ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Pantun Pusaka : Dr. Burhanuddin al-Helmy

Di atas robohan kota Melaka
Kita dirikan jiwa merdeka
Bersatu padulah segenap baka

Di atas robohan kota Melaka
Kita dirikan jiwa merdeka
Bersatu padulah segenap baka
Membela hak keadilan pusaka

NOTA: FAHAM ASWJ & CABARAN TERHADAPNYA OLEH SYIAH, SALAFI WAHABI, ISLAM, LIBERAL.... DR. SUDUT AKIDAH & PEMIKIRAN

FAHAM AHLI SUNNAH WALJAMAAH & CABARAN TERHADAPNYA OLEH SYIAH, SALAFI WAHABI, ISLAM, LIBERAL....  DR SUDUT AKIDAH & PEMIKIRAN 


ž  Akidah berasal dari bahasa arab iaitu daripada perkataan Al-‘Aqdu bererti: ikatan dan simpulan yang kuat juga bererti pegangan, ketetapan dan kepercayaan. (Ibnu Manzur:Lisan al-Arab
ž  Istilah syaraknya adalah beriman dengan kepercayaan teguh dalam hati kepada Allah, ketuhananNya, keesaanNya, kesempurnaan yang layak bagiNya, kesucian dari penyerupaan makhlukNya dan beriman dengan para malaikatNya, kitab-kitabNya, para utusannya (Nabi&Rasul), hari akhirat dan beriman dengan (qadr) ketentuan pada makhluk sama ada baik ataupun buruk.

Nama ilmu aqidah iaitu:
ž  1- Tauhid,
ž  2- Iman,
ž  3- Usuluddin,
ž   4- Ilmu Kalam dan
ž  5- Fiqhul Akbar

ž  Akidah – Simpulan Iman
ž  Ahli – Kumpulan/pengikut/pendokong
ž  Sunnah – Jalan nabi, perbuatan, perkataan, sifat ,taqrirnya
ž  Waljamaah – Org ramai dr klgn sahabt,tabiin,ulama warasah

MAKSUD ‘ASWJ’
ž  Ertinya: “Sesungguhnya Bani Israil telah berpecah kepada 72 golongan dan umatku akan berpecah kepada 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan sahaja. Para sahabat bertanya: Siapakah golongan yang satu itu wahai Rasulullah? Nabi s.a.w menjawab: Yang satu itu ialah orang yang berpegang dengan peganganku dan pegangan sahabat-sahabatku”.
Riwayat al-Tirmidhi
ž  Ertinya: “Demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad dengan kekuasaan-Nya, umatku akan berpecah kepada 73 golongan, maka satu golongan sahaja akan masuk syurga manakala 72 golongan lagi masuk neraka. Para sahabat bertanya: Siapakah golongan yang masuk syurga itu wahai Rasulullah? Nabi s.a.w menjawab: Ahli Sunnah wal Jama’ah”.
Riwayat al-Tabrani

SALAF & KHALAF
ž  Salaf – Tidak mentakwil secara tafsili tetapi secara ijmali mensucikan Allah dari menyerupai makhluk.
ž  Khalaf – menerima takwil secara tafsili serta mensucikan Allah daripada menyamai makhluk

Imam al-Baghdadi Rahimahullah(w.429H) memperincikan LAPAN (8) golongan yang termasuk dalam Ahli Sunnah wal Jamaah
ž  Akidah Tauhid
ž  Beriman Allah & Nubuwwah
ž  Ahli Hadis
ž  Ahli Sufi
ž  Ahli Qiraat/Al-Quran
ž  Ahli bahsa
ž  Mereka yg pertahankn & keselamatan orang ramai
ž  Org awam yg ikut & tidak ikut doktrin ajaran sesat

ž  Seseorang bertanya:  “Wahai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam.” Jawab Rasulullah SAW: “Islam itu bahawa sesungguhnya engkau naik saksi, Tiada Tuhan melainkan Allah dan sebenarnya Nabi Muhammad itu Pesuruh Allah, engkau mendirikan solat, engkau tunai zakat, engkau berpuasa Ramadhan dan engkau berhaji di Baitullah seandainya engkau berkemampuan menuju ke Baitullah.” Kata si penyoal: “Benar katamu.” Maka kami hairan tentang diri penyoal itu, dia bertanya dan yang membenarkan [jawapan yang Nabi Muhammad SAW berikan itu].”
Kata si penyoal: “Maka, beritahu kepadaku tentang iman ?” Jawab Rasulullah SAW: “bahawa sesungguhnya engkau beriman dengan Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari Akhirat dan engkau beriman dengan Qadar, baiknya dan buruknya.” Jawab si penyoal: “Benar katamu.”
Kata si penyoal: “Maka, beritahu kepadaku tentang Ihsan ?” Jawab Rasulullah SAW: “bahawa sesungguhnya engkau sembah Allah seolah-olah engkau benar-benar melihat-Nya, seandainya engkau tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu.”
Kata penyoal: “Maka, beritahu kepadaku tentang saat Qiamat ? ” Jawab Rasulullah SAW: “Apakah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. ??!!” Lelaki itu berkata: “Maka, beritahu kepadaku tentang tanda-tanda hari qiamat ?” Jawab Nabi Muhammad SAW: “Bila hamba perempuan melahirkan majikannya dan bahawa engkau lihat orang-orang miskin papa, tidak beralas kaki, telanjang, mengembala kambing, menjadi kaya raya dan berlumba-lumba memperindah bangunan.”
Kemudian Rasulullah r bertanya: “Wahai Umar, Adakah engkau kenal siapakah yang bertanya tadi ?” Aku berkata: “Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui (tentang siapakah dia).” Jawab Rasulullah SAW: “(Seandainya engkau mahu tahu), maka sebenarnya orang itu ialah malaikat Jibril a.s., dia datang kepada kamu, mengajar agama kepada kamu.”

GOLONGAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
      Memahami al-Quran dan Sunnah dengan kefahaman yang sebenar berpaksikan kepada tiga komponen utama dalam ajaran Islam. Ijma’ ulama’ bersepakat dari segi Aqidah, (manhaj al-Ash’ari dan al-Maturidi) Syariah, empat mazhab fiqh yang muktabar iaitu (Hanafi, Maliki, Syafi’i atau Hanbali). Tasawwuf pula, manhaj Imam Junaid,Imam al-Ghazali  atau mana-mana tariqat Sufi yang muktabar.


PANDUAN UMUM DAN CIRI-CIRI/ PERKARA BERKAITAN ASWJ 
      Ilahiyyat
      Nabawiyyat
      Samiyyat

METHODOLOGI AHLI SUNNAH WA AL-JAMAAH
ž  Mendahulu dan mengutamakan nas al-Qur’an dan al-Sunnah terhadap sesuatu yang lain
ž  Menetapkan hakikat dan segala keilmuan sebagai pengertian yang ada pada ulamak
ž  Mentafsirkan al-Qur’an dengan al-Qur’an, al-Sunnah dengan al-Sunnah atau secara perkaitan antara keduanya
ž  Mengutamakan pendapat sahabat dan tabi’in
ž  Menggunapakai kaedah Ijmak Ulamak
ž  Mengambil kira kaedah bahasa arab dan penggunaan uslubnya
ž  Mentaghlibkan kearah Tanzih dan Taqdis ke atas ayat-ayat yang zahirnya menunjukkan penyerupaan dan kesamaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk.
ž  Mempunyai kaedah/cara bagi beramal dengan fiqh,tasawuf

ASWJ kekuatan/kelebihan
ž  Wasatiyyah – Literal dan Rasional
ž  Sawad al_Akzam (Sesungguhnya umatku tak akansekata dlm perkara sesat, apabila kamu melihat perbezaan pendapat maka hendaklahkamu bersama kumpulan terbesar (kalangan ulama)
ž  Pendekatan bermazhab
ž  Tasawuf (roh Islam)

Keperluan berpegang dengan akidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah ialah :
  Memenuhi tuntutan al-Qur’an dan al-Sunnah dalam mengikuti kebenaran.
  Ahlu Sunnah Wa al-Jamaah merupakan pegangan dominan atau fahaman majoriti ummat Islam (al-Sawad al-A`zham).
  Menjamin keseragaman dalam memahami, menyelaras dan menangani isu-isu agama.
  Membolehkan kita memahami ancaman terhadap fahaman Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Samada ancaman yang bersifat dalaman mahupun luaran.
  Mewujudkan kestabilan dan keharmonian dalam sesebuah Negara. Seterusnya menjadi asas dalam perkembangan tamadun.
  Percaya kepada sesuatu perkara merupakan fitrah semulajadi manusia. Kepercayaan terhadap sesuatu membentuk pemahaman, menghasilkan pegangan dan diperhaluskan dengan tindakan. Justeru, berpegang dengan kebenaran merupakan nilai tabi’ii bagi manusia
  Penyelarasan dalam menangai isu-isu umat Islam sememangnya diperlukan bagi menyeragamkan pengurusan agama Islam di Negara kita supaya menjadi padu dibawah pegangan yang satu. Status ini memberikan kita kekuatan dalam menghadapi globalisasi pemikiran-pemikiran songsang yang sentiasa mengancam kesucian Islam.
  Metodologi Ahli Sunnah yang jelas memudahkan kita memahami pegangan atau fahaman yang menjadi ancaman terhadap pegangan murni kita selama ini.
  Berasaskan kepada Ahli Sunnah Wa al-Jamaah sebagai satu tanda arasyang kukuh membolehkan isu-isu agama diselesaikan secara bijaksana. Hal ini memberi ruang kepada pemimpin, ulamak dan rakyat untuk membina penguasaan ilmu dan kelurusan ilmu sebagai loncatan untuk membina tamadun.

Berikut ialah 20 sifat yang wajib dan 20 sifat yang mustahil bagi Allah Taala:
ž  (وجود); ertinya ada, lawannya tiada (عدم).
ž  (القدم); ertinya sediakala, lawannya baharu (الحدوث).
ž  (البقاء); ertinya kekal, lawannya binasa (الفناء).
ž  (مخالفته للحوادث); ertinya berbeza Allah dari segala yang baharu, lawannya menyamai Allah dengan yang baharu (مماثلته للحوادث).
ž  (قيامه بنفسه); ertinya berdiri dengan sendiri-Nya, lawannya berhajat (الاحتياج والافتقار).
ž  (وحدانية); ertinya ertinya Maha Esa, lawannya berbilang (التعدد).
ž  (القدرة); ertinya Maha Berkuasa, lawannya lemah (العجز).
ž  (الارادة); ertinya Maha Berkehendak, lawannya terpaksa (الكره).
ž  (علم); ertinya ilmu, lawannya jahil (جهل).
ž  (حياة); ertinya Maha Hidup, lawannya mati (موت).
ž  (السمع); ertinya Maha Mendengar, lawannya pekak (الصمم).
ž  (البصر); ertinya Maha Melihat, lawannya buta (العمى).
ž  (الكلام); ertinya Maha Berkata-kata, lawannya bisu, gagap (البكم).
ž  (كونه قادرا); ertinya Allah tetap selalu dalam keadaan berkuasa, lawannya sentiasa dalam keadaan lemah (كونه عاجزا) .
ž  (كونه مريدا); ertinya Allah tetap selalu dalam keadaan menghendaki, lawannya sentiasa dalam keadaan terpaksa (كونه مكرها).
ž  (كونه عالما); ertinya Allah tetap selalu dalam keadaan mengetahui, lawannya sentiasa dalam keadaan jahil (كونه جاهلا).
ž  (كونه حيا); ertinya Allah tetap selalu dalam keadaan hidup, lawannya sentiasa dalam keadaan mati (كونه ميتا).
ž  (كونه سميعا); ertinya Allah tetap selalu dalam keadaan mendengar, lawannya sentiasa dalam keadaan pekak (كونه أصم).
ž  (كونه بصيرا); ertinya Allah tetap selalu dalam keadaan melihat, lawannya sentiasa dalam keadaan buta (كونه أعمى).
ž  (كونه متكلما); ertinya Allah tetap selalu dalam keadaan berkata-kata, lawannya sentiasa dalam keadaan bisu (كونه أبكم).

Muqtadayat al-Uluhiyyah atau ketuhanan ini mempunyai empat kriteria / sifat iaitu:
ž  i) السبق : لا أول له فهو الأول بلا ابتداء
ž  yang bererti sediakala / mendahului, Yang Maha Awal tanpa permulaan.
ž  ii) الاطلاق : لا حدود له
ž  yang bererti tidak terbatas sama ada dari segi masa, zaman, tempat, fikiran, ilmu manusia dan sebagainya.
ž  iii) الذاتية : لا معلم له ولا ممد له
ž  yang bererti Maha Kaya, tidak berhajat kepada sesuatu bahkan selain-Nya yang berhajat kepada-Nya sebagaimana diibaratkan di dalam kitab-kitab tauhid ."الافتقار اليه كل ما عداه واستغناؤه عن كل ما سواه“
ž  iv) السرمدية : لا نهاية له فهو الآخر بلا انتهاء
ž  yang bererti berkekalan, Yang Maha Akhir tanpa pengakhiran.

Perkara Rosakkan Akidah (Awhal Tauhid)
ž  i) الحلول : أن يدعى أحد أن الله قد حل فيه أو فى أي من خلقه
ž  ertinya mendakwa bahawa Allah memasuki dirinya atau diri sesuatu. Contohnya seperti air yang dimasukkan ke dalam gelas.
ž  ii) الاتحاد : أن يدعى أحد أن الله قد اتحد معه أو مع أي من خلقه فينشأ كيان جديد يعبد من دون الله على أنه ابن الله
ž  ertinya mendakwa bahawa Allah bersatu dengannya atau dengan sesuatu yang lain. Contohnya seperti air yang bercampur dengan gula lalu menjadi air gula.
ž  iii) التشبيه : أن يدعى أحد أن الله يشبهه أو يشبه أي من خلقه فيعبد على أنه يشبه الله
ž  ertinya mendakwa bahawa Allah menyerupainya atau menyerupai mana-mana makhluk-Nya. Contohnya seperti mentajsimkan Allah dengan mengatakan Allah mempunyai tangan, jari, duduk bersila dan sebagainya.
ž  iv) التعطيل : أن يدعى أحد أن الله يفعل كل شئ بذاته العلية معطلا بذالك فعل الأسماء والصفات
ž  ertinya mendakwa bahawa Allah melakukan sesuatu dengan zat-Nya dan mengabaikan perbuatan bagi Asma’ dan Sifat-Nya. Hakikatnya Allah berbuat sesuatu dengan Asma’ dan Sifat-Nya dan kedua-duanya adalah memberi bekas.

TOKOH-TOKOH ASWJ
ž  Imam Abu al-Hassan Ali b Ismail al-Asyaari (324)
ž  Imam Abu Mansur al-Maturidi (333)
ž  Imam al-Tahawi
ž  Imam al-Ghazali
ž  Imam as-Sanusi
ž  Imam al-Shafei
ž  Sheikh Ahmad ar-Rifaei
ž  Sheikh Abd. Qadir al-Jilani
ž  Sheikh Abu al-Hassan as-Syazuli
ž  Sheikh Ibrahim ad-Dusuqi
ž  Sheikh Daud al-Fathani
ž  Sheikh Abd Samad al-Palembani
ž  Sheikh Ahmad al-Fathani

KARYA-KARYA ASWJ
ž  Risalah tauhid
ž  Al-Ibanah
ž  Ihyaa’ Ulumuddin
ž  Faridah alfaraid
ž  Jauharah Tauhid
ž  Risalah al-^Aqidah al-Tahawiyyah karya al-Imam Abu Ja^far al-Tahawi (w. 321 H),
ž  Kitab al-^Aqidah al-Nasafiyyah karangan al-Imam ^Umar al-Nasafi (w. 537 H),
ž  Al-^Aqidah al-Murshidah karangan Ibnu Tumart
Al-^Aqidah al-Salahiyyah

Permasalahan
ž  1.      Nassun Sahih wa Fahmun Khati’ Linassin Sahih (Tidak Tepatnya Pemahaman terhadap Teks)
ž  2.      Ihtikam Ligair Arbab al-Huda > (Memohon Petunjuk Kepada yang Bukan Ahlinya)
ž  Ta’mim al-Khass (umum yg. khusus)
ž  Giyab Madlulat al-Alfaz (Hilangnya Makna Tiap Kata)

      Tiada Pengetahuan /
      Gagal Memahami Ancaman
      Tidak/Kurang Sensitiviti Isu Umat
      Kurang Pendedahan
      Kelewatan Penguatkuasaan
      Tindakan Tidak Bersepadu

MAKNA AJARAN SESAT 
      Suatu Pengajaran atau Amalan yang dibawa  oleh orang Islam atau bukan Islam yang mendakwa ianya berdasarkan kepada ajaran Islam atau ianya tidak berlawanan dengan ajaran Islam tetapi sebenarnya amalan tersebut adalah berlawanan dengan Akidah dan Syariah Islam berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah (Jakim).

      Syeikh Abdullah Fahim :Sedutan Wasiat Buat Melayu

       
Beratus-ratus tahun bangsa Melayu seMalaya ini bermazhab (feqah) dengan al-Imam asy-Syafi`i ijma`an, usuluddin atas perjalanan Abil Hasan al-Asy`ari dan tasawwuf atas perjalanan al-Imam al-Ghazali. Sekarang sudah timbul mazhab Khawarij yakni mazhab yang keluar dari mazhab 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jama`ah. Maksud mereka itu hendak mengelirukan faham awam yang sebati dan hendak merobohkan pakatan bangsa Melayu yang jati. Siapa yang datang kepada kamu dan menyuruh kamu semua supaya taat kepada seorang lelaki tertentu tujuannya untuk memecahkan persatuan kamu dan menghancurkan kesatuan kamu maka bunuhlah akan dia.

LANGKAH PEMERKASAAN ASWJ
      Pemantapan Akidah,Fiqh ,Tasawuf
      Pendidikan dan tarbiah
      Penyemarkkan melalui Media (cetak,Siber,Audio/ Visual)
      Undang-Undang
      Jaringan dan Hubungan Institusi


MAKNA/ASAL USUL SYIAH
ž  Abdullah b. Sabaa’ (Zaman Saidina Osman al-Affan)
ž  Dakwaan wasiat nabi SAW
Isu politik-isu agama
Klafikasi Syiah
ž  Syiah Sabaiyyah : Abdullah b Sabaa’
ž  Syiah Kaisaniyyah: Mukhtar b Uabi Ubaid as-Saqafi
ž  Syiah Imamiyyah(Ja’fariyyah): Imam 12
ž  Syiah Ismailiyyah: 7 Imam
ž  Syiah Zaidiyyah: Imam Zaid b Ali b Husin b Ali b Abi Talib

PANDUAN UMUM DAN CIRI-CIRI/ PERKARA BERKAITAN SYIAH
ž  Imam Adalah Maksum
ž  Menambah Syahadah
ž  Kemunculan Imam Mahadi Bersama Orang Yang Telah Mati
ž  Ar-Raj’ah: Kebangkitan sebelum kiamat untuk menerima pembalasan.
ž  Al-Bada’: Allah tidak mengetahui sesuatu perkara sehinggalah perkara itu berlaku. Dalam ertikata lain menisbahkan jahil kepada Allah ta’ala
ž  Takfir Sahabat
ž  Wasiat Khilafah kepada Saidina Ali k.w. Syi’ah menganggap sahabat2 adalah perampas khilafah daripada Ali r.a. yang dilantik oleh Nabi s.a.w. di Ghadir Khum.
ž  al-Taqqiyah Menghalalkan bohong, nifak, hipokrit atas nama agama dan menamakannya taqiyyah dan menjadikannya  sebagai amalan utama dalam kehidupan mereka.
ž  Imam-imam kekal dan tidak binasa.
ž  Imam-imam mengetahui segala perkara termasuk perkara ghaib.
ž  Syi’ah memberikan sifat khusus kenabian kepada imam-imam mereka
ž  Kedudukan imam-imam lebih tinggi dari kedudukan para nabi dan malaikat
ž  Menyanjung Saidina Ali Secara Keterlaluan
ž  Menghina Isteri-Isteri Nabi. Syi’ah menghina, mengkafirkan dan melaknat isteri2 Nabi s.a.w. terutamanya Sayyidah ‘Aaisyah,Sayyidah Hafsah r.a.
ž  Menghalalkan Nikah Mut’ah
ž  Sahabat2 Nabi saw murtad kecuali beberapa orang sahaja. Mereka adalah manusia paling jahat di atas muka bumi. Sahabat yg paling dibenci Syi’ah ialah sahabat yg paling berjaya meluaskan ajaran Islam iaitu Saidina Umar dan banyak meriwayatkan hadith iaitu Saidina Abu Hurairah.
ž  Menolak Hadis Yang Diriwayatkan oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah Sekalipun Hadis Mutawatir
ž  Menyeksa Tubuh Badan Sempena 10 Muharam
ž  Mengharuskan Jama’ Sembahyang Dalam Semua Keadaan
Menolak Ijmak Ulama’
ž  Akidah syirik Syi’ah berpunca daripada akidah al-Imamah wal-walayah yang terdapat di dalam rukun Islam mereka:
ž  “Islam ditegakkan di atas 5 perkara; sembahyang, zakat, puasa, haji dan walayah. Tidak ada satu pun daripada rukun2 tersebut yang diseru sebagaimana seruan yang diberikan kepada al-Walayah. Lalu manusia mengambil ke-empat2nya dan meninggalkan yang ini, iaitu walayah.”
ž  Al-Quran yang ada sekarang telah ditokok tambah isi kandungannya dan telah diselewengkan oleh golongan sahabat.

Pandangan Syi’ah Terhadap Aswj:
ž  Nabi saw kononnya bersabda: "Imam2 setelahku 12 orang, yang pertama Saidina Ali bin Abi Talib a.s. dan yang terakhir al-Qaim. Ketaatan kepada mereka seperti ketaatan kepadaku. Menderhakai mereka sama seperti menderhakaiku. Sesiapa mengingkari salah seorg dari mereka sesungguhnya telah mengingkariku.“ al-Majlisi Bihar al-Anwar jil. 27, hal. 61

TOKOH-TOKOH SYIAH
ž  Khomeini
ž  Khamenei
ž  Muthahhari
ž  Mulla Sadr
ž  Muhammad Hussein Thabathaba’I
ž  Jalaluddin Rachmat
ž  Haidar Baqir

KARYA-KARYA SYIAH
ž  Sumber Rujukan Utama Syiah
ž  1) “al-Usul Min Al-Kafi” karangan Muhammad bin Ya’qub bin Ishaq Al-Kulaini, ulama Syiah terbesar       di zamannya. Dalam kitab itu terdapat 16199 hadis.
ž  2) “Man Laa Yahdhuruhul Faqih” karangan Muhammad bin Babawaih al- Qumi. Terdapat di dalamnya 3913 hadis musnad dan 1050 hadis mursal.
ž  3) “At-Tahdzib“. Kitab fiqh ini dikarang oleh Muhammad
ž  4) “Al-Istibshar“, oleh pengarang yang sama, mencakup 5001 hadis.

Imam 12
 1. `Ali bin Abi Talib (wafat 40 H)
 2. Hasan bin `Ali (wafat 50 H)
 3. Husain bin `Ali (wafat 61 H)
 4. `Ali Zainal `Abidin bin Husain (wafat 94 H)
 5. Muhammad al-Baqir bin `Ali Zainal `Abidin (wafat 117 H)
 6. Ja`far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir (wafat 148 H)
 7. Musa al-Kazim bin Ja`far as-Sadiq (wafat 183 H)
 8. `Ali ar-Ridha bin Musa Kazim (wafat 202 H)
 9. Muhammad al-Jawaad bin `Ali ar-Ridha (wafat 220 H)
 10. `Ali bin Muhammad al-Jawaad (wafat 254 H)
 11. Hasan bin `Ali al-`Askari (wafat 260 H)
 12. Muhammad bin Hasan al-`Askari al-Mahdi (ghaib 260 H)MAKNA/ASAL USUL WAHABI
      Sejarah kemuncu  Al-Wahabiyyah ialah satu fahaman atau aliran pemikiran yang dinisbahkan kepada pengasasnya syeikh Muhammad b. Abd al-Wahab (115H/1703-1206H/1792).
      Pendokong kepada Ibn Taimiah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah bahkan lebih syadid

PANDUAN UMUM DAN CIRI-CIRI/ PERKARA BERKAITAN WAHABI
ž  Tuhan Bertempat Di Arash/Langit
ž  Tashbih Dan Tajsim
ž  Menolak Sifat 20
ž  Menolak Mazhab Fiqh (Anti Mazhab)
ž  Salahfaham/ Menghukum Bid’ah/Syirik/Kufur
ž  Tawasul Syirik
ž  Sambutan Maulid Bid’ah Dholalah
ž  Mendakwa berpegang al-Quran dan Sunnah
ž  Mendakwa mengikut Manhaj Salafi (salafussoleh)
ž  Meneruskan fahaman pemecahan Tauhid kepada 3 bahagian
ž  Bergerak aktif dengan isu syirik-mensyirik, kafir-mengkafir
ž  Mempromosi ayat mutasyabihat secara meluas
ž   Menyerang golongan tasawuf/tarekat
ž  Isu Takfir
ž  Takwil dianggap tahrif
ž  Tafwid dianggap Ta’til

Orang kafir ada Tauhid?
ž  Tauhid ini ada 2 jenis, kata mereka iaitu:
ž  1. Tauhid Rububiyah iaitu tauhidnya orang kafir dan tauhidnya orang musyrik yang menyembah berhala, atau dengan kata lainnya “Tauhid” orang yang syirik.
ž  2. Tauhid Uluhiyah iaitu tauhidnya orang Mukmin, tauhidnya orang Islam serupa iman dan Islamnya. Baginya ibadat langsung terus kepada Allah tanpa tawasul

TOKOH-TOKOH WAHABI
ž  Ibnu Taimiah
ž  Ibnu Qayyim
ž  Abu Bakar  Al-Jazair
ž  Abdul Aziz Bin Baz
ž  Nasrudin Al-Albani
ž  Solleh Fauzan
ž  Solleh al-Uthamain
ž  Rasul Dahri
ž  Ismail Lutfi
ž  Ibn al-Alusi (1202-1317)
ž  Abd al-Rahman al-Mua’llimiy (1313-1386)
ž  Al-Qanuji : Sidq Hassan al-Khan
ž  Hamad b Nasr b Uthman al-Najdi
ž  Ahmad Ibrahim al-Najdi
ž  Jamaluddin al-Qasimi al-Dimasyqi
ž  Muhd khalil Harras al-Masri
ž  Abd Razzaq Afifi Ahmad Syakir al-Masri
ž  Zuhair Syawisy
ž  Muhd Nasib al-Rifa’I
ž  Mahmud Mahdi Istanbuli
ž  Hamud al-Tuwaijri
ž  Hamad al-Ansari
ž  Abdullah bin Sa’di al-Ghamidiy
ž  Muhd Jamil Zainu
ž  Dr Umar Sulaiman Asyqar
ž  Furaih bin Soleh al-Bahlul
ž  Salim al-Hilali
ž  Marwan alQaisi
ž  Syeikh Abd Qader al-Arnawuth

KEPUTUSAN JAWATANKUASA FATWA KEBANGSAAN MENGENAI FAHAMAN AL-WAHHABIYYAH
KERAJAAN MALAYSIA SECARA RASMINYA MENOLAK DAN MENYEKAT AJARAN AL-WAHHABIYAH BERDASARKAN:

1- MUZAKARAH JAWATANKUASA FATWA KEBANGSAAN KALI KE-12 PADA TAHUN 1985,

2- MUZAKARAH JAWATANKUASA FATWA KEBANGSAAN KALI KE-14 PADA TAHUN 1985,

3- MUZAKARAH JAWATANKUASA FATWA KEBANGSAAN KALI KE-16 PADA TAHUN 1986,

4- MUZAKARAH JAWATANKUASA FATWA KEBANGSAAN KALI KE-40 PADA TAHUN 1996,

5- MUZAKARAH JAWATANKUASA FATWA KEBANGSAAN KALI KE-42 PADA TAHUN 1997,

6- MUZAKARAH JAWATANKUASA FATWA KEBANGSAAN KALI KE-44 PADA TAHUN 1998,

7- MESYUARAT PANEL KAJIAN AQIDAH JAKIM KALI KE-14 PADA TAHUN 2000,

8- MESYUARAT PANEL KAJIAN AQIDAH JAKIM KALI KE-20 PADA TAHUN 2002,

9- MESYUARAT PANEL KAJIAN AQIDAH JAKIM KALI KE-23 PADA TAHUN 2003.

KEPUTUSAN MENYEKAT AJARAN AL-WAHHABIYAH DIAMBIL KERANA AJARAN INI TIDAK BERSESUAIAN DENGAN PENDEKATAN ISLAM DI MALAYSIA SERTA DIKHUATIRI IANYA MENGGUGAT PERPADUAN UMAT.


MAKNA/ASAL USUL ISLAM LIBERAL
ž  Neo-Muktazilah
ž  Liberalism- asal dari bahasa Latin ‘liber’ maknanya bebas dan merdeka.
ž  Islam liberal diperkenalkan oleh buku “Liberal Islam : A Source Book” yang ditulis oleh Charles Kuzman (London, Oxford University Press, 1988) dan buku “Islamic Liberalism : A Critique of Development Ideologies ” yang ditulis oleh Leonard Binder (Chicago,University of Chicago Press, 1998).

PANDUAN UMUM DAN CIRI-CIRI/ PERKARA BERKAITAN ISLAM LIBERAL
ž  Pluralisme Agama.
ž  Kebebasan mentafsirkan teks-teks agama Islam.
ž  Penolakan Autoriti Keagamaan
ž  Menilai semua hadis-hadis Rasulullah SAW.
ž  Menilai semula hukum feqah
ž  Rasionalisme dan sekularisme
ž  Pembebasan wanita

FOKUS ISLAM LIBERAL
ž  1.Liberalisasi bidang akidah dengan penyebaran faham pluralisme agama.
ž  2. Liberalisasi bidang syariah dengan melakukan perubahan metodologi ijtihad.
ž  3. Liberalisasi konsep wahyu dengan melakukan dekonstruksi terhadap al-Quran. (Adian Husaini, Liberalisasi Islam di Indonesia, 2006, m.s.11)

ž  Pendekatan         ‘Golongan Islam Liberal tidak menzahirkan diri mereka sebagai orang yang menolak  agama, tetapi berselindung di sebalik gagasan mengkaji semula agama, mentafsir semula al-Quran, menilai semula syariat dan hukum-hukum fikah’

TOKOH-TOKOH LIBERAL
ž  Nicholas Madjid (CaK Nur)
ž  M. Lutfi Shaukani
ž  Qasim  Amin
ž  Muhammad  Arkoun
ž  Ali Abdul Raziq
ž  Ashgar Ali Engineer
ž  Djohan Efendi
ž  Ulilabsar Abdallah
ž  Nasr Hamid Abu Zaid
ž  Hassan Hanafi
ž  Harun Nasution
ž  Fazlur Rahman

KARYA-KARYA ISLIB

PENDEDAHAN STRATEGIK
ž  RAND Corporation.The RAND adalah singkatan kepada “Research and Development”
ž  : “Civil Democratic Islam: Partners, Resources, and Strategies”. Oleh Cheryl Bernard,2003
ž  “Building Moderate Muslim Networks” oleh Cheryl Bernard,

FATWA BERKAITAN UNSUR
LIBERAL & PLURALISME
ž  FATWA KALIMAH ALLAH 82/2008
ž  FATWA YOGA - 83/2008
ž  FATWA MENGANJURKAN BUKAN ISLAM SUPAYA BERDOA MENGIKUT CARA MASING2 - 74/2006
ž  FATWA VALENTINE’S DAY – 71/2005
ž  FATWA CANDLELIGHT VIGIL - 88/2009
ž  MUZAKARAH JAWATANKUASA FATWA MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL UGAMA ISLAM MALAYSIA YANG BERSIDANG BUAT KALI KE 74 PADA 25-27 JULAI 2006 YANG LALU TELAH MEMUTUSKAN PEMIKIRAN ISLAM LIBERAL ADALAH SESAT DAN MENYELEWENG DARIPADA SYARIAT ISLAM.

SUMBER SOKONGAN
      SYIAH
      WAHABI
      I.LIBERAL
      BARAT & ….
      Konrad Adenauer Foundation
      RAND
      Asia Foundation
      Ford Foundation
      Institut Kajian Dasar
      Jaringan Islam Liberal
      Sisters In Islam
      Oxfam Novib
      Global Fund for Women,
       The Sigrid Rausing Trust
      Hivos

Sekian, terima kasih.
Susunan:
Rizhan el-Rodi