ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

PANDUAN UMUM CIRI-CIRI 3 ALIRAN FAHAMAN (SYIAH, WAHABI, ISLAM LIBERAL)
PANDUAN UMUM CIRI-CIRI 3 ALIRAN FAHAMAN (SYIAH, WAHABI, ISLAM LIBERAL)


ALIRAN FAHAMAN


AKIDAH

SYARIAH

CIRI PEMIKIRAN

TOKOH/ KARYA
1. SYIAH
1.Imam Adalah Maksum

2.Menambah Syahadah

3.Kemunculan Imam Mahdi Bersama Orang Yang Telah Mati

4. Ar-Raj’ah: Kebangkitan sebelum kiamat untuk menerima pembalasan

5. Al-Bada’: Allah tidak mengetahui sesuatu perkara sehinggalah perkara itu berlaku.

6. Takfir Sahabat

7.akidah al-Imamah wal-walayah yang terdapat di dalam rukun Islam

1.Wasiat Khilafah kepada Saidina Ali k.w.

2. al-Taqqiyah
Menghalalkan bohong

3. Menghalalkan Nikah Mut’ah

4.Menolak Hadis Yang Diriwayatkan oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah Sekalipun Hadis Mutawatir

5.Menyeksa Tubuh Badan Sempena 10 Muharam

6. Mengharuskan Jama’ Sembahyang Dalam Semua Keadaan
1.Menyanjung Saidina Ali Secara melampau

2. Menghina Isteri-Isteri Nabi

Khomeini
Ali Khamenei
Muthahhari
Mulla Sadr
Muhammad Hussein Thabathaba’I
Jalaluddin Rachmat (Indonesia)1) “al-Usul Min Al-Kafi” ,Muhammad bin Ya’qub bin Ishaq Al-Kulaini,

2)“Man Laa Yahdhuruhul Faqih” Muhammad bin Babawaih al- Qumi.

3)“At-Tahdzib“. Kitab fiqh

4)“Al-Istibshar“, hadis.

5.Karya-karya Khomeini : seperti Kashf al-Asrar, al-Hukumah al-Islamiah, tahrir al-Wasilah

2. WAHABI

1.Tuhan Bertempat Di Arash/Langit

2.Tashbih Dan Tajsim

3.Menolak Sifat 20

4. Orang kafir ada Tauhid

1.Menolak Mazhab Fiqh (Anti Mazhab)

2.Salahfaham/ Menghukum Bid’ah/Syirik/Kufur

3. Tawasul Syirik

4.Sambutan Maulid Bid’ah Dholalah1.Mendakwa berpegang al-Quran dan Sunnah

2.Mendakwa mengikut Manhaj Salafi (salafussoleh)

3.Meneruskan fahaman pemecahan Tauhid kepada 3 bahagian

4.Mempro mosi ayat mutasyabihat secara meluas

5. Menyerang golongan tasawuf/tarekat

6.Takwil dianggap tahrif

7.Tafwid dianggap Ta’til


1.Ibnu Taimiah
2.Ibnu Qayyim
3.Abu Bakar  Al-Jazair (Algeria)
4.Abdul Aziz Bin Baz
5.Nasrudin Al-Albani
6.Solleh Fauzan
7.Solleh al-Uthamain
8.Ibn al-Alusi
9.Abd al-Rahman al-Mua’llimiy
10.Al-Qanuji : Sidq Hassan al-Khan
11.Dr Umar Sulaiman Asyqar
12.Syeikh Abd Qader al-Arnawuth
13.Rasul Dahri (Singapura)
14.DR Ismail Lutfi (Thailand)1.Majmuaah Fatawa, Ibn Taimiah

2.Kitab al-Tauhid, Muhammad b, wahab

3. ISLAM LIBERAL
1.Al-Quran Ciptaan Nabi

2.Semua  Agama adalah Sama Kepada Kebaikkan

3.Tafsir Al-Quran Dengan Akal Logik

4.Nabi Manusia Biasa

5.Kesatuan Agama


6.Hadis Sebagai Cerita/Rekaan Nabi

7. Pluralisme Agama

8. Dekonstruksi terhadap al-Quran

9. Meragui ketulenan Quran

1.Menghina/Memperlekeh Hukum Syariat

2.Mempertikai Kedudukan al-Quran dan Hadis

3. Menilai semua hadis-hadis Rasulullah SAW.

4.Menilai semula hukum feqah

5. perubahan metodologi ijtihad
6.Persamaan Gender
1.Kebebasan mentafsirkan teks-teks agama Islam

2.Penolakan Autoriti Keagamaan

3.Rasionalisme dan sekularisme

4.Pembebasan wanita
5.Mempertikai  metodologi pentafsiran Quran dan Hadis

6.Sikap terhadap ilmu-ilmu Islam

7. Sikap terhadap hukum


1.Nicholas Madjid (CaK Nur)
2.M. Lutfi Shaukani
3.Qasim  Amin
4.Muhammad  Arkoun
5.Ali Abdul Raziq (Mesir)
6.Ashgar Ali Engineer (India)
7.Djohan Efendi
8.Ulilabsar Abdallah
9.Nasr Hamid Abu Zaid (Mesir)
10.Hassan Hanafi (Mesir)
11.Harun Nasution
12.Fazlur
 Rahman
13. Fetimah Mernisi (Maghribi)1.Mafhum Nas Dirasah fi ulum Quran Nasr Hamid Abu Zayd

2. Pluralitas Agama: Kerukunan dalam keragaman, Nurcholis Madjid

3.Min al-Ijtihad ila Naqd al-Aql al-Islami,Muhammad Arkoun