ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Tasawuf Revolusioner
BAB I
DEFINISI DAN SEJARAH TASAWUF

A. Definisi Tasawuf dan Tarekat.............................................. 1
     1. Pendahuluan.................................................................... 1             
     2. Melacak Definisi dan Akar-Akar Tasawuf....................... 4
     3. Tasawuf Sunni, Tasawuf Falsafi, dan Tarekat................ 10
         a. Z|ikir........................................................................... 17            
         b. Shalawat atas Rasu>l................................................. 21
         c. Cinta kepada Ahl al-Bait........................................... 24                  
B. Tasawuf dan Tarekat Pra Peradaban Arab-Islam............... 28
     1. Agama dan Realitas Sejarah.......................................... 28            
     2. Wahyu, Akal, dan Realitas............................................ 29
     3. Kitab Suci dan Sejarah.................................................. 31                      
     4. Sayyidina> A
     5. Nabi Afah Alla>h dan Khali>fah
Rasu>lulla>h.................................................................. 35
     6. Manusia dan Peradaban Dunia...................................... 37
     7. Selayang Pandang Peradaban Yunani Kuno, Mesir Kuno, Persia, Romawi, Arab-Islam, dan Peradaban Barat....................................................................................... 40
     8. Sayyidina> Ibra>hi>m dan Agama Sama>wi>............. 43 
C. Tasawuf dan Tarekat pada Masa Peradaban Arab Islam (Masa Nabi)........... 45
     1. Figur Sayyidina> Muh}ammad sebagai Pioner
Pembebasan................................................................... 45
     2. Esensi Hak Asasi........................................................... 46
     3. Sayyidina> Muh}ammad dan Islam Universal (Rah}matan lil 'An) 49           
     4. Cinta Rasul; Rasional ataukah Irasional........................ 51 
     5. Ulama>' Sebagai Pewaris Nabi...................................... 57
D. Tasawuf dan Tarekat Pasca Peradaban Arab Islam........... 60
     1. Keberadaan Tasawuf Pasca Nabi Wafat....................... 60
     2. Sekilas Gerakan Para Sufi dan Aliran-Aliran Islam
(1 H-Sekarang{)............................................................. 63
     a. Selayang Pandang Wajah Keislaman............................. 63
     b. Mengenal Tokoh dan Gerakan Abad Pencerahan......... 66
     c. Talqi>n Z|ikir.................................................................. 75             
E. Sejarah Penyebaran Islam di Indonesia.............................. 78
     1. Perkembangan Islam di Indonesia................................. 78
     2. Pesantren dan Pengaruh Islam Sufistik di Indonesia.... 80
         a. Awal Penyebaran Islam di Indonesia........................ 80
         b. Syaikh Siti Jenar: Islam Politik Vs Islam Kultural..... 85
     3. Pengaruh Tasawuf terhadap Kualitas Keilmuan Ulama>' Nusantara......... 95
     4. Pluralisasi Keberagamaan pada Masa Pra
Kemerdekaan................................................................. 97
F. Islam Pasca Kemerdekaan: Pengaruh Mesir terhadap
Gerakan-Gerakan Islam Fundamentalis di Indonesia..... 101
    1. Pengaruh Mesir terhadap Gerakan-Gerakan
Islam Fundamentalis di Indonesia............................... 101
     2. Nasionalis Versus  Khila>fah Isla>miyyah.................. 104
     3. Perjuangan Islam: Mempertahankan Walisongo
Ataukah Islam Militan................................................. 105

BAB II
ISLAM: ANTARA DISIPLIN ILMU KEISLAMAN DAN PENGALAMAN SPIRITUAL

I. Disiplin Ilmu Teologi
A. Teologi Aswaja (Pada Masa Nabi).................................. 108
B. Khalifah Empat dan Konflik Teologis-Politis.................. 110
C. Teologi pada Masa Dinasti Bani Umayyah dan Dinasti Abbasiyyah........... 111
D. Dinasti 'Us\ma>ni> di Turki hingga Abad Modern......... 113
E. Reformulasi Konsep Teologi............................................ 114
F. Syirik, Kufur, dan Bid'ah................................................. 119

II. Disiplin Ilmu Syari>'ah
A. Fikih dan Problematika Kontemporer.............................. 130
B. Syari>'ah, Fiqih, dan Maqa>s}id Syari>'ah..................... 134
C. Potret Bangunan Maqa>s}id Syari>'ah........................... 137
D. Ijtiha>d, Tajdi>d, dan Mas}lah}ah................................. 146
E. Variasi Aroma Maqa>s}id Syari>'ah............................... 150
F. Menuju Islam Rahmatan Lil Alamin................................ 158

III. Disiplin Ilmu Bahasa Arab
A. Bahasa Arab dan Kajian Sosiolinguistik.......................... 160
B. Akar-akar, Kodifikasi, dan Pembakuan Bahasa Arab..... 163
C. Melacak Nilai-Nilai Progresifitas Linguistik.................... 170
D. Pergulatan antara Kata versus Makna.............................. 176
E. Pengaruh Penerjemahan dan Nalar Baya>ni> terhadap Epistema Nalar Arab 180IV>>. Kesalehan Ritual, Sosial, dan Intelektual
A. Para Sufi Tidak Mudah Membid'ahkan dan
Mengharamkan............................................................... 188
B. Kepekaan Sosial dan Cinta Tanah Air............................. 190
C. Para Sufi dan Ilmuwan.................................................... 191

BAB III
NILAI-NILAI TASAWUF REVOLUSIONER

A. Problematika Kaum Muslimin dan Solusinya.................. 194
     1. Nas}s}un S{ah}i>h wa Fahmun Kha>t}i' Linas}s}in S{ah}i>h............. 195
     2. Ih}tika>m Ligair Arba>b al-Huda>............................ 196
     3. Ta'mi>m al-Khas}s}.................................................... 199
     4. Giya>b Madlu>lat al-Alfa>z}..................................... 200
     5. Giya>b at-Ta'ri>f......................................................... 201
B. Revitalisasi Nilai-Nilai Keislaman.................................... 202
     1. Tagyi>r Munkar dan Amar Ma'ru>f Nahi> Munkar.... 202
     2. Terorisme, Jihad, dan Negara Islam............................. 205
     3. Sluku-Sluku Bathok: Tafsir Terhadap Peninggalan Kultural Walisongo.. 209
C. Membumikan al-Qur'an dan as-Sunnah dengan Nuansa Sufistik................. 211
     1. Al-Mahdi: Petunjuk Ataukah Politisi.......................... 211
     2. Wali> Mursyid sebagai Maha Guru al-Qur'an............. 217
     3. Tafsir Bias Gender....................................................... 219
     4. Akulturasi Agama dan Budaya................................... 224
     5. Muslim Produktif dan Penuh Kasih Sayang................ 227

BIBLIOGRAFI................................................................... 230