ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Ilmu Falak Sebagai Asas Sains Dan Matematik Alam MelayuIlmu Falak Sebagai Asas Sains Dan Matematik  Alam Melayu

Oleh:
BAHARRUDIN BIN ZAINAL

Institut Penyelidikan Matematik (INSPEM),Universiti Putra Malaysia
 43400 UPM,  Serdang, Selangor
baharzai@udm.edu.my

1. Pendahuluan
  Secara epistemologi, perkataan  falak  berasal daripada  bahasa Sumerian iaitu pilak, bermakna sesuatu yang berputar (Encyclopaedia of Islam, 1983, Vol III:761).  
Istilah falak dalam al-Quran digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan pergerakan bersistem jasad langit sebagaimana maksud ayat al-Quran: 
Tidak  mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak
dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarannya. (Surah Yaasin, ayat 40)  
Al-Biruni dalam Kitab al-Tafhim li-awail sinaat al-tanjim menjelaskan falak adalah sfera atau orbit langit, sebagaimana berikut:
2
Sfera samawi di mana objek-objek langit mengelilingi dalam bentuk orbit
masing-masing dan ianya mengandungi objek-objek yang bergerak dengan
sfera masing-masing dengan bumi berada di tengah-tengahnya. 
Manakala Ibnu Khaldun mendefinisikan ilmu falak dengan kenyataan:
3
 
Ilmu yang mempelajari pergerakan bintang-bintang tetap dan planet-planet.
Pemerhatian cara mana pergerakan itu berlaku, membolehkan  pengetahuan ciri-ciri pergerakan dan kedudukannya diketahui dengan geometri.  Hartmann (1987), menakrifkan ilmu falak atau astronomi sebagai ‘sains yang mengkaji objek di angkasa’. Bagi ahli-ahli falsafah pula, ilmu falak merupakan cabang matematik.
Mengandungi ilmu tentang jadual perjalanan falak (zij), ilmu tentang susunan orbit,
                                              
1
 Pembentang merupakan pensyarah Universiti Darul Iman Malaysia (UDM) yang kini sedang cuti belajar di INSPEM, UPM dalam bidang falsafah matematik.
2
Kitab al-Tafhim li-awail sinaat al-tanjim oleh al-Biruni pada tahun 1029M. Rujukan dibuat pada  versi terjemahan oleh R. Ramsay dalam Islamic Mathematics and Astronomy Vol 29, ed. Fuat Sezgin (1998),
terbitan Institut for the History of Arabic-Islamic Science, Johann Wolfgang Goete University, Frankfurt.                                                               
3
  Lihat dalam Muqaddimah oleh Ibnu Khaldun (1332M),edisi terjemahan oleh Abridged F.R (1987).
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only. 2
jumlah bintang, buruj, jarak, saiz dan yang bersangkutan dengannya (hai'ah), peraturan
perjalanan cakerawala (ahkam), dan ilmu berkaitan peralatan kaji bintang (alat almunajjimin).  
Sains dalam tafsiran umumnya  ialah ‘ilmu pengetahuan’, manakala sains Melayu ialah sains yang dimiliki, diterokai atau disumbangi oleh tokoh-tokoh Melayu dahulu dan sekarang.
4
 Hampir kesemua tamadun awal manusia mempunyai pemikiran sains sendiri. Pemikiran ini boleh dikesan melalui sains rakyat (‘folk science’), termasuk dalam mitos, cerita rakyat dan budaya masing-masing serta dilihat kepada hasil sainsnya dalam bentuk teknologi dan produk. Aplikasi pemikiran  sains rakyat  ini ada juga yang dijelmakan melalui aktiviti pemujaan kepada unsur-unsur alam. Tetapi, bagi Alam Melayu, tidak ada apa-apa bukti yang menunjukkan masyarakatnya pernah menyembah matahari atau objek langit lain sebagaimana berlaku dalam masyarakat Mesir purba dan orang-orang Maya di Inca.
5
 Namun begitu, aktiviti dalam bentuk kepercayaan kosmologi politeisme pula, berleluasa dikesan dalam karya-karya sastera, amalan perubatan, petua, pantang larang dan ilmu ramalan. Lihat dalam Winstedt  (1981), Skeat (1967), Mohd. Taib Osman (1989), Ahmad Johari Moain (1990) dan Harun Mat Piah et. al (2000).

2. Alam dan Sains Orang Melayu
Keluasan kawasan laut dan kedudukan geografi Alam Melayu menjadikan
pribuminya begitu dekat dengan alam semula jadi di sekeliling mereka, termasuk laut, langit, musim dan cuaca. Untuk belayar daripada satu tempat ke tempat lain, penduduk asal Alam Melayu menggunakan pengetahuan tiupan arah angin, kedudukan matahari dan bintang-bintang. Begitu juga dalam ikhtiar hidup lain seperti  aktiviti pertanian, alam sekeliling mereka menjadi petunjuk bagi setiap peringkat aktiviti pertanian yang mereka lakukan. Pengetahuan ini merupakan penyesuaian awal manusia dalam memahami alam dan memanfaatkannya.  Proses ini juga dibantu oleh perubahan sosial yang berlaku, apabila sesuatu masyarakat menerima pengaruh daripada luar. Sesuai dengan kedudukan geografi Alam Melayu yang menjadi laluan utama perdagangan timur dan barat, iaitu antara tamadun China dan Arab, kemudiannya Eropah, pelbagai pengetahuan luar masuk
                                              
4
 Adaptasi daripada tafsiran Shaharir Mohammad Zain (2001)  tentang matematik Melayu.
5
  Lihat dalam Gregg DeYoung (2000:475) 
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only. 3
ke Alam Melayu. Alam Melayu juga diapit oleh dua tamadun awal dunia, iaitu tamadun Hindu dan China, mempengaruhi proses perubahan sosial pada peringkat awal tamadun Alam Melayu. Walau bagaimanapun, peribumi Alam Melayu sendiri sudah mempunyai budaya sains sendiri terhasil daripada kudrat sendiri dan sebahagian lagi hasil pengaruh daripada luar.
6
 
Menurut Shaharir Mohammad Zain (2003), kedudukan sains Melayu tidak
dinyatakan secara jelas dalam karya-karya klasik Alam Melayu seperti Sejarah Melayu, tetapi ada dinyatakan tentang kewujudan tukang bina istana dan bina kapal yang hebat serta  ‘pandai besi’ yang mahir melentur dan membentuk keris. Begitu juga dalam beberapa karya klasik lain Alam Melayu yang menggambarkan kepakaran  ‘orang seri’ mengadun ubat-ubatan dan racun untuk kegunaan istana, dan khidmat  ‘tukang tilik’,   pawang dan nakhoda kapal yang menjadi kerjaya tidak asing bagi masyarakat Melayu. Hairudin Harun (2004), menyatakan mengikut ahli sejarah Portugis bernama Tome Pires, setelah menawan Melaka, orang-orang Portugis terkejut apabila mendapati teknologi meriam dan besi orang Melayu lebih canggih daripada yang dimiliki oleh orang-orang Portugis itu sendiri. Begitu juga Wan Ramli Wan Daud (1995) telah menyenaraikan sejumlah teknologi Melayu dalam pembinaan rumah dan masjid, teknologi perang dan peralatannya, teknologi pelayaran dan penangkapan ikan, teknologi pertanian Melayu dan teknologi pembuatan kain yang menunjukkan orang-orang Melayu mempunyai keupayaan mencipta, memindah dan mengguna dan menginovasi sesuatu teknologi sebagai ikhtiar hidup. Selain itu,  Hairudin Harun (2004) juga menjelaskan yang  etnosains perubatan dan ilmu perhutanan Melayu banyak menyumbang kepada kemajuan perubatan tropika oleh penjajah Eropah. Semua maklumat literatur yang dinyatakan di atas menunjukkan sains dan aplikasinya telah digunakan dalam masyarakat Melayu  yang terawal, jauh sebelum campurtangan mutlak penjajah Eropah.
3. Takwim Purba Sebagai Bukti Sains Melayu Terawal
Antara pemikiran alam yang terawal difahami manusia ialah kewujudan
cakerawala di langit, seperti matahari, bulan, bintang-bintang dengan gambaran buruj dan Bintang Tujuh dan Bintang Dua Belas. Bintang Tujuh merujuk kepada tujuh objek langit
                                              
6
 Lihat dalam Hairudin (2001) tentang pengaruh fasa paganisme, fasa Hindu dan fasa Islam.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only. 4
yang dikenali oleh manusia purba, iaitu matahari, bulan serta planet-planet seperti Utarid, Zuhrah, Marikh, Musytari dan Zuhal, manakala Bintang Dua Belas ialah sejumlah dua belas buruj yang menjadi latar belakang matahari sepanjang tahun. Kedua-dua elemen ini  terdapat kitab Bustan al-Salatin yang dikarang oleh Syeikh Nurudin al-Raniri pada abad ke 17 M.  Dalam manuskrip Tuhfat az-zaman  (1175 H/1716 M) oleh  Ibn Shaddad alHimyari, ‘Bintang Tujuh’ terdiri daripada bulan (‘qamar’),  Utarid, Zuhrah, Matahari(‘as-syams’),  Marikh, Musytari dan Zuhal.
7
  Nama ‘Bintang Tujuh’ yang digunakan
dalam karya-karya sastera klasik Alam Melayu dan manuskrip falak sebagaimana dinyatakan di atas,     sama seperti nama yang diberikan oleh  al-Biruni pada kurun ke 11 M.
8
  
Penggunaan tarikh yang berasaskan objek langit juga merupakan antara idea ilmu falak yang paling awal di Alam Melayu. Menurut Shaharir (2000:198), kebanyakan prasasti yang ditemui di Alam Melayu tidak mempunyai aksara angka secara tersurat, walaupun setengahnya ada perkataan-perkataan simbolik yang mewakili tarikh-tarikh berbentuk nombor. Misalnya Shaharir menyatakan patung Amoghapasa di Padang Candi Sumatera  menggunakan simbol matahari  mewakili angka dua belas (12). Penggunaan simbol ini membuka persoalan yang lebih kompleks tentang hubungan antara angka dengan pemahaman ilmu falak di Alam Melayu. Ini disebabkan matahari dengan angka dua belas agak sinonim,  apabila pergerakan tahunan bumi mengelilingi matahari melalui dua belas buruj. Ini menunjukkan tarikh purba yang terawal di Alam Melayu menggunakan simbol-simbol tertentu yang difahami, khususnya cakerawala.  Sama prosesnya dengan yang berlaku dalam tamadun Maya ( 1000 SM). Takwim yang dimajukan dalam tamadun Maya ini dikatakan mempunyai kaitan dengan cerapan astronomi, konsep matematik, simbol bagi huruf  (‘hieroglyphic’) dan simbol bagi bilangan (‘notational’).
9
 Pencapaian ini menunjukkan  simbol bagi tarikh purba di Alam Melayu telah menggunakan objek yang ada di sekeliling mereka dan difahami secara bersama, sepadan dengan apa yang berlaku dalam tamadun lain yang lebih besar seperti tamadun Maya, Babylon dan Mesir. 
                                              
7
 Manuskrip ini merupakan naskah falak Alam Melayu yang  tertua ditemui, lihat dalam Shaharir (2003).
8
Kitab al-Tafhim li-awail sinaat al-tanjim oleh al-Biruni  (1029: per 272a).
9
  Lihat dalam Mesoamerican Astronomy and the Ritual Calendar oleh Johanna Broda (2000:231) dalam
Astronomy Across Cultures, The History of Non- Western Astronomy.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only. 5
Dalam kegiatan pertanian, aplikasi ilmu falak berbaur antara yang bersifat
kosmologi politeisme dengan konsep takwim. Secara umum, tanda-tanda musim digunakan sebagai takwim bagi melakukan kerja-kerja pertanian seperti musim membajak, menanam dan menuai. Di Alam Melayu,  walaupun tanda-tanda musim ini tidak begitu ketara, namun sekurang-kurangnya musim berubah dengan perubahan cuaca seperti musim hujan, keadaan dan skala angin, keadaan laut dan musim tanaman tertentu.
Perubahan-perubahan ini juga menjadi asas kepada penyusunan takwim pertanian. Justeru itu, di Alam Melayu terdapat juga beberapa takwim yang disusun menggunakan kitaran pertanian. Konsep asasnya masih menggunakan jumlah hari  tahun suria, tetapi bilangan dua belas bulan (’12 mongso’) dibahagikan setiap satunya menurut bilangan hari bagi sesuatu aktiviti pertanian seperti menyemai, membajak, tempoh pembiakan binatang buruan dan sebagainya. Menurut Bambang Hidayat (2000:373), takwim ‘pranotomongso’, iaitu takwim yang disusun berdasarkan cerapan emperik cakerawala dan kitaran klimatologi telah digunakan oleh kesultanan Galoh pada abad ke 8 M. 
Takwim ini terus digunakan dalam merancang aktiviti pertanian di kepulauan Indonesia sehingga pertengahan abad ke 20 M. Namun, takwim ini menjadi kurang berkesan sekarang kerana perubahan cuaca dunia dan dominasi teknik pertanian moden. Di Tanah Melayu, takwim Piama atau bulan Piama yang diamalkan di negeri Kedah mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan takwim ‘pranotomongso’. Takwim Piama mempunyai
dua belas bulan, dengan setiap bulan dinamakan mengikut turutan bulan asa (sa atau satu), dua, tiga dan seterusnya sehingga dua belas. Bulan asa bermula apabila matahari mula memasukki buruj Qaus, kira-kira pada 23 November setiap tahun. Setiap bulan ini jangkaan fenomena musim dan kegiatan pertanian seperti kejadian banjir, tengkujuh, kemarau, musim buah, mengetam padi, keadaan cuaca, pembiakan unggas dan hidupan air dan sebagainya, lihat dalam Md. Khair (1987:107). Ini menunjukkan masyarakat Alam Melayu telah mengetahui hubungan antara buruj atau zodiak dengan perubahan musim dan dimanfaatkan dalam aktiviti pertanian mereka yang menjadi punca sara hidup mereka.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only. 6
4.  Rubu
Mujayyab Sebagai Alat Matematik Alam Melayu
 Jika astrolab menjadi peralatan penting ilmu falak dalam zaman tamadun Islam dan semasa peringkat awal perkembangan ilmu falak di Eropah, di Alam Melayu rubu
c
mujayyab  menjadi pilihan.  Kajian koleksi manuskrip dan bahan cetakan naskah falak Alam Melayu, menunjukkan naskah berkaitan rubu
c
 mujayyab merupakan antara tajuk yang paling banyak ditemui. Ini menunjukkan kepentingan peralatan  rubu
c
 mujayyabdalam kehidupan seharian yang digunakan untuk ikhtiar hidup, termasuk kerja-kerja pertanian dan kejuruteraan, selain fungsi utama sebagai alat membantu hitungan berkaitan ilmu falak. 
Rajah 1 Rubu
c
 mujayyab digunakan untuk membaca fungsi trigonometri, menghitung dan
sebagai alat cerapan. Rekabentuk  rubu
c
mujayyab merupakan idea asas matematik trigonometri zaman tamadun Islam yang  disifatkan sebagai komputer analog kerana  operasi aritmetiknya menyerupai komputer atau peralatan hitungan lain seperti mesin kira saintifik. Ciri-ciri analog juga berkaitan dengan paparan maklumat kuantitatif yang terdapat dalam rubu
c
mujayyab seperti membaca fungsi-fungsi trigonometri   Ini menunjukkan,  ulama Alam Melayu telah menggunakan peralatan  yang sarat dengan konsep geometri, trigonometri grid mengufuk  (jaibul mabsutah) grid menegak (jaibul mangkusah)
O
P
Q
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only. 7
dan astronomi jauh lebih lama sebelum kedatangan ‘buku sifir Eropah’.
10
 Lebih teknikal,  rubu
c
 mujayyab digunakan juga untuk mengukur nilai koordinat titik bumi (latitud dan longitud), mengukur sudut istiwa dan sudut kecondongan ekliptik  matahari.  Penentuan nilai koordinat titik bumi merupakan antara aktiviti penting ulama-ulama Alam melayu, kerana kuantiti ini diperlukan dalam semua hitungan falak. Dalam kitab fekah  Sabilil Muhtadin dinyatakan definisi latitud (ardh balad) sebagai ‘kadar jauh negeri itu daripada khatulistiwa’.
11
 Dalam makalah  al-Jauharun Naqiyah fil A
c
amali Jaibiyah , susunan Syeikh Ahmad bin Abdul Latiff al-Minangkabaui al-Khatib (terbitan tahun 1309
H /1892 M), dinyatakan longitud sesuatu tempat ditentukan dengan cara mencerap perbezaan masa sentuhan gerhana (sama ada gerhana bulan atau gerhana matahari) di antara tempat yang diketahui longitud dengan tempat yang tidak diketahui longitudnya. Kebanyakan makalah falak mengandungi jadual koordinat tempat-tempat utama di Alam Melayu dan seluruh dunia untuk memudahkan penggunaanya. Ulama falak Alam Melayu tidak kurang kurang hebatnya daripada dapatan kajian falaknya, apabila ahli-ahli falaknya juga melakukan cerapan matahari untuk mengukur sudut kecondongan ekliptik matahari daripada khatulistiwa langit (ma
c
dal i
c
tidal). Terdapat beberapa nilai sudut kecondongan ekliptik matahari yang dinyatakan dalam beberapa makalah rubu
c
 mujayyab
di Alam Melayu sebagaimana dalam Jadual 1. Dalam manuskrip  Khet Nisf an-Nahar (MS 2912) oleh Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari (sekitar 1790an), terdapat rajah geometri samawi dan kenyataan tentang kedudukan geografi Banjarmasin dengan Mekah dan Madinah.
12
 Juga terdapat beberapa takrif tentang fenomena   istiwa, masyrik,
maghrib, unit mel, parsakh dan darjah. Beberapa garisan geometri langit yang ditandakan seperti garisan lengkungan siang (khet nisfu an-nahr),  khatulistiwa dan petunjuk mata angin juga disertakan. Terdapat juga garis lurus yang menunjukkan had-had arah kiblat mengikut mazhab Syafie, bagi kedudukan Banjarmasin. Juga dilukiskan garis lurus yang menunjukkan hubungan antara paksi geometri samawi dengan paksi geografi bumi. 
                                              
10
 Penglibatan kerja ukur trigonometri  terawal di Tanah Melayu oleh orang-orang Eropah, dilakukan oleh H.G Deanne pada tahun 1885 untuk penentuan latitud dan azimut di Taiping, Perak Lihat dalam buku cenderamata 125 Tahun Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM).
11
Kitab Sabilil Muhtadin,  yang dikarang oleh Syeikh Arsyad al-Banjari pada akhir kurun ke 18M.
12
  Manuskrip ini merupakan koleksi asal Wan Mohd. Shaghir Abdullah dari  Khazanah Fathaniah.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only. 8
Semua pengetahuan ilmu falak yang dibincangkan di atas telah berada dalam pengetahuan orang-orang Melayu, yang kebanyakannya dinyatakan secara deskriptif.
Jadual 1:
Sudut sudut kecondongan ekliptik matahari dalam beberapa makalah rubu
c
 mujayyab di Alam Melayu dan nilai oleh al-Biruni Makalah Sudut kecondongan ekliptik matahari ()
Al-Jauharun Naqiah  24 
Pedoman Bahagia  23 27 - 23 30
Syamsul Fattiyyah  23 30
Tashilil Nuhtadin        24
Al-Biruni
13
23 35

5. Penutup
Sains Melayu ialah sains yang dimiliki, diterokai atau disumbangi oleh tokoh-tokoh Melayu dahulu dan sekarang. Dalam aspek ilmu falak, sains ini ialah sains yang dipraktikkan oleh ulama Alam Melayu. Oleh kerana ilmu falak merupakan antara keperluan utama dalam ibadat dan ikhtiar hidup, maka asas-asas sains dalam ilmu falak  lebih menonjol sebagaimana dibincangkan dalam makalah ini. Perbincangan ilmu falak didapati merangkumi asas-asas geografi, geometri, aritmetik dan  trigonometri. Makalah ini hanya membincangkan sekelumit maklumat asas-asas sains dan matematik dalam ilmu falak. Masih banyak yang perlu diterokai, digali, dikamil dan dipersembahkan kepada masyarakat, supaya ada rasa bangga, ‘hebatnya bangsaku ini dalam sains dan matematik’. 
                                              
13
Kitab al-Tafhim li-awail sinaat al-tanjim oleh al-Biruni  (1029: per 149).
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only. 9
Rujukan
Abridged F.R (1987).  Ibn Khaldun, An Introduction to History. The Muqaddimah.
London: Routledge & Keegan Paul Ltd.
Ahmat Juhari Moain (1990). Kepercayaan Orang Melayu Berhubung Dengan Pertanian.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Bambang Hidayat (2000). Indo-Malay Astronomy. Dlm. Astronomy Across Cultures, The
History of Non- Western Astronomy, ed. Helaine Selin. London: Kluwer Academic
Publisher.
David S.P Dearborn (2000). Astronomy In Ancient Egypt. Dlm. Astronomy Across
Cultures, The History of Non- Western Astronomy, ed. Helaine Selin. London:
Kluwer Academic Publisher.
Encyclopaedia of Islam, The (1983). (s.v artikel  berkaitan). Leiden: E.J Brill
Gregg DeYoung (2000). The Inca: Rulers of the Andes, Children of the Sun. Dlm.
Astronomy Across Cultures, The History of Non- Western Astronomy, ed. Helaine
Selin. London: Kluwer Academic Publisher.
Hairudin Harun (2004). Retorik Sains Dan Teknologi Di Malaysia. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa Dan Pustaka.
Harun Mat Piah, Ismail Hamid, Siti Hawa Salleh, Abu Hassan Sham, Abdul Rahman
Kaeh & Jamilah Ahmad (2000).  Kesusasteraan Melayu Tradisional, Edisi Kedua.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hartmann William, K (1987).  Astronomy: The Cosmic Journey.  Belmont, California: 
Wadsworth Pub. Com.
Md. Khair Md. Taib (1987).  Takwim Hijriah Khairiah. Bangi: Universiti Kebangsaan
Malaysia
Mohd. Taib Osman (1989). Malay Folk Beliefs. An Integration of Disparate Elements.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Shaharir bin Mohamad Zain (2000). Angka Melayu Sebelum Kedatangan Islam.  Bull.
Malaysian Math. Sc. Soc. (Second Series), 23 (2000), ms 187-220
Shaharir Mohammad Zain (2001). Matematik Melayu: Mitos Dan Kenyataan. Dlm
Matemadesa, Shaharir Mohammad Zain (Penyunting). Bangi: PERSAMA
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only. 10
Shaharir Mohammad Zain (2003). Sains dan Teknologi Melayu Sebelum Penjajahan
Eropah. Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, MELAYU, Jld 1, Bil. 2, Disember 2003.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka: 156 – 216. 
Skeat, William Skeat (1967). Malay Magic. New York: Dover Publications Inc.
Wan Ramli Wan Daud (1995). Sejarah Perkembangan Teknologi Melayu: Satu Kajian
Awal. Siri Wacana Sejarah Dan Falsafah Sains, Jld 4. Ed. Mohd. Yusof Hj. Othman
et. al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Winstedt, R.O (1981). The Malay: A Cultural History. Kuala Lumpur: Oxford University
Press.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.