ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Sahib ‘Matan al-Ujrummiyyah’

Sahib Kitab ‘Matan al-Ujrummiyyah’

Penulis karya ini adalah Imam Muhammad bin Muhammad bin Dawud Abu Abdillah As-Sanhaji, dikenali dengan nama Ibnu Ajurum/Ajrum/Ujrum, yang ertinya menurut bahasa Barbar adalah orang yang fakir dan sufi. Ibnu Ajurum dilahirkan di kota Fas (Fes) Beliau seorang alim dalam bidang nahu dan bahasa, ilmu hisab dan faraid.

Pengarang kitab Al-Muqaddimah, yang selanjutnya dikenal dengan Al-Ajurumiyyah. Dia meninggal dan dimakamkan Bab Al-Jadid,Fez, Maghribi.

Syarah Al-Ujrumiyyah

Syarah Al-Ajurumiyyah adalah nama sejumlah kitab syarah (komentar) tentang kitab “Muqaddimah” Ibnu Ajurum, yang dikenali dengan nama kitab Al-Ajurumiyyah Di antaranya karya Abdul Malik bin Jamaluddin Al-Isfiraini, dikenali dengan nama Mala ‘Isham (1037H) ; Ahmad Abdul Qadir Al-Kuhani ; Hassan bin Ali Al-Kafrawi (1202H) ; Khalid bin Abdullah Al-Azhari (905H) ; Ahmad bin Zaini Dahlan (1304H) ; Abdurahman bin Ali Sahalih Al-Makudi (801 H) ; Hirah ; dan Mushtafa As-Saqa , Tuhfatus Saniyyah : Syeikh Mahyuddin Abdul Hamid dan banyak lagi para ulama’ terdahulu dan terkini mengsyarahkan kitab matan beliau. al-Futuhat al-Qudsiyyah fi Sharh al-Muqaddimat al-Ajurumiyyah syarah oleh ibn Ajibah. Matan al-Ajurumiyyah yang disyarah oleh Ibnu Ajibah merupakan matan nahu syarah tasawuf. Hubungkait antara ilmu alat dan ilmu tasawuf.

Sheikh Ahmad Ibn 'Ajiba [1747 - 1809]

Beliau seorang intelek dalam bidang tatabahasa dan ulumuddin, salik tariqat as-Syazuliyyah al-Darqawiyyah. Antara karya beliau ‘fahrasa, Syarah Hikam dan Syarah Matan al-Ajrumiyyah. Beliau mensyarahkan matan ilmu nahu mengikut tatabahasa Arab dan ilmu Tasawuf (ilmu al-qulub).