ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

ADAB DAN PERADABAN : Karya Pengi’tirafan Untuk Syed Muhammad Naquib al-AttasADAB DAN PERADABAN : Karya Pengi’tirafan Untuk Syed Muhammad Naquib al-Attas

Sunt: Mohd Zaidi Ismail & Wan Suhaimi Wan Abdullah

1.           Pendahuluan

2.           Al-Attas: Ilmuwan Penyambung Tradisi Pembaharuan Tulen
Wan Mohd Nor Wan Daud

3.           Perjalanan Mencari Makna dalam Pendidikan: Pengalaman Murid ISTAC 1994-1997
Mohammad Hannan Hassan

4.           Memperkasakan Pengajian dan Penyelidikan Sejarah, Falsafah dan Etika Perubatan Islam di ISTAC (1994-2002): Suatu Catatan Ringkas
Nurdeng Deurasah

5.           Mithaq Sebagai Landasan Agama dan Akhlak
Mohd Farid Mohd Shahran

6.           Pandangan Alam Islam sebagai Kerangka Pengajian Falsafah Islam
Hamid Fahmy Zarkasyi

7.           Tamadun Sebagai Kenyataan Luhur Budi dan Cerminan Halus Pekerti: Jasa al-Attas melalui ISTAC (1987-2002)
Mohd Sani Badron

8.           Beberapa Wajah dan Faham Dasar Tasawuf Menurut al-Attas berdasarkan Karyanya The Positive Aspects of Tasawuf
Wan Suhaimi Wan Abdullah

9.           Konsep Ta’dib: Teras Falsafah Pendidikan Islam
Asmaa Mohd Arshad

10.        Tragedi Sebagai Salah Satu Watak Kebudayaan Barat
Che Razi Jusoh

11.       Hak-Hak  Asasi Manusia : Kajian Perbandingan Awal Antara Konsep Sekular Barat dan Faham Islami
Wan Azhar Wan Ahmad

12.       Modenisme dan Neo Modenisme : Rekonstruksi atau Dekonstruksi Agama
Ahmad Bazli Shafie

13.       Cabaran-Cabaran Pendidikan Tinggi
Syed Ali Tawfiq al-Attas

14.       Rencana Penyelidkan Sains Islam: Kearah Mengamalaksanakan Gagasan Pengislaman Sains Menurut Kerangka Fahaman Syed Muhammad Naquib al-Attas
Adi Setia Don

15.       Kritikan Awal Terhadap Beberapa Faham Pengurusan Barat
Roslan Abd Jelani

16.       Pentadbiran Beradab:Faham dan Rencana Dasar
Mohd Zaidi Ismail

17.       Persoalan Epistemologi Dalam Disiplin Linguistik dan Relevansinya dengan Linguistik Melayu
Awang Sariyan

18.       Keindahan Bahasa Berasaskan Konsep Ihsan
Mohd Afandi Hassan

19.       Kecenderungan Paksi India: Implikasinya Terhadap Persejarahan Islam di Alam Melayu
Aliza Elias

20.       Islam dan Mitos Mengenai Asal usul Raja-Raja Melayu
Tatiana Denisova

21.       Ilmu Ekonomi Islam Sebagai Persepaduan Ilmu Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Agama Islam: Satu Pengamatan Ringkas
Ugi Suharto

Biodata Ringkas