ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Tariq Ramadan talking about knowledge at ISNA

Sufism & Importance of Dhikr by Sheikh Hamza Yusuf part 3/10

Tasawwuf, Shaykhs & Tariqa - Hamza Yusuf

al-Ma’rifah: Pelbagai Aspek Tasawuf Di NusantaraTajuk: al-Ma’rifah: Pelbagai Aspek Tasawuf Di Nusantara (Jilid 1)
Penulis: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Penerbit: Khazanah Fathaniyah: Pusat Penyelidikan Dan Penyebaran Khazanah Islam Klasik Dan Moden Dunia Melayu Dan Yayasan Pembangunan Buku Negara.

Kandungan

Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Latin/Rumi

Muqaddimah Cetakan Pertama

Muqaddimah Cetakan Kedua

Bahagian Pertama: Tasawuf Tersebar Dengan Cepat DanTokoh-Tokohnya

Bahagian Kedua: Kemunculan Pujangga Dan Penulisan Tasawuf

Syeikh Hamzah AI-Fansuri

Contoh Kalimat Dalam Karya Syeikh Hamzah AI-Fansuri

Transliterasi Syair Syeikh Hamzah AI-Fansuri

Syeikh Syamsuddin As-Sumatra-i

Kandungan Ringkas TanbihutThullab Syeikh Syamsuddin As-Sumatra-i

Data Anwarud Daqaiq

Data Dan Transliterasi Haqqul Yaqin

Mengenai La Ta’aiyun DanTa’aiyun

Menyatakan Huwiyah

Menyatakan Anaiyah

Hadhrat Tuhan Dan Segala ’Alam

Menyatakan Peri Segala Nisbah

Kesempurnaan Allah

Peri Berdamping Dengan Allah

Menyatakan Zikir, Muraqabah, Tawajjuh Dan Musyahadah

Syeikh Nuruddin Ar-Raniri Dan Tibyan fi Ma’rifatil Adyan

Data Hujjatush Shiddiq

Data Halluzh Zhill

Data Maul Hayatiyi

Data Jawahirul ’Ulum

Data Fat-hul Mubin ’Alal Muhidin

Data Asrarul Insan

Data Lathaiful Asrar

Data Syifaul Qulub

Data Rahiqul Mutiammadiyah

Data Shawarimush Shiddiq

Data Fat-hul Wadud, ”Ainul Wujud, ’Ainul Jawad, Audhahus Sabil

Data Audhahus Sabi! Laisa .fi Kalamil Mulhidin Ta’wil dan ’Alaqatullah bil ’Alam

Data Nubzah fid Da’wah dan Transliterasi Tasawuf Tanpa Judul

Qadhi Nashiruddin Johor Dan Syeikh ’Abdul Takrim

Penemuan Naskah/Manuskrip

Data Kandungan Rmgkas


Tajuk: al-Ma’rifah: Pelbagai Aspek Tasawuf Di Nusantara (Jilid 2)
Penulis: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Khazanah Fathaniyah: Pusat Penyelidikan Dan Penyebaran Khazanah Islam Klasik Dan Moden Dunia Melayu Dan Yayasan Pembangunan Buku Negara.

Kandungan

Transliterasi Dari Melayu/Jawi Ke Latin/Rumi

Muqaddimah

Bahagian Pertama: Kecermelangan Tasawuf Zaman Kebesaran Aceh

Tuhfatul Mursalah Dan Martabat Tujuh

Transliterasi Tuhfatul Mursalah

Syeikh Abdur Rauf Bin ’Ali al-Fansuri Tokoh Terbesar Pengkaderan Shufi Nusantara

Karya-Karya Tasawuf Syeikh ’Abdur Rauf Bin ’Ali al-Fansuri

Syarah H’adits Arba’in

Syuruthusy Syaikhi wal Mund

Fatihah Syeikh ’Abdur Rauf AI-Fansuri

Daqaiqul Huruf

Data Ringkas Daqaiqul Huruf Versi Yang Banyak Diketahui

Data Ringkas Daqaiqul Huruf Versi Langka

Sakratul Maut

Risalah Simpan

Mun-yatul I’tiqad

Bayanul Ithlaq

Risalah A’ yan Tsabitah

Risalah Jalan Ma’rifatullah

Kifayatul Muhtajin

Umdatul Muhtajin

Megat Sati Ibnu Amir Sulaiman al-Asyi: Murid Syeikh Nuruddin Ar-Raniri

Syeikh Burhanuddin Ulakkan: Murid Syeikh ’Abdur Rauf ‘Ali al-Fansuri: Penyebar Islam Di Minangkabau

Syeikh ’Abdul Muhyi Pamijahan: Murid Syeikh ’Abdur Rauf ‘Ali al-Fansuri: Pebyebar Islam Di Jawa Barat

Asal Usul

Lahir Dan Pendidikan

Aktivitas

Keturunan

Ppnyelidikan Ilmiah

Syeikh Yusuf Tajul Khalwati al-Mankatsi: Shufi Mujahid Fi Sabilillah

Syeikh Yusuf Pulang Ke Makasar

Syeikh Yusuf Di Banten

Karamgam-Karamgam Syeikh Yusuf

Murid-Murid Syeikh Yusuf

Maqam Syeikh Yusuf Tajul Khalwati

Keturunan

Bahagian Kedua: Penyebaran Tasawuf Di Terengganu, Patani Dan Aceh

Syeikh ’Abdul Malik Terengganu

Pendidikan

Perbicaraan Khusus Tentang Syarah Hikam Melayu

Pengijazahan Thariqat Syathariyah

Keturunan Syeikh ’Abdur Rahman Bin ’Abdul Mubin Pauh Bok al-Fathani

Pendidikan.

Aktivitas

Karya-Karya.

Keturunan Dan Murid.

Syarif ’Alwi Bin Saiyid Abu Bakar

Syeikh Faqih Jalaluddin al-Asyi: Generasi Penyambung Ulama-Ulama Aceh Yang Terkenal

Pendidikan

Karya Dan Pemikiran

Keturunan Dan Kesimpulan

sumber|:thereadinggroup

Penyebaran Thariqat-Thariqat Shufiyah Mu’tabarah Di Dunia MelayuTajuk: Penyebaran Thariqat-Thariqat Shufiyah Mu’tabarah Di Dunia Melayu.
Penulis: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Khazanah Fathaniyah: Pusat Penyelidikan Dan Penyebaran Khazanah Islam Klasik Dan Moden Dunia Melayu.

Kandungan

Muqaddimah

Transliterasi huruf Arab ke huruf Latin/Rumi

Pengenalan

Thariqat Syathariyah

Thariqat Qadiriyah

Syeikh Ahmad Khatib Sambas: Ulama Dan Tokoh Besar Thariqat Qadiri\yah

Karya Thariqat Qadiriyah

Syeikh Ahmad Khatib Sambas

Syeikh Muhammad Zainuddin Bin Muhammad Badawi Sumbawa

Syeikh Muhammad Mukthar Bin ’Atharid/Utharid Bogor

Thariqat Naqsyabandiyah

Syeikh Ismail Minangkabau

Syeikh ’Abdul ’Azim al-Manduri

Syeikh ’Abdul Wahhab al-Khalidi

Syeikh Wan Sulaiman Bin Wan Shiddiq: Syeikhul Islam Kedah

Syeikh Muhammad Shalih: Syeikhul Islam Perak

Thariqat Rifa’iyah

Thariqat Ba ’alawiyah/Ala’wiyin.

Thariqat Khalwatiyah

Thariqat Ahmadiyah-Idrisiyah/Thariqat Rasyidiyah

Thariqat Rahmaniyah

Shalawat Dalail Khairat

Lampiran-Lampiran

Silsilah Shalawat Dalail Al-Khairat, Ijazah Syeikh Ahmad Bin Muhammad Zain Al-Fathani (Dari Kanan Ke Kiri. him 162-157)

Silsilah Thariqat Rahmaniyah, Dinisbahkau Kepada Syeikh Muhyiddin Ibnu ’Arabi (Dari Kanau Ke Kiri. him 169-163)

Risalah Tuhfatil Mursalah, Syeikh Muhammad Syafi’ie Bin Muhammad Shalih Al-Qadhi (Dari Kanan Ke Kiri. him 190-170)

Risalah Nihayatil Mathlub li Tashfiyatil Qulub, Syeikh Wan Sulairnan Bin Wan Shiddiq Al-Qadhi. (Dari Kanan Ke Kiri. him 224-191)

Kaifiyatuz Zikri ’’Ala Thariqatin Naqsyabandiyatil Mujaddidiyatil Ahmadiyah, As-Saiyid Asy-Syarif Muhammad Shalih Bin As-Saiyid Asy-Syarif ’Abdur Rahman Az-Zawawi (Dari Kauan Ke Kiri. him 236-225)

Silsilah Thariqatisy Syathariyah, Syeikh Muhammad Amin Imam Al-Jarnbi (Murid Syeikh Daud Bin Abdullah Al-Fathani) (Dari Kanan Ke Kiri. him 251-237)


sumber:thereadinggroup

The 4 Imams of Aqida (ASWJ) - Tahawi, Ashari, Maturidi & Ibn Hanbal by Sheik Hamza Yusuf

Muhammad Al-Fatih (tarbiah/pengajian)

Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara (Jilid 1-7)Tajuk: Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara (Jilid 1)
Penulis: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah: Pusat Penyelidikan Dan Penyebaran Khazanah Islam Klasik Dan Moden Dunia Melayu.

Kandungan

Transliterasi Melayu/Jawi-Latin/Rumi

Sepatah Kata

> Pengenalan Ulama Asia Tenggara Dahulu Dan Sekarang (Kertas kerja yang pernah dibentang dalam Seminar Ulama Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 23 Syaaban 1416 H / 14 Januari 1996 M anjuran Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Wilayah Persekutuan)

Muqaddimah

Kedatangan Islam Di Asia Tenggara

Keberhasilan Pengislaman Sekitar Tahun 800-AN Hijrah

Golongan Ulama Yang Menjadi Ikutan Dan Karya-Karya Mereka

’Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah

Fiqh Mazhab Syafie

Tashawuf dan Thariqat

llmu-ilmu Hadits

Terjemahandan TafsirAI-Quran

llmu TajwidAI-Quran

llmu Nahu dan Saraf

llmu Balaghah/Retorika

Penggubahan Puisi Melayu

llmu Perubatan

llmu Hisab dan Falak

llmu Bahasa Melayu

Sejarah

Keterampilan

Karya Ulama Melayu Dalam Bahasa Arab

Pondok-Pondok Pengajian Yang Paling Terkenal

Korban Jihad Fi Sabilillah

Pentashhihan Kitab

Zaman Perubahan Tradisi Melayu/Jawi Ke Latin/Rumi

Bibliografi

> Perkembangan Penulisan Hadith Ulama Asia Tenggara {Kertas kerja yang pernah dibentang dalam Seminar Antarabangsa Pengajian Islam di Asia Tenggara anjuran Fakulti Pengajian Islam Universiti Brunei Darussalam, 27-30 Jumadil Akhir 1416 H / 20-23 November 1995 M)

Pendahuluan

Catatan Mengenaii Isnad Ulama Asia Tenggara

Kitab-Kitab Hadith Melayu Peringkat Awal

Penulisan Hadith Syeikh Abdullah Bin Abdul Mubin al-Fatani

Penulisan Hadith Syeikh Daud Bin Abdullah al-Fatani

Penulisan Hadith Syeikh Nawawi-Bantani

Penulisan Hadith Syeikh Wan Ali Kutan Kelantan

Penulisan Hadith Syeikh Ahmad al-Fatani

Penulisan Hadith Syeikh Ahmad Lingga

Penulisan Hadith Syeikh Utsman Pontianak

Penulisan Hadith Syeikh Mahfuz At-Tarmasi

Penulisan Hadith Syeikh Husein Kedah

Penulisan Hadith Syeikh Utsman Jalaluddin al-Kalantani

Penulisan Hadith Syeikh Idris al-Marbawi

Bibliografi

> Menanggapi Kritikan Kitab al-Jauhar al-Mauhub Syeikh Wan Ali Kutan al-Kelantani

Muqaddimah

Pen\genalan Kitab al-Jauhar al-Mauhub

Salinan Selembaran Kecaman Kandungan al-Jauhar al-Mauhub

Penjelasan Dan Pembelaan

Bibliografi


Tajuk: Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara (Jilid 2)
Penulis: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah: Pusat Penyelidikan Dan Penyebaran Khazanah Islam Klasik Dan Moden Dunia Melayu.

Kandungan

Transliterasi Melayu/Jawi-Latin/Rumi

Sepatah Kata

> Koleksi Khazanah Manuskrip Pusaka Syeikh Ahmad al-Fatani: Pendahuluan (Kertas kerja yang dibentang dalam Seminar Antarabangsa Koleksi Khas Pengajian Asia Tenggara anjuran Perpustakaan Tun Seri Lanang UKM 19-21 Jun 1995)

Peringkat-Peringkat Penanganan Manuskrip Keluarga Syeikh Ahmad al-Fatani

Pengenalan Ringkas Bentuk Koleksi Syeikh Ahmad al-Fatani

Pemikiran Dan Kesinambungan Aktiviti Syeikh Ahmad al-Fatani

Bibliografi

> Koleksi Khazanah Syeikh Ahmad al-Fathani: Muqaddimah (kertas kerja yang dibentang dalam Pesta Buku Kelantan 92 anjuran Kerajaan Negeri Kelantan 30 Julai – 3 Ogos 1992 M)

Kekeluargaan Syeikh Ahmad al-Fathani Dengan Para Ulama Dan Tokoh Cendekiawan Kelantan.

Syeikh Ahmad al-Fathani Tempat Rujukan Para Sultan Dunia Melayu Termasuk Sultan Kelantan.

Keberkesanan Syeikh Ahmad al-Fathani Di Dunia Melayu Termasuk Kelantan

Karya-Karya Syeikh Ahmad al-Fathani Yang Diajarkan Di Pengajian Pondok Dunia Melayu,Termasuk Kelantan Dan Karya Yang Dikenal Di Peringkat Antarabangsa.

Sejarah Pengumpulan Dan Penyalinan Manuskrip Yang Dilakukan Oleh Ulama Dunia Melayu.

Usulan-Usulan

Syeikh Ahmad al-Fathani Ulama Dan Tokoh Persuratan Melayu Dari Zaman Klasik Ke Arah Dunia Moden.

Pendahuluan

Pengenalan Biografi Ringkas

Perjuangan Peringkat Awal

Perjuangan Antarabangsa Dan Pencapaian Yang Positif Media Cetak.

Memperjuangkan Kemerdekaan Melayu.

Mewakili Ulama Makkah

Kepercayaan Kerajaan Turki-Usmaniah

Karya-Karya Yang Dihasilkan

Puisi-Puisi Syeikh Ahmad al-Fatani

Contoh-Contoh Puisi Syeikh Ahmad al-Fatani

Bibliografi

> Peranan Orang-Orang Patani Di Dunia Perantauan:.Pemdahuluan (kertas kerja yang dibentang dalam Simposium Wilayah Perbatasan Malaysia-Thailand anjuran Jabatan Sejarah UKM dan DBP 16 Mac 1996)

Peranan Orang Patani Di Betawi

Peranan Orang Patani Di Sulawesi Selatan

Peranan Orang Patani Di Kalimantan Barat.

Peranan Orang Patani Di Kepulauan Riau.

Peranan Orang Patani Di Siak Seri Inderapura.

Peranan Orang Patani Di Jambi.

Peranan Orang Patani Di Acheh

Peranan Orang Patani Di Brunei Darussalam.

Peranan Orang Patani Di Semenanjung Tanah Melayu.

Bibliografi.


Tajuk: Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara (Jilid 3)
Penulis: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah: Pusat Penyelidikan Dan Penyebaran Khazanah Islam Klasik Dan Moden Dunia Melayu.

Kandungan

Transliterasi Melayu/Jawi-Latin/Rumi

Sepatah Kata

> Manuskrip Islam Dunia Melayu Ditinjau Dari Pelbagai Peringkat (Kertas kerja yang pernah dibentang dalam Jemputan Khas anjuran Anjuran Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya)


Peringkat Pertama

Peringkat Kedua

Peringkat Ketiga

Peringkat Keempat

Peringkat Kelima

Peringkat Keenam

Peringkat Ketujuh

Peringkat Kedelapan

Peringkat Kesembilan

Peringkat Kesepuluh

> Tulisan Melayu/Jawi Ejaan Dalam Manuskrip Dan Cetakan Kitab: Suatu Analisis Perbandingan (Kertas kerja yang pernah dibentang dalam Seminar Antarabangsa Manuskrip Melayu 8-9 Jamadilawal 1416 H / 3-4 Oktober Malaysia)

Pendahuluan

Nama Tulisan

Penulissn Dan Penggunaan Huruf Melayu Dulu Dan Sekarang

Sistem Ejaan Kitab Klasik Melayu/Jawi: Cabaran Dan Jawaban

Perbandingan Ejaan Melayu/Jawi Dengan Ejaan Rumi/Latin: Satu Perkaitan Mengandungi Erti Yang Berbeza-Beza

Perbandingan Ketidakseragaman Ejaan Melayu/Jawi Dan RumifsLatin

Perkara-Perkara Yang Lain

Persamaan Ejaan Melayu/Jawi Syeikh Ahmad al-Fatani Dengan Daftar Ejaan Rumi/Jawi Dewan Bahasa

Lampiran Transliterasi Pemikiran Syeikh Ahmad al-Fatani Mengenai Tulisan Melayu/Jawi

Bibliografi

> Penulisan Puisi Ulama Asia Tenggara (Artikel yang pernah dimuat dalam Rampak Serantau Terbitan Pada Sidang Ke-35 Mabbim 18-22 Maret 1996 M)

Pendahuluan

Ulama Penggubah Puisi Abad 16-17

Ulama Penggubah Puisi Abad 18

Ulama-Ulama Penggubah Puisi Abad Ke-19

Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani

Syeikh Muhammad Zainuddin al-Sumbawi

Syeikh Ismail bin Abdul Mutalib al-Asyi

Syeikh Muhammad Azhari al-Falimbani

Syeikh Ahmad bin Muhammad Yunus Lingga

Syeikh ’Utsman bin Syihabuddin al-Funtiani

Syeikh Tahir Jalaluddin al-Minankabawi

Haji Muhammad Husein bin Abdul Latif al-Fatani/ Tok Kelaba al-Fatani

Haji Ahmad Melaka

Syeikh Muhammad Shalih al-Fatani

Raja Haji Muhammad Sa’id Riau

> Penulisan Ulama-Ulama Dunia Melayu Dalam Kesusasteraan Arab (Kertas kerja yang pernah dibentang dalam Seminar Balaghah (Retorika) Arab-Melayu anjuran Jabatan Pengajian Arab & Tamadun Islam Fakulti Pengajian Islam, UKM 25 Rabiulakhir 1416 H / 23 September 1995 M)

Pendahuluan

Senarai Nama Ulama Yang Telah Ditemui Puisi Dalam Bahasa Arab Dan Keterangan -Keterangan Mengenainya

Syeikh Abdus Samad al-Falimbani

Syeikh Nawawi al-Bantani

Syeikh Abdul Haq al-Bantani

Syeikh Ahmad al-Fatani

Syeikh Abdul Hamid Kudus

Haji Muhammad Husein bin Abdul Latif (Tok Kelaba) al-Fatani

Tengku Mahmud Zuhdi al-Fatani

Syeikh Tahir Jalaluddin al-Minankabawi

Haji Abdullah Fahim

Syeikh Wan Ibrahim al-Fatani al-Qad-hi

Syeikh Utsman Jalaluddin al-Kalantani

KESUSASTERAAN ARAB DUNIA MELAYU MODEN/ HURUF LATIN/RUMI

Dr. Moh. Tolchah Mansoer, S.H,

Prof. Madya Osman Bin Haji Khalid

Prof. Dr. Haji Muhammad Bukhari Lubis

Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam M.A

Terjemahan Puisi Arab Ulama Dunia Melayu Ke Bahasa Melayu

Contoh Puisi Arab Syeikh Ahmad al-Fatani Dan Terjemahannya

Contoh Puisi Arab Syeikh Wan Ibrahim al-Fatani Dan Terjemahannya

Contoh Puisi Arab Syeikh Utsman Jalaluddin Kalantani Dan Terjemahannya,

Bibliografi

Tajuk: Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara (Jilid 4)
Penulis: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah: Pusat Penyelidikan Dan Penyebaran Khazanah Islam Klasik Dan Moden Dunia Melayu.

Kandungan

Transliterasi Melayu/Jawi-Latin/Rumi

Sepatah Kata

> Manuskrip Dan Dokumen Riau Catatan Dan Analisis: Pengenalan Awal (Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara IV, 18-20 Juli 2000 M, anjuran Masyarakat Pernaskahan Nusantara)

Manuskrip Terempa Siantan

Analisis Naskhah

Ulama dan Pengarang Riau Yang Terkanal Di Dunia Melayu Sejagat

Pendidikan Syeikh Ahmad Bin Muhammad Yunus Lingga

Karya dan Pemikiran

Aktiviti

Tiga Tokoh Kepulauan Riau Yang Terbanyak Dijumpai Dokumen

Raja Haji Ahmad Bin Raja Haji ’Umar

Raja Haji ’AM Bin Raja Muhammad Tengku Nong

Haji Ja’far bin Abu Bakar Lingga

Dokumen Aktiviti Ekonomi Terawal Di Kepulauan Riau

Fragmen Berbagai-Bagai Catalan

Penutup

Bibliografi

> Manuskrip Melayu Patani: Hubungan Patani, Natuna, Kelantan, Terengganu Dan Kemboja (Kolokium Peradaban Melayu Kawasan Timir Laut, 18-20 September 2001 M/30 Jamadilakhir - 2 Rejab 1422 H, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur)

Geografi Kabupaten Natuna

Sejarah Ringkas Natuna

Sejarah Ringkas Ekonomi Natuna

Aktiviti Agama Islam

Sasaran Dan Kesimpulan

Surat-Surat Antara Syeikh Ahmad AI-Fathani Dan Tokoh-Tokoh Kawasan Timur Laut

Bibliografi

> Ulama-Ulama Patani: Satu Pandangan Ketokohan Dan Karya-Karya Mereka (Nadwah Nusantara I, Peranan dan Sumbangan Ulama Patani, 19-20 Mei 2001/26-27 Safar 1422)

Penglibatan Awal

Ulama Patani Dalam Panulisan

Ulama-Ulama Patani

Yang Paling Terkenal

Bibliografi

> Hubungan Ulama Patani Dan Nusantara: Kekeluargaan Dam Pertalian Ilmu (Seminar Pemikiran Ulama Syeikh Daud AI-Fatoni, 1-3 Jun 2001 M/9-11 Rabiulawal 1422H

Ulama-Ulama Patani Peringkat Awal

Dan Hubungannya Dengan Dunia Melayu

Lainnya

Hubungan Patani, Keilmuan Syeikh Daud Bin ’Abdullah Al-Fathani Dan Dunia Melayu Sejagat

Hubungan Keilmuan Syeikh Daud Al-Fathani Dan Keluarga Besarnya Dengan Dunia Melayu Sejagat

Syeikh Ahmad Al-Fathani Penyambung Aktiviti Syeikh Daud bin ’Abdullah al-Fathani

Keringkasan Nasab Ulama Patani

Bibliografi

> Peranan Dan Sumbangan Syeikh Daud Bin ’Abdullah al-Fathani Dalam Kesusasteraan Melayu Klasik (Seminar Kesusasteraan Melayu Tradisional, 2-3 September 1998M)

Karya-Karya Syeikh Daud Al-Fathani Yang Khusus Bercorak Sastera

Karya Sastera Dalam Disiplin llmu-llmu Yang Lain

Syeikh Daud bin ’Abdullah al-Fathani Mendahului Kemunculan Beberapa Tokoh,

Karya-Karya Syeikh Daud AI-Fathani Yang Telah Ditransliterasi

Karya-Karya Syeikh Daud AI-Fathani Yang Pernah Dijadikan Tesis

Pandangan Dan Kesimpulan

Bibliografi


Tajuk: Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara (Jilid 5)
Penulis: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah: Pusat Penyelidikan Dan Penyebaran Khazanah Islam Klasik Dan Moden Dunia Melayu.

Kandungan

Transliterasi Melayu/Jawi-Latin/Rumi

Sepatah Kata

> Tiga Zaman Pembentukan Istilah Ilmu Keislaman Di Asia Tenggara (Persidangan Peristilahan Antarabangsa (Termplan ’90), 20-22 November 1990, Anjuran De Bahasa Dan Pustaka)

ZAMAN PEN ULISAN KITAB MELAYU/JAWI Di ACEH

Zaman Kemunculan Syeikh Daud Bin ’Abdullah al-Fathani

Zaman Kemunculan Syeikh Ahmad al-Fathani Sebagai Pentashhih Kitab-Kitab Melayu/Jawi

Kesimpulan Dan Cadangan

Bibliografi

> Ahlis Sunnah Wal Jama’ah Sebagai Teras Kesatuan Umat Di Malaysia (Seminar Isu, Cabaran dan lltizam Umat Islam Millennium Baru, 4 November 2001 M, Anjuran j satuan Islahiyah Malaysia (PERISMA) dan Pers, Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM)

Senarai Karya-Karya Ulama Dunia Melayu Dalam Bidang ’Aqidah Ahlis Sunnah Wal Jama’ah

Perhatian Raja-Raja Melayu Tentang ’Aqidah Ahlis Sunnah Wal Jama’ah

Petikan Sedikit Kandungan Beberapa Kitab Ulama Dunia Melayu Untuk Perbandingan Isu Masa Kini

Bibliografi

> Ulama-Ulama Nusantara: Satu Paparan Mengenai Ketokohan Dan Karya-Karya Mereka (Kohvensyen Ulama Nusantara, 20-23 Ogos 20 (1-4 Jamadilakhir 1422 H, di Dewan Besar, Menara i Alor Setar, Kedah Darul Aman , Anjuran Ya Siswazah dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam (edah Darul Aman)

Senarai Ulama

Kitab-Kitab ’Aqidah Ahlis Sunnah Wal Jama’ah

Kitab-Kitab FIQH Mazhab Syafie

Kitab-Kitab Tasawuf Dan Thariqat

Kitab-Kitab Ilmu-Ilmu Hadith

Kitab-Kitab Terjemahan Dan Tafsir al-Quran

Kitab-Kitab Ilmu Tajwid al-Quran

Kitab-Kitab Ilmu Nahwu Dan Sharaf

Kitab-Kitab Ilmu Balaghah/Retorika

Kitab-Kitab Ilmu Perubatan

Kitab-Kitab Ilmu Hisab Dan Falak

Ilmu Bahasa Melayu

Sejarah

Korban Jihad Fi Sabilillah

Pentashhihan Kitab

Bibliografi

> Tokoh Dan Karya Ulama-Ulama Patani Sebagai Rujukan Nusantara (Seminar Antarabangsa Bahan Rujukan Islar santara, 20-23 Ogos 2001 M/1-4 Jamadilakhir 1< di Bandar Seri Begawan, Anjuran Jabatan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara Darussalam)

Biografi Ulama-Ulama Patani

Karya-Karya Ulama Patani Yang Menjadi Rujukan Di Nusantara

Kesimpulan Peranan Ulama Patani Dalam Penyebaran Islam Di Nusantara

Pandangan, Cadangan Dan Pengharapan

Bibliografi


Tajuk: Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara (Jilid 6)
Penulis: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah: Pusat Penyelidikan Dan Penyebaran Khazanah Islam Klasik Dan Moden Dunia Melayu.

Kandungan

Transliterasi Melayu/Jawi-Latin/Rumi

Sepatah Kata

> Syeikh ’Abdush Shamad al-Falimbani Dan Angkatannya Dalam Tamadun Keilmuan Melayu.(ucaptama dalam Seminar Pemikiran Ulama Sheikh Abdus Samad Al-Falembani anjuran DBP dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kedah 25 Syawal 1423/30 Disember 2002 M)

Tiga Serangkai Kemuncak Ulama Melayu.

Ulama-Ulama Yang Seangkatan Berdasarkan Penulisan Ilmu.

Syeikh Haji ’Abdul Wahhab Siantan.

Ibnu Syeikh ’Abdul Mu’thi Ibnu Syeikh Muhammad Shalih.

Syeikh Abdul Ghafur Bin Abbas al-Maduri (Madura)

Syeikh Muhammad Arsyad Bin Abdullah al-Banjari.

Syeikh Daud Bin ‘Abdullah al-Fathani

Bibliografi

Catatan Setelah Seminar.

> Mengenali Pelbagai Karya Ulama Dan Tokoh Borneo/Kalimantan.(kertas kerja dalam Nadwah Ulama Nusantara II:Sumbangan Ulama & Tokoh Agama Borneo di Hotel Holiday Inn,Kuching Sarawak,14 Julai 2003/ 14 Jamadil Awal 1424 anjuran Fakulti Pengajian Islam UKM dan kerajaan negeri Sarawak)

Ulama-Ulama Banjar Dan Pengkaryaan Mereka.

Ulama-Ulama Pontianak Dan Pengkaryaan Mereka.

Ulama Luar Yang Datang Ke Pontianak Yang Menghasilkan Karya.

Ulama-Ulama Ketapang Dan Pengkaryaan Mereka.

Ulama-Ulama Mempawah Dan Pengkaryaan Mereka.

Ulama-Ulama Sambas Dan Pengkaryaan Mereka.

Ulama-Ulama Sanggau Dan Pengkaryaan Mereka.

Ulama-Ulama Sintang Dan Pengkaryaan Mereka.

Ulama-Ulama Sarawak Dan Pengkaryaan Mereka.

Ulama-Ulama Brunei Darussalam Dan Pengkaryaan Mereka.

Kesimpulan Dan Penutup.

Bibliografi

> Surat Penyerahan Mempawah.(Perjanjian di atas kerajaan Mempawah di dalam Guberneman Nederland-transliterasi manuskrip Nadir)

> Syeikh ’Utsman Bin ’Abdul Wahhab As-Sarawaqi Ulama Besar Nusantara Guru Di Masjid al-Haram Makkah. (Nadwah Ulama Nusantara II:Sumbangan Ulama & Tokoh Agama Borneo di Hotel Holiday Inn,Kuching Sarawak,14 Julai 2003 M/ 14 Jamadil Awal 1424 H)

Asal Usul

Lahir Dan Wafat.

Pendidikan Di Makkah Dan Madinah.

Ulama Dunia Melayu Yang Seangkatan Dengan Syeikh ’Utsman Sarawak.

Murid-Murid.

Keturunan.

Kesimpulan Dan Penutup.

Bibliografi.


Tajuk: Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara (Jilid 7)
Penulis: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah: Pusat Penyelidikan Dan Penyebaran Khazanah Islam Klasik Dan Moden Dunia Melayu.

Kandungan

Transliterasi Melayu/Jawi-Latin/Rumi

Sepatah Kata

> Kepelbagaian Pemikiran Dan Perjuangan Syeikh Ahmad al-Fathani: Kesan Dahulu Dan Sekarang (Ucaptama Dalam Seminar Syeikh Ahmad Al Fatani Bin Muhammad Zain AI-Fatani Pengembang Agama Pemikir Bangsa, Anjuran Persatuan Pondok Se Malaysia, 10-12 September 2002 M)

Pemikiran Syeikh Ahmad al-Fathani Tentang Kemajuan Pendidikan Di Dunia Melayu.

Pemikiran Dan Ilmu-Ilmu Yang Dibicarakan Syeikh Ahmad al-Fathani Dalam Penulisan: Analisis Khusus Pemikiran Siasah/Politik

Pathani Darus Salam Daulah Islamiyah Yang Telah Lama Wujud Di Dunia Melayu

Catatan Ringkas Mengenai Peranan Syeikh Ahmad al-Fathani Dalam Daulah Turki

Pemantapan Murid-Murid Melalui Surat-Surat Yang Dikirim

Sakit Dan Wafat Serta Surat-Surat Terakhir

Bibliografi

> Realiti Peradaban Dunia Melayu-Islam: Siapa Pelopor? (Kertas Kerja Dalam Simposium Peradaban llmu Dan Ketamadunan Islam (SPIKE), 10-11 Januari 2004, Anjuran Persatuan Mahasiswa Islam Malaysia Universiti Teknologi Malaysia, Johor Darul Takzim)

Pengenalan Dunia Melayu Oleh Putera Melayu Sendiri

Ulama Dunia Melayu Sebagai Pelopor Melayu Islam

Tajus Salathin Kitab Peradaban Raja-Raja Dunia Melayu Islam

Manuskrip Tajus Salathin Versi Lingga

Manuskrip Tajus Salathin Verdi Pontianak

Informasi Tajus Salathin BerdasarkanTahun

Pandangan/Pendapat

Tiga Ulama Yang Paling Popular Sebagai Pelopor Melayu Islam

Generasi Penerus

Kepeloporan Melayu Islam

Bibliografi

> Pengaruh Dan Pemikiran Saiyidina Di Alam Melayu: Satu Analisis Berdasarkan Karya-Karya Klasik Melayu (Kertas Kerja Dalam Seminar Khazanah Pemikiran Islam Anjuran InfoTaiment Enterprise, 21 Julai 1996 di Kuala Lumpur)

Mengenai Ayah Dan Ibunya

Dua Nama Yang Tidak Terdapat Pada Shahabat-Shahabat Selainnya

Keagungan Nama Dalam Karya Sejarah

Nama Saiyidina ’Ali (k.w) Dalam Karya-Karya Melayu Pada Konteks Hadith Nabi (s.a.w.)

Nama Saiyidina ’Ali (k.w.) Dalam Karya-Karya Melayu Pada Konteks Ilmu Kalam

Nama Saiyidina ’Ali (k.w.) Dalam Karya-Karya Melayu Pada Konteks Ilmu Tasawuf

Mengenai Pemikiran Saiyidina (k.w.)

Bibliografi

> Sayid Syeikh al-Hadi: Reformis, Pemikir Dan Penulis Dinamis (Seminar anjuran Perbadanan Muzium Melaka, Oktober 2002 M. Oleh satu dan lam hal pihak penganjur menangguhkan pada satu tarikh yang akan ditentukan oleh Perbadanan Muzium Melaka) •«••

Biodata Ringkas

Pendidikan

Aktiviti

Bibliografi