan mengungkapkan pemikiran mereka adalah bahasa (Melayu) Islam, dan adat yang

melingkari kehidupan mereka sehari-hari (hidup dikandung adat) adalah adat Islami -

bersendi (hukum) syara`, berdasar (al-Qur’an) kitabullah. Demikianlah, Islam telah

menyerap dan menyebati ke dalam segenap rongga dan ruang, segala segi dan dimensi

peribadi Melayu sehingga sukar dibayangkan bagaimana jadinya, andai kata Melayu

mahu menanggal dan meninggalkan keislamannya. Yang jelas Melayu yang

melucutkan Islam dari dirinya, terlucut jugalah kemelayuannya.


6. Pandangan Sarwa (Worldview) Melayu

Kekentalan pengaruh Islam dalam segala aspek kehidupan Melayu dapat dilihat dari

pandangan sarwa (worldview) Melayu, teori dan falsafah ilmunya (epistemology), juga

sistem nilainya (axiology). Yang dimaksudkan dengan worldview ialah cara bagaimana

kita melihat, menanggapi dan mempersepsikan segala sesuatu (how we look at things).

Untuk memahami worldview Melayu kita boleh bertolak dari persoalan bagaimana

Melayu mempersepsikan Tuhan. Bagi manusia beragama segalanya berpangkal dari

Tuhan dan kerana itu Tuhanlah yang menjadi ultimate concernnya. Kehidupan

keagamaan orang Melayu umumnya bermula dengan usaha mengenal Tuhan (ma`rifatu

‘Llah) menerusi Sifat-Sifat dan Nama-Nama-Nya. Bagi manusia Melayu Tuhannya

adalah Allah sebagaimana yang diikrarkan ketika mereka “mengucap” (la ilaha illa

‘Llah). Kata Tuhan dan Allah mereka lafazkan bertukar ganti atau beriringan seperti

dalam ungkapan “ya Allah ya Tuhanku…”. Lafaz kesaksian tauhid begitu sebati dengan

jiwa Melayu, dan mereka menjadikan tauhid sebagai prinsip yang mendasari kehidupan

mereka, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakikat ini terungkap jelas dan

tegas dalam huraian Dr.Burhanuddin al-Helmi tentang jiwa kebangsaan Parti

Kebangsaan Melayu yang terumus dalam lima rukun dengan meletakkan Ketuhanan

Yang Maha Esa sebagai rukun pertama, mendahului rukun-rukun lain: Kebangsaan,

Kedaulatan Rakyat, Persaudaraan Sejagat dan Keadilan Masyarakat. (Kamaruddin Jaffar,

1980: 54).


Tanggapan Melayu tentang Tuhan terbayang juga pada nama-nama orang Melayu yang

banyak sekali memakai Nama-Nama Tuhan (Asma’u ‘Llahi ‘l-Husna) seperti Abdullah,

Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Salam dan lain-lain

seumpamanya. Nama-nama tersebut adalah penisbahan diri Melayu kepada Tuhan,

sebagai hamba Tuhan yang bersifat dan bernama sedemikian. Allah sebagai punca

kewujudannya, pemilik dirinya dan kesudahan perjalanan hidupnya adalah hakikat yang

sangat disedari oleh orang Melayu. Kesedaran ketuhanan tersebutlah yang tersirat

setiap kali mereka melafazkan ayat …inna li ‘Llahi wa inna ilayhi raji`un.

Kesedaran kehambaan memang sentiasa wujud pada diri manusia Melayu umumnya

sebagaimana yang ditandai oleh luasnya pemakaian kata “hamba Allah”, nama Abdullah

dan nama-nama lain yang berpangkal dengan kata `Abd (Abdul …). Kisah penciptaan

manusia Adam dan Hawa diketahui oleh hampir semua orang Melayu, dan kedua nama

tersebut terus-menerus diabadikan sepanjang zaman sebagai nama orang Melayu.

Justeru, manusia dalam worldview Melayu adalah insan sebagaimana yang diperikan

dalam al-Qur’an, bukan seperti yang didongengkan dalam kisah-kisah tahyul. Ini

menjadikan mereka sedar tentang ketinggian martabat keinsanan. Kalimat “orang” dalam

bahasa Melayu mendapat pemaknaan martabat dan kemuliaan. Sebutan “menjadi orang”

membawa erti penyempurnaan sifat dan ciri keinsanan sebagaimana yang ditentukan oleh

agama dan budaya. Demikianlah sebaliknya ungkapan “tidak seperti orang” membawa

erti kegagalan mencapai piawai keinsanan, manusia yang beragama dan berbudaya.

Alam dalam worldview Melayu adalah ciptaan Tuhan, dan Dialah yang semutlaknya

memiliki dan menguasainya. Dialah Rabb al-`alamin yang lazimnya disebut dalam 7

bahasa Melayu dengan ungkapan “Tuhan sarwa sekalian alam”. Bagi orang Melayu ada

dua alam yang sedang dan akan ditempuh: alam duniawi kini dan alam ukhrawi nanti.

Mereka selalu menyebutnya secara beriringan “dunia-akhirat”. Suatu yang menarik

untuk direnung iaitu kalimat-kalimat yang terpahat pada batu makam raja Samudra Pasai

pertama, Sultan Malik al-Salih. Setelah direkunstruksi ternyata kalimat-kalimat tersebut

adalah petikan puisi Sayyidina `Aliy ibn Abi Talib (k.w.) yang termuat dalam Nahj alBalaghah. Abdul Hadi W.M. menterjemahkannya seperti berikut:

Dunia ini fana, tiada kekal

Bagaikan sarang laba-laba

O kau yang menuntut banyak

Memadailah yang kau peroleh selama ini.

Ada orang berumur pendek

Namun namanya dikenang selamanya

Ada yang berusia panjang

Namun dilupa sesudah matinya.


Bait-bait puisi tersebut tampaknya tersebar luas dan diduga masyarakat Melayu sangat

terkesan dengan mesejnya. Kerana itu puisi yang sama terpahat juga pada batu nisan

raja-raja lain, termasuk pada makam Sultan Mansur Syah, Melaka (m.1447M); dan

makam sultan Pahang ketiga, Sultan Abdul Jamil (m. 1512M). Kalimat-kalimat pada

inskripsi-inskripsi tersebut mungkin dapat ditafsirkan sebagai gambaran pemikiran orang

Melayu tentang erti kehidupan dunia yang singkat dan sementara, tetapi sangat penting

untuk diisi dengan amal bakti agar bererti sesudah mati. Bagaimana Melayu

mempersepsi dan menyikapi hidup duniawi dan hidup ukhrawi dapat difahami dari

ungkapan tradisi,

Bergantung kepada yang Satu

Berpegang kepada yang Esa

Tuah hidup sempurna hidup

Hidup berakal mati beriman

Malang hidup celaka hidup

Hidup tak tahu halal haram.


Demikianlah manusia Melayu yang hidupnya ber`aqidah (bergantung kepada yang Satu,

berpegang kepada yang Esa) dan bersyari`at dalam erti mematuhi hukum (halal haram).

Di samping itu Melayu hidup menggunakan akal sihat, kurnia istimewa dari Tuhan untuk

makhluk jenis insan. Itulah kesempurnaan hidup dalam worldview Melayu, menuju

husnu ‘l-khatimah mati beriman.


Mati beriman dalam ungkapan di atas mengekspresikan keyakinan Melayu terhadap alam

ukhrawi, dan keinginan mereka untuk bahagia dalam kehidupan abadi. Untuk itu

mereka harus menjadi mukmin yang baik, menepati makna iman dan menunaikan segala

tuntutannya. Mati beriman tidak bererti bahawa iman hanya untuk saat menghadapi

maut. Kematian boleh berlaku bila-bila dan di mana-mana. Kerana itu setiap orang 8

harus berada dalam iman bila-bila dan di mana-mana. Dengan kata lain, iman adalah

urusan sepanjang hayat.


Keinginan untuk mati beriman menjadikan Melayu umat yang taat beragama, tekun

beribadat. Islam dalam masyarakat Melayu tidak terbatas hanya dalam rupa hukumhakam fiqh, tetapi meliputi juga tradisi kesufian atau dimensi kerohanian agama Islam.

Kerana itu tumpuannya adalah hati atau kalbu (qalb) -- penyihatan hati dari segala rupa

penyakit rohaniah seperti syirik, riya', `ujub, hasad, bakhil, dendam dan lain-lainnya.

Matlamatnya ialah untuk mencapai qalbun salim (hati yang sihat dan sejahtera) yang

pada hakikatnya tidak lain adalah qalbun mu'min (hati yang beriman), hati yang terhias

dengan sifat-sifat terpuji seperti tauhid, taqwa, tawakkal, tawadhu`, penyayang, pemurah

dan lain-lainnya. Penyihatan dan pemurnian hati menerusi amal kerohanian (tasawwuf)

penting untuk layak mendapat pancaran nur Ilahi. Justru, hati yang beriman (al-qalb almu'min) adalah hati yang mengalami pencerahan, hati yang mampu melihat dengan

firasat yang tepat kerana ia melihat dengan cahaya Ilahi. Umat Melayu ternyata

memiliki kesedaran yang tinggi terhadap hati dan nur sebagaimana yang tercermin pada

banyaknya ungkapan yang memakai kata "hati", dan banyaknya pemakaian kata Nur

atau Nor pada nama-nama orang Melayu. Ungkapan yang menyantumkan kata "hati"

termasuklah suka hati, susah hati, puas hati, keras hati, panas hati, jaga hati, besar hati,

kecil hati, buah hati, patah hati, puas hati dan lain-lain lagi. Nama orang Melayu yang

memakai kata Nur atau Nor pula ialah seperti Muhammad Nor, Nur al-Din, Nor Aini,

Nor Azizah, Nor Asyikin, Noriah dan lain-lain. Selain itu kata nur juga dipakai pada

selain nama orang seperti Istana Nurul Iman, Asrama Nurul `Izzah dan sebagainya.

Suatu yang menarik untuk direnung ialah terdapatkan kata hati nurani yang pada

hakikatnya adalah gabungan kata hati dan nur. Kata nuraniy adalah dari bahasa Arab

nur. Dengan demikian hati nurani dapat diertikan sebagai hati yang telah mengalami

pencahyaan nur Ilahi.


Memang alam ini fana, tetapi bukan bererti tidak berharga. Alam adalah kurnia Ilahi

untuk difahami dan dinikmati. Bagi orang Melayu, alam ini kaya dengan makna, sarat

dengan hikmah. Ungkapan tradisional, “Alam terkembang dijadikan guru”

menyiratkan kesedaran Melayu tentang makna dan rahsia di sebalik alam ciptaan Tuhan.

Berguru kepada alam bererti mempelajari sunnah kawniyyah dan merenung ayat atau

tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) pada alam, flora dan faunanya.

Pengajaran yang dapat ditangkap dari alam dirumuskan dan dipadatkan dalam ungkapan

peribahasa. Keakraban Melayu dengan alam dan ketajaman daya renungnya terhadap

alam tercermin dalam jumlah peribahasa yang menggunakan unsur alam. Ismet Fanany

dan Rebecca Fanany telah memmbuat kajian tentang Wisdom of the Malay Proverbs

berdasarkan peribahasa Minangkabau. Dari sejumlah peribahasa yang dikumpulkan

sebagai bahan kajian, 25% daripadanya adalah peribahasa yang menggunakan unsur

alam seperti tumbuhan, haiwan dan fenomena kealaman. (Fanany, Ismet & Rebecca

Fanany, 2003: 44).

Peribahasa adalah jelmaan wisdom kolektif bangsa Melayu, madah

berhikmah yang merentas zaman. Ternyata persepsi Melayu terhadap alam memang

menepati anjuran Islam agar merenung ayat kawniyyah, malah besar sekali kemungkinan

semangat berguru kepada alam itu telah dinyalakan oleh Islam. Kata “alam” pada 9

ungkapan “Alam terkembang dijadikan guru” jelas kalimat Arab yang menyerap ke

dalam bahasa Melayu pada era kepesatan Islamisasi.

Memang Melayu sangat menghargai alam. Kata-kata pusaka, "yang setitik dijadikan

laut, yang sekepal dijadikan gunung" jelas membayangkan pandangan sarwa Melayu

tentang alam sebagai suatu yang bermakna dan berharga. Alam dengan segala kekayaan

dan potensinya adalah kurnia Tuhan yang tidak harus disia-siakan. Demikianlah

kesedaran Melayu tentang misi kekhalifahan di bumi, membangun dan membudayakan

alam. Untuk melautkan setitik air dan menggunungkan sekepal tanah tentunya

memerlukan masa yang panjang, usaha yang berterusan, dan daya kreativiti yang tinggi.

Pembangunan dalam perspektif Melayu memang selamanya tidak terpisah dari prinsip

dan nilai amanat al-istikhlaf (amanah pengkhalifahan).


Jelas kiranya bahawa worldview Melayu tidak lain adalah worldview Islam atau ru’yah

Islamiyyah. Worldview yang benar dalam erti persepsi yang tepat tentang segala sesuatu

akan membina sikap yang tepat. Dalam kaitan ini, lewat puisinya Gurindam 12, ulamapujangga Raja Ali Haji, secara tidak langsung berbicara tentang pembentukan worldview

Melayu dengan menyebut empat perkara pokok (Tuhan, diri, dunia dan akhirat) yang

perlu dipersepsi dan disikapi secara benar:

Barang siapa mengenal yang empat

Maka dia itulah orang yang makrifat

Barang siapa mengenal Allah

Suruh dan tegah-Nya tiada ia menyalah

Barang siapa mengenal diri

Telah mengenal Tuhan yang Bahari

Barang siapa mengenal dunia

Tentulah dia barang yang terpedaya

Barang siapa mengenal akhirat

Tahulah dia dunia melarat.

Mengenal Allah menjadi urusan pertama dan utama umat Melayu. Sifat-Sifat dan NamaNama Allah dianggap sebagai pengetahuan asas bagi masyarakat awam Melayu.

Justeru, cara mengenal Allah adalah melalui Sifat-Sifat dan Nama-Nama-Nya.

Tradisi Keilmuan dan Epistemologi Melayu

Mengenal Allah sebagai Tuhan Yang Maha `Alim, Melayu menjadi terangsang untuk

menguasai ilmu, sesuai dengan status dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi, wakil yang

dituntut untuk membayangkan keunggulan pihak yang diwakili, Tuhan Yang Maha

Ilmuwan. Di mana-mana Islam hadir, ia membawa budaya ilmu yang berasaskan 10

wahyu dan akal sihat. Memang Islam tidak tersebar dengan pemaksaan, tetapi dengan

kekuatan al-iqna` -- hujah dan bukti, data dan fakta yang meyakinkan. Alam Melayu

tidak terkecuali dari fenomena sejagat, pengislaman yang beriringan dengan

pembangunan tamadun ilmu. Pengembangan ilmu ternyata begitu merakyat sehingga

memecahkan monopoli kepujanggaan istana. Gerakan pencerdasan dan pencerahan ini

sekaligus adalah juga suatu gerakan pembebasan akal budi Melayu dari belenggu tahyul,

dongeng dan kepercayaan yang tidak rasional. Tradisi keilmuan Melayu memang jelas

mengakar pada epistemologi Islami. Islamlah yang mengenalkan konsep ilmu, sumber

ilmu, klasifikasi ilmu dan segala yang bersangkutan dengan faham ilmu. Kitab al-

`Aqa’id al-Nasafiyyah yang dipercayai sebagai manuskrip Melayu tertua (abad ke-16M)

memuatkan antara lain perbahasan tentang sumber ilmu dan klasifikasi ilmu. (Al-Attas,

Syed Muhammad Naquib, 1988). Antara karya klasik yang paling berjasa membentuk

faham ilmu dalam masyarakat Melayu ialah karya-karya al-Ghazaliy, terutama Ihya'

`Ulum al-Din yang memang cukup populer di rantau ini. Karya besar yang membahas

pokok-pokok ajaran Islam -- `aqidah, fiqh dan tasawwuf -- secara terpadu itu

memuatkan juga perbincangan khusus tentang ilmu di bawah judul besar Kitab al-`Ilm

yang meliputi tujuh bab. Persoalan-persoalan yang terliput dalam perbahasannya

termasuklah keutamaan ilmu, mengajar dan menuntut ilmu, ilmu yang terpuji dan ilmu

yang tercela, ilmu fardhu `ayn dan ilmu fardhu kifayah, adab belajar dan mengajar,

tentang ulama akhirat dan ulama jahat, juga tentang hakikat akal, ketinggian dan

pembahagiannya.


Proses Islamisasi di rantau ini tidak hanya sekadar memberikan kulit baru kepada tubuh

tamadun peribumi dan Hindu-Buddha. Sesungguhnya Islamisasi telah melakukan

transformasi akal budi menerusi intensifikasi pengajian ilmu-ilmu keislaman. Institusiinstitusi pengajian Islam tradisional yang dikenali dengan nama pondok dan pesantren

memainkan peranan besar dalam proses pengakaran ajaran Islam ke dalam masyarakat

Melayu. Tradisi kepesantrenan telah merangkaikan rantau ini dengan tradisi keilmuan

dunia Islam terutama dari segi isi kurikulum ilmu dan khazanah perkitabannya, juga

tradisi kesasteraannya seperti yang terlihat pada seni qasidah (al-burdah) dan barzanji.

Di institusi-institusi itulah tumbuhnya tradisi pengajian dan pengkaryaan sastera kitab

yang dikenali juga dengan nama "kitab kuning". Khazanah keintelektualan ini memang

banyak dikritik sebagai warisan tradisi yang kaku dan beku. Apa pun penilaian orang,

yang jelas kitab kuninglah yang membentuk pandangan sarwa dan cara hidup Melayu.

Kitab kuning (yang memuatkan penjelasan nas al-Quran dan al-Sunnah serta ijtihad

ulama) memainkan peranan kunci dalam tradisi pengajian Islam tradisional yang disebut

oleh Martin Van Bruinessen sebagai great tradition atau tradisi agung. (Bruinessen,

M.V., 1995:17).


Tradisi kepesantrenan yang berteraskan pengajian kitab kuning memiliki pelbagai

kekuatan tersediri terutama dari segi ketelitian analisis dan kejelian atau kepekaan

terhadap segala kandungan teks, yang besar dan yang kecil, termasuk hal-hal yang

selalu diremehkan oleh kebanyakan orang sekarang sebagai persoalan titik-bengik.

Kitab-kitab tersebut biasanya dipelajari hingga tamat dari kulit ke kulit, dibaca dan

dianalisis kata demi kata. Orientasi pengajiannya memang sangat mementingkan

pembacaan yang betul, pemaknaan yang tepat dan analisis ketatabahasaan yang 11

terperinci. Kaedah pengajian sedemikian dirasakan perlu demi menghindari

kesalahfahaman dan anarki pemaknaan. Memahami kitab kuning memang memerlukan

latihan tersendiri kerana masalah peristilahan teknikal yang cukup banyak, di samping

gaya pengungkapannya yang memerlukan ketelitian. Seringkali antara mubtada' dengan

khabarnya diselangi jumlah mu`taridah yang panjang sehingga tidak mudah

memahaminya. Analisis kebahasaan (seperti i`rab, pencarian akar kata dan makna

harfi dan istilahi) menjadi bahagian yang integral daripada proses pengajian kitab kuning

kerana dalam tradisi kesarjanaan Islam memang wujud kesedaran yang cukup tinggi

terhadap ketepatan makna. Kesedaran seperti itulah yang mendorong pengkaryaan

kitab-kitab khusus tentang pemaknaan dan pentakrifan seperti Lisan al-`Arab Ibn alMandhur dan al-Ta`rifat al-Jurjaniy.


Sistem pengajian pesantren juga mempunyai tradisi pengijazahan tersendiri. Ia

dilakukan oleh guru kepada murid yang diyakini kemampuannya mengajar kitab tertentu.

Selain itu pengijazahan tersebut seringkali terangkai dalam kesinambungan sanad dari

guru ke guru hingga sampai kepada penulis kitab berkenaan. Tradisi pengijazahan

sedemikian tentunya mempunyai keistimewaan tersendiri pula. Ia dianggap dapat

menjamin kualiti dan autoriti keilmuan penerimanya. Orang yang paling tahu tentang

kemampuan seseorang penuntut ilmu, tidak lain adalah gurunya sendiri. Justeru,

pengijazahan dalam tradisi kepesantrenan adalah jaminan kemampuan yang lebih dapat

dipercaya, dan sekaligus mengandungi pesan amanah keilmuan yang lebih mengesankan.

Sistem pengajian tradisional tidak hanya tertumpu pada teks, tetapi juga pada disiplin,

etika dan adab menuntut ilmu. Dalam hal ini pengaruh kitab Ta`lim al-Muta`allim

Tariq al-Ta`alum ternyata besar sekali. Karya awal abad XIII oleh Burhan al-Islam alZarnujiy itu dikategorikan sebagai kitab akhlak; mungkin kerana penekanannya pada

pada adab dan hal-hal kerohanian. Al-Zarnujiy menulis Ta`lim al-Muta`allim untuk

memenuhi keperluan dunia pendidikan zamannya. Beliau mendapati sejumlah besar para

penuntut ilmu zamannya gagal mencapai matlamat meskipun mereka telah belajar

bersungguh-sungguh. Matlamat pengajian yang beliau maksudkan ialah penghayatan dan

penyebaran ilmu. Kegagalan tersebut menurut al-Zarnujiy adalah akibat kesalahan

kaedah pembelajaran dan pengabaian terhadap syarat-syaratnya. Ta`lim al-Muta`allim

telah diterjemahkan ke bahasa Inggeris oleh G.E.Von Grunebaum dan Theodora M.Abel

dengan judul Instruction of the Student: The Method of Learning. Ia juga telah

diterjemahkan ke bahasa-bahasa daerah Alam Melayu seperti bahasa Jawa dan Madura.

Perbincangan Ta`lim al-Muta`allim berkisar pada isu-isu keilmuan dan pembelajaran:

hakikat ilmu dan keutamaannya; niat dan tujuan menuntut ilmu; cara memilih ilmu,

guru dan rakan-rakan; penghargaan terhadap ilmu dan para ilmuwan; dan seterusnya

syarat-syarat kejayaan dalam pengajian seperti kesungguhan, tawakkal, wara`,

menghindari maksiat dan amalan-amalan kebajikan yang mendatangkan rezeki dan

memanjangkan umur. Al-Zarnuji memulakan wacana kependidikannya dengan motivasi

peri pentingnya menuntut ilmu. Beliau menyerlahkan keistimewaan ilmu sebagai ciri

khas keinsanan, kurnia yang mengangkat martabat Adam `a.s. mengatasi malaikat.

Tingginya nilai ilmu adalah kerana peranannya sebagai wasilah atau jalan mencapai

taqwa, darjat ketinggian yang dimuliakan oleh Tuhan.


12.Ilmu dalam konteks pengajaran-pembelajaran diertikan sebagai kejelasan tentang hakikat

sesuatu. Dengan demikian zann (sangkaan) dan jahl (kejahilan) terkeluar dari pengertian

ilmu kerana tidak menepati makna kejelasan. Fiqh pula adalah istilah yang lebih khusus

daripada ilmu. Ia diertikan sebagai pengetahuan tentang hal-hal rinci sesuatu perkara.

Proses pembelajaran (menuntut ilmu) harus bertolak dari niat yang benar, iaitu untuk

mencari ridha Ilahi, mendapatkan bahagia ukhrawi, menyirnakan kejahilan diri dan

orang lain, menghidupkan agama, melestarikan Islam, dan mensyukuri nikmat akli serta

kesihatan jasmani. Untuk itu motif-motif lain yang tidak serasi dengan niat dan

matlamat tersebut harus dihindari, termasuk motif mendapatkan sanjungan masyarakat,

memburu habuan duniawi atau mengejar kedudukan di sisi penguasa.


Antara yang menarik dalam Ta`lim al-Muta`allim ialah syarat-syarat mencapai ilmu yang

didasarkan kepada puisi Sayyidina `Aliy ibn Abi Talib:

ﺃﻻ ﻻﺗﻨﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﻻ ﺑﺴﺘ * ﺳﺄﻧﺒﻴﻚ ﻋﻦ ﻤﻮﻋﻬﺎ ﺑﺒﻴﺎﻥ

ﺫﻛﺎﺀ ﻭﺣﺮﺹ ﻭﺍﺻﻄﺒﺎﺭﻭﺑﻠﻐﺔ * ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻭﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ

Puisi di atas menyebut enam syarat kejayaan menguasai ilmu: kecerdasan, kemahuan

(yang kuat), kesabaran, kecukupan biaya, petunjuk guru, dan masa yang panjang.

(Ibrahim ibn Isma`il, 2007: 31-32). Selain itu al-Zarnuji menekankan faktor kerohanian

atau ketaatan beragama dalam proses pembelajaran, khususnya dalam konteks membina

daya ingat yang kuat. Kaitan erat antara ketaatan dan kecerdasan diungkapkan lewat

puisi tentang pengalaman peribadi seorang penuntut ilmu yang mengalamai masalah

lemah hafazan:

ﺷﻜﻮﺕ ﺇ ﻭﻛﻴﻊ ﺳﻮﺀ ﺣﻔﻈﻰ * ﻓﺄﺭﺷﺪ ﺗﺮﻙ ﺍﻌﺎﺻﻰ

ﻓﺈﻥﻔﻆ ﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺇﻟﻪ * ﻭﻓﻀﻞ ﺍﷲ ﻻﻳﻌﻄﻰ ﻟﻌﺎﺻﻲ

Puisi yang dikatakan dari al-Imam al-Shafi`iy r.`a. (menurut sumber-sumber lain) itu

mengungkapkan kisah seorang penuntut yang mengadu kepada seorang yang bernama

Waki` (gurunya) tentang hafazannya yang begitu buruk. Waki` menyarankan agar ia

meninggalkan maksiat kerana keupayaan menghafaz adalah kurnia Ilahi, sedang kurnia

(Allah) tidak diberikan kepada pelaku maksiat. (Ibrahim ibn Isma`il, 2007: 84).


Demikianlah mesej kependidikan al-Zarnujiy yang memadukan ilmu dengan

penghayatan agama, memadukan kecemerlangan otak dengan kemuliaan akhlak.

Ta`lim al-Muta`allim seringkali dikritik sebagai pembawa orientasi pasif, tidak kritis dan

terlalu memuja guru. Memang, jika dinilai dengan ukuran masa kini mungkin banyak

hal-hal yang memerlukan penyesuaian, tetapi jasanya dalam pimbinaan tradisi keilmuan

umat Melayu tetap tidak ternafi. Selama berabad-abad Ta`lim al-Muta`allim menjadi

teks pengajian tradisional, pesantren dan madrasah. Jika memang wujud orientasi pasif 13

dan tidak kritis, mestikah al-Zarnuji sahaja yang disalahkan? Dalam sistem pendidikan

moden yang telah melemparkan Ta`lim al-Muta`allim ke arkib sejarah, sikap pasif dan

tidak kritis masih juga wujud di kalangan siswa-siswa kita. Kaedah pembelajaran yang

dipromosikan oleh al-Zarnujiy tidak terbatas hanya dengan menadah kitab di hadapan

guru, tetapi disarankan juga cara-cara lain seperti diskusi, debat dan soal-jawab:

ﻭﻻﺑﺪ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﺍﻨﺎﻇﺮﺓ ﻭﺍﻄﺎﺭﺣﺔ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﺄ

ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﻭﻳﺘﺤﺮﺯ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻐﺐ، ﻓﺈﻥ ﻨﺎﻇﺮﺓ ﻭﺍﻨﺎﻛﺮﺓ ﻣﺸﺎ ﻭﺭﺓ، ﻭﺍﺸﺎ ﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻥ

ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇ ﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﺄ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ، ﻭﻻﺼﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ

ﻭﺍﻟﺸﻐﺐ. ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﺒﺎﺣﺜﺔ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﺼﻢ ﻭﻗﻬﺮﻩ ﻻ ﺫﻟﻚ، ﻭﺇ ﺫﻟﻚ

ﻹﻇﻬﺎﺭﺍ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻪ ﻭﺍﻴﻠﺔﻮﺯﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺼﻢ ﻣﺘﻌﻨﺘﺎ ﻻﻃﺎﻟﺒﺎ ﻟﻠﺤﻖ.

Bagaimanapun al-Zarnujiy mengingatkan bahawa muzakarah dan perdebatan harus

dilakukan secara sihat, tenang dan rasional sesuai dengan semangat musyawarah yang

tujuannya semata-mata untuk mencari kebenaran. Kekasaran, emosi dan memaksakan

pendapat ke atas pihak lain bukan cara yang wajar, kecuali dalam konteks menghadapi

lawan yang degil dan tidak berniat mencari kebenaran. (Ibrahim ibn Isma`il, 2007: 61).


Menghormati guru adalah akhlak terpuji yang memang sewajarnya dianjurkan

sebagaimana dalam Ta`lim al-Muta`allim. Yang dipermasalahkan adalah pemujaan yang

keterlaluan. Menghormati guru sebenarnya adalah pernyataan penghargaan terhadap

nilai ilmu. Pada zaman tradisi guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi lebih daripada

itu guru adalah teladan perilaku, contoh penghayatan agama, dan pemimpin yang

berkarisma. Penampilannya di tengah umat selalu dengan citra yang terhormat, murni

dan seadanya, bukan citra palsu propaganda media.


Dalam tradisi keilmuan Melayu kesedaran tentang peranan guru sebagai role model

memang cukup tinggi. Semangat meneladani guru yang berwibawa diinspirasikan oleh

ungkapan berhikmah:

ﻭﺗﺸﺒﻬﻮﺍ ﺇﻥ ﺗﻜﻮﻧﻮﺍﻣﺜﻠﻬﻢ، ﺇﻥ ﺗﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻼﺡ

Serupailah sekalipun kamu tidak seperti mereka,

sesungguhnya usaha menyerupai orang hebat

adalah suatu kejayaan.

Dalam masyarakat zaman tradisi hubungan guru-murid sebenarnya dibina di atas

semangat kesalingan -- saling hormat dan saling menyayangi seperti dalam sebuah

keluarga. Guru biasanya disapa dengan kata pak guru, tok guru atau tuan guru.

Demikian pula sebaliknya kata murid biasanya digandingkan dengan kata anak, lalu

menjadi anak-murid. Terungkapnya kata-kata sedemikian tentunya bukan tanpa makna.

Ia membayangkan kasih-sayang guru terhadap muridnya adalah seperti kasih-sayang 14

bapa terhadap anaknya. Ini mengingatkan kita kepada pesan-pesan kependidikan dalam

al-Qur'an yang disampaikan dalam bentuk nasihat seorang bapa (Luqman al-Hakim)

kepada anaknya. Bapa-pendidik dalam surah Luqman itu menggunakan kata ya

bunayya (wahai anakku). Pemilihan kata ya bunayya mungkin atas asas kekentalan

makna kasih-sayang yang dikandungnya. Memang demikianlah kekuatan kata ya

bunayya berbanding dengan kata-kata lain yang seerti seperti ya ibni atau ya waladi.

Demikianlah terbentuknya suatu sistem pengajian yang didasari semangat hub al-`ilm

(cinta ilmu) dan komitmen menjunjung kebenaran sebagai nilai puncak. Betapa

berertinya kebenaran dalam budaya Melayu dapat disaksikan dari watak Melayu yang

"beraninya kerana benar, takutnya kerana salah". Dalam tradisi sedemikian motif

menuntut ilmu adalah murni kerana Allah - menemukan kebenaran-Nya,

menginginkan syurga ukhrawi-Nya, dan mencari keredhaan-Nya. Persepsi bahawa yang

ada dalam sistem pengajian tradisional hanya kebekuan dan kefanatikan adalah tidak

tepat. Kesetiaan memelihara tradisi selalu diimbangi dengan sikap selektif-akomodatif

menepati pendirian kolektif sebahagian institusi tradisional di rantau ini:

ﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪ ﺍﻟﺼﺎ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﺪﻳﺪﺍﻷﺻﻠﺢ

Memelihara warisan yang baik, dan menerima

pembaharuan yang lebih baik.

Pelestarian warisan silam yang masih relevan bertujuan mempastikan berlakunya

kesinambungan, sementara penerimaan terhadap pembaharuan adalah kesediaan

menerima perubahan di samping menjamin dinamika dan daya maju institusi keilmuan.

Nilai-nilai Melayu

Era kepesatan Islamisasi di rantau ini (abad ke-13 hingga abad ke-16M) adalah juga era

berlakunya revolusi kebudayaan terbesar pernah dialami oleh umat Melayu.

Kebudayaan Melayu ditransformasikan dengan nilai-nilai baru bawaan Islam. Nilai-nilai

unggul yang bersumber dari agama seperti nilai kebenaran, keadilan, kemerdekaan,

maruah, amanah, musyawarah, falah (kejayaan), sa`adah (kebahagiaan), ilmu, jihad,

kerja kuat, kebersamaan, kesalingan, keselamatan, kekayaan, keindahan, kasih-sayang

dan lain-lainnya menjadikan kebudayaan Melayu suatu kebudayaan yang kuat (a strong

culture). Disedari atau tidak, sumber nilai Melayu (dan umat Islam umumnya) adalah

Nama-Nama Indah Ketuhanan (al-Asma’ al-Husna): al-`Alim, al-Rahman, al-Rahim, alMalik, al-Quddus, al-Salam, al-Mu’min, al-Muhaymin, al-`Aziz, al-Jabbar, alMutakabbir dan seterusnya. Nama-Nama Tuhan, selain mengungkapkan kebesaranNya, juga sekaligus sumber nilai-nilai hidup (qiyam al-hayah) bagi manusia.

Demikianlah hakikatnya, bahawa nilai-nilai Melayu adalah Ilahiyyatu ‘l-masdar atau

bersumberkan ketuhanan. Apabila manusia dinamakan dengan al-Asma’ al-Husna

(seperti Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Salam dan lain-lain sepertinya) bererti

mereka memikul suatu harapan (expectation) agar menghayati nilai yang tersirat di

sebaliknya. Malah sebenarnya semua manusia dituntut menghayati Nama-Nama Tuhan 15

dalam batas keinsanannya. Demikianlah sebagaimana yang dibincangkan oleh alGhazaliy dalam kitabnya al-Maqsadu 'l-Asna fi Sharhi Ma`ani Asma'I 'Llahi 'l-Husna.

Bab IV buku tersebut memuatkan huraian al-Ghazaliy tentang kesempurnaan dan

kebahagiaan manusia yang tergantung pada sejauh mana ia menghayati akhlak

ketuhanan, dan sampai di mana ia menghiasi diri dengan Sifat-Sifat dan Nama-Nama

Allah. Begitulah kira-kira makna ungkapan yang menjadi judul bab tersebut:

ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺘﺨﻠ ﺑﺄﺧﻼﻕ ﺍﷲ ﺗﻌﺎ،

ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﻌﺎ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﺃﺎﺋﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻮ ﺣﻘ

Nilai-nilai yang terkandung dalam Nama-Nama Indah Ketuhanan tersebutlah yang

membentuk watak Melayu yang gagah dan bermaruah, penyantun dan penyayang,

ilmuwan dan dermawan.


Untuk menghayati nilai-nilai unggul tersebut, umat Melayu mendapat contoh paling

sempurna iaitu akhlak dan watak Nabi (s.`a.w.) yang sirah dan sunnahnya dipelajari

oleh hampir setiap orang Melayu. Justeru, Rasulullah s.`a.w. adalah manusia paling

sempurna penghayatannya terhadap nilai-nilai al-Asma' al-Husna. Itulah maksudnya

apabila disebut kana khuluquhu 'l-Qur'an (bahawa akhlak Junjungan s.`a.w. adalah alQur'an). Nilai-nilai al-Qur'an tidak lain adalah nilai-nilai al-Asma' al-Husna. Tidak ada

halaman al-Qur'an tanpa sebutan Nama Allah. Malah seringkali pada satu ayat terdapat

beberapa Nama-Nya. Ayat al-Kursiy dapat dirujuk sebagai contoh, satu ayat

mengandungi enam Nama Allah. Nilai-nilai keteladanan peribadi nabawi tersebut

diserap dan dihayati menerusi pengajian sirah Rasulullah s.`a.w. yang menjadi komponen

penting pendidikan tradisional. Selain itu sambutan Maulid al-Rasul yang telah lama

membudaya dan merata dalam masyarakat Melayu menjadi wahana pendidikan massa

yang berterusan tentang nilai-nilai unggul peribadi misali al-Rasul s.`a.w.

Pembentukan watak memang sangat terkait dengan set nilai, terutama nilai-nilai

kewiraan. Nilai-nilai yang diajarkan dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan sastera kitab

diperkukuh dengan nilai-nilai unggul kewiraan yang tertuang dalam karya-karya sastera,

khususnya karya-karya sastera hikayat berunsur Islam. Karya-karya tersebut banyak

mengangkat tokoh-tokoh sejarah di samping tokoh-tokoh Qur'ani. Antara yang dapat

disebut termasuklah Hikayat Iskandar Zulkarnain. Zulkarnain adalah tokoh Qur'ani yang

disebut dalam surah al-Kahf. Beliau diberikan pemerian sebagai raja perkasa yang

komited terhadap agama, penegak kebenaran dan keadilan serta pembela kaum yang

lemah. Yang menjadi kontroversi adalah penyantuman namanya dengan Iskandar, lalu

menjadi Iskandar Zulkarnain. Adakah Iskandar dan Zulkarnain itu orang yang sama?

Ramai pengkaji yang menyebut bahawa Zulkarnain adalah Iskandar Agung. Peter Riddel

misalnya menyebut Hikayat Iskandar Zulkarnain sebagai The Story of Alexander the

Great (Riddel, P., 2001:103). Malah di kalangan ulama juga terdapat tanggapan yang

sama. Al-Shaykh Ibrahim ibn Isma`il yang mensyarahkan kitab Ta`lim al-Muta`allim

oleh al-Zarnujiy menjelaskan bahawa Zulkarnain seperti yang disebut oleh alNaysaburiy dalam kitabnya Makarim al-Akhlaq adalah Iskandar al-Rumiy, raja Parsi dan 16

Rom yang menjelajah dunia hingga ke hujung timur dan hujung barat, yang kerana itu

dinamakan Dhu al-Qarnayn atau pemilik dua tanduk. (Ibrahim ibn Isma`il, 2007: 48-49).

Ibn Ishaq menyebutnya sebagai al-Iskandar al-Yunaniy. Tanggapan seperti itulah yang

diulas oleh al-Shawkaniy sebagai suatu yang memusykilkan kerana Iskandar adalah

orang kafir dan murid kepada Aristotle, sedang al-Qur'an mengisyaratkannya sebagai

orang salih yang dikurniakan kerajaan yang luas. (Al-Zuhayliy, Wahbah, 1991, juz.16:

22-23).

Keinsafan bahawa dalam diri keinsanannya ada hembusan Ilahi (al-nafkh al-Ilahiy), dan

pada wataknya terdapat bayangan Sifat dan Nama Tuhan, telah menjadikan Melayu

bangsa yang mulia -- memiliki maruah, martabat dan harga diri. Kesedaran tentang

maruah dan martabat (dignity) yang ditandai sikap "tahu malu" telah mewujudkan

semacam kawalan moral. Dengan demikian secara normatif Melayu selalu menghindari

hal-hal keji yang memalukan dan menjatuhkan maruahnya. Memang Melayu adalah

bangsa pemalu sesuai dengan nilai haya' dalam Islam sebagaimana yang disabdakan oleh

al-Rasul s.`a.w. bahawa setiap agama mempunyai akhlak, dan akhlak Islam adalah malu.

Dalam masyarakat Melayu ungkapan "orang tidak tahu malu" atau "muka tak malu"

adalah kata-kata penghinaan yang cukup berat.

Memalukan dan dimalukan, mengaibkan dan diaibkan adalah sebahagian daripada

pantang Melayu sebagai bangsa yang bermaruah. Demikianlah sebagaimana yang

diungkapkan secara eksplisit dalam dialog Seri Teri Buana-Demang Lebar Daun. Dialog

yang disebut "wa`ad" oleh Tun Seri Lanang itu adalah sebuah dokumen budaya yang

dimaknai sebagai kontrak sosial Melayu antara penguasa dengan rakyat. Seri Teri Buana

(yang menyimbolkan penguasa Melayu) menyetujui tuntutan Demang Lebar Daun (yang

bertindak sebagai juru bicara rakyat) agar rakyat Melayu walau apa pun kesalahannya,

"jangan ia difadhihatkan dan dinista dengan kata yang jahat-jahat. Jikalau besar

dosanya dibunuh, itu pun jikalau patut pada hukum syar`i." Tuntutan Demang Lebar

Daun adalah suara rakyat Melayu yang sedar tentang maruah dan karamah insaniyah.

Bahawa manusia (Melayu) walau sekecil mana pun harus dihormati dan tidak boleh

diaibkan. Sejarah Melayu (Sulalat al-Salatin) adalah karya agung yang mengungkapkan

hikmah (wisdom) kepujanggaan bangsa tentang erti keluhuran etika sehingga, "…segala

raja-raja Melayu tiada pernah memberi aib pada segala hamba Melayu.". Dengan

gaya dan daya kepengarangannya yang istimewa Tun Seri Lanang menyuarakan

ketajaman firasat dan sekaligus amaran, "Jikalau ada seorang raja memberi aib itu

alamat negeri akan dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta`ala." Demikianlah teks

sebuah karya warisan tradisi kepujanggaan kita yang mengabadikan suara hati dan akal

budi Melayu sebagai bangsa bermaruah, yang kerananya sanggup menderhaka apabila

diaibkan. Kontrak sosial tersebut memberikan isyarat jelas bahawa setia Melayu adalah

setia bersyarat, dan derhakanya pula adalah derhaka bersebab. Setia Melayu yang tanpa

syarat hanya kepada syari`at, rela dihukum walau dibunuh "…jikalau patut pada hukum

shar`i".

Anggapan konon nilai-nilai budaya Melayu lemah dan kerananya bangsa Melayu turut

menjadi lemah dan pemalas, adalah mitos ciptaan penjajah. Sudah ramai sarjana yang

menyanggah anggapan tersebut termasuk Syed Hussein Alatas lewat bukunya Mitos 17

Peribumi Malas, Shaharuddin Maarof lewat bukunya Malay Ideas on Development dan

lain-lain lagi. Malah orang asing pun ada yang mengakui bahawa Melayu bukan bangsa

pemalas. G.H. Werndly misalnya mengatakan, “Thus Awrang Malajuw would be a

diligent, industrious and energetic man”. (Sweeney, Amin, 1987: 51).

Manusia ideal bagi orang Melayu adalah “orang yang berguna”, ungkapan yang

dipadankan dari sabda Nabawi, khayru ‘n-nas anfa`uhum li ‘n-nas (manusia terbaik

adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain). Manusia yang dapat memenuhi ciri

berguna atau bermanfaat disebut juga dengan istilah “orang budiman”, iaitu orang

yang berakal budi, berbudi pekerti dan berbudi bahasa serta banyak berbudi kepada

orang lain. Untuk menjadi orang budiman dan berguna tentunya diperlukan set nilai

yang disebatikan menjadi watak dan jati diri. Orang Melayu mengumpamakan orang

berguna, khususnya pemimpin yang banyak berbakti sebagai pohon serba guna:

Bagaikan kayu besar di tengah padang

Rimbun daunnya tempat berteduh

Kuat dahannya tempat bergantung

Kukuh batangnya tempat bersandar

Besar akarnya tempat bersila.

Ungkapan di atas mengingatkan kita kepada pemerian Qur’ani tentang kalimah tayyibah

(kalimat tauhid, amar makruf nahi munkar dan sebarang kalimat kebaikan) yang

diibaratkan bak pohon yang baik (kashajaratin tayyibah), akarnya teguh dan cabangnya

(menjulang) ke langit, setiap musim ia berbuah dengan seizin Tuhannya (surah

Ibrahim:25).

Nilai-nilai budaya bawaan Islam telah menciptakan masyarakat yang mementingkan

ilmu, keadilan, prestasi dan nilai-nilai terpuji lainnya. Kekuatan nilai-nilai baru itulah

yang memungkinkan berlakunya mobiliti sosial yang bersifat vertical (menegak). Kerana

bakat besarnya dan prestasi cemerlangnya, anak orang biasa yang tadinya hanya disapa

dengan panggilan “Si Tuah” mendapat kesempatan mendaki tangga mobiliti sosial lalu

menjadi Laksamana Kesultanan Melaka. Kiranya wajar dicatat bahawa dalam sebuah

kuasa maritim (kelautan) seperti Melaka, orang terpenting dan terkuat adalah

Laksamana. Dialah penguasa lautan yang mengurus gelora dan gelombangnya,

pedagang dan lanunnya. Istilah Admiral yang menjadi padanan kata Laksama sebenarnya

berasal dari bahasa Arab Amir al-bahr yang bererti raja laut. Demikian juga dengan

golongan ilmuwan yang terangkat status sosialnya bersama dengan terangkatnya nilai

ilmu dalam masyarakat Melayu. Mengenai hal ini Muhammad Yusoff Hashim

mencatatkan, “Vertical mobility in the social strata, especially amongst the religious

leaders, enabled the Muslim intelligentsia, who were only commoners, gain entry into the

ranks of the nobility”. (Muhammad Yusoff Hashim, 1992:236). Mobiliti sosial seperti

itu membawa implikasi besar terhahap ruang peranserta atau partisipasi rakyat dalam

pentadbiran negara dan pembangunan tamadun keseluruhannya.


18

Khatimah

Demikianlah betapa berertinya Islam bagi orang Melayu. Segala yang ada pada Melayu

adalah sumbangan Islam -- agamanya, kebudayaannya dan bahasanya. Proses

pengislaman yang memesat sepanjang abad 13-16M telah melahirkan Melayu baru,

Melayu yang telah membebaskan diri dari kegelapan (mina ‘z-zulumat) lalu mengalami

pencerahan (ila ‘n-nur), Melayu yang telah meninggalkan era jahiliahnya, Melayu

yang telah menemukan kebenaran hakiki pada agama samawi yang fitri, murni dan asli.

Pengislaman telah mentransformasikan worldview Melayu, nilai-nilai hidup Melayu dan

tradisi keilmuan Melayu. Andainya Melayu hendak dipisahkan dari Islamnya, apa yang

akan tinggal pada Melayu? Yang dapat dibayangkan adalah berlakunya kata-kata

amaran `Umar ibn al-Khattab r.`a.:

ﻛﻨﺎ ﺃﺫﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺄﻋﺰﻧﺎ ﺍﷲ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﻓﻠﻮ ﺍﺑﺘﻐﻴﻨﺎ ﺍﻟﻌﺰﺓ ﻣﻦ ﻏ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻷﺫﻟﻨﺎﺍﷲ

“Kita dahulu adalah sehina-hina manusia, lalu Allah

muliakan kita dengan Islam. Andainya (selepas ini)

kita mencari kemuliaan dari selain Islam nescaya

Allah akan menjadikan kita hina kembali!”


Senarai Bacaan

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1988. The Oldest Known Malay Manuscript: A

16

th

Century Malay Translation of the `Aqa’id of al-Nasafi. Kuala Lumpur:

University of Malaya.

Al-Zuhayliy, Wahbah. 1991. Al-Tafsir al-Munir, juzu' 16. Beirut: Dar al-Fikr.

Abdul Hadi W.M. 2000. Islam: Cakrawala Estetik dan Budaya. Jakarta: Pustaka

Firdaus.

Bruinessen, Martin Van. 1995. Kitab Kuning -- Pesantren dan Tarekat. Bandung:

Mizan.

Fanany, Ismet & Rebecca Fanany. 2003. Wisdom of the Malay Proverbs. Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ibrahim ibn Isma`il, 2007. Sharh Ta`lim al-Muta`allim. Jakarta: Dar al-Kutub al-

Islamiyyah.

Kamaruddin Jaffar. 1980. Dr. Burhanuddin Al Helmy: Politik Melayu dan Islam.

Kuala Lumpur: Yayasan Anda.19

Mas`ud, Abdurrahman. 2006. Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek

Pesantren. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Metzger, Laurent. 2007. Nilai-nilai Melayu: Satu Sudut Pandangan Orang Luar.

Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohd. Yusof Hasan. 1991. Dunia Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Yusoff Hashim. 1992. The Malay Sultanate of Malacca. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

Othman Puteh . 1999. Tongkat Warrant Seniman Agung: Ini Saya Punya Kerja. Kuala

Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

Riddel, Peter. 2003. Islam and the Malay-Indonesian World. Singapore: Horizon Books.

Sumardi MS. 2008. Dari Melayu ke Indonesia: Peranan Kebudayaan Melayu dalam

Memperkokoh Identitas dan Jati Diri Bangsa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sweeney, Amin. 1987. A Full Hearing: Orality and Literacy in the Malay World.

Berkeley: University of California Press.

KDH080709

090710


Siddiq Fadzil

Kolej Dar al-Hikmah,

Selangor, D.E., Malaysia.