ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

SILSILAH NABI MUHAMMAD


􀁸 Keturunan
1- Muhammad
􀀙
2- Abdullah
􀀙
3- Abdul Muttalib
􀀙
4- Haasyim
􀀙
5- Abdul Manaf
􀀙
6- Qushaiyy
􀀙
7- Kilab
􀀙
8- Murrah
􀀙
9- Ka’ab
􀀙
10- Luaiyy
􀀙
11- Ghalib
􀀙
12- Fihr
􀀙
13- Maalik
􀀙
14- An-Nadr
􀀙
15- Kinaanah
􀀙
16- Khuzaimah
􀀙
17- Mudrikah
􀀙
18- Ilyaas
􀀙
19- Mudhar
􀀙
20- Nizaar
􀀙
21- Ma’add
􀀙
22- ‘Adnaan
􀀙
23- Uddi
􀀙
24- Udada
􀀙
25- Alyasa’a
􀀙
26- Al-Humaisi’
􀀙
27- Salaamaan
􀀙
28- Nabt
􀀙
29- Hamal
􀀙
30- Qaizaar
􀀙
31- Isma’iil
􀀙
32- Ibraahiim
􀀙
33- Taarah
􀀙
34- Naahur
􀀙
35- Saarugh
􀀙
36-Arghuu
􀀙
37- Faanigh (Huud)
􀀙
38- ‘Aabir (‘Aibar)
􀀙
39- Syaalikh
􀀙
40- Arfakhasyaz
􀀙
41- Saam
􀀙
42- Nuuh
􀀙
43- Lamk
􀀙
44- Muttuusyalikh
􀀙
45- Akhnukh
􀀙
46- Yaarid
􀀙
47- Mahlaayiil
􀀙
48- Qainaan
􀀙
49- Anuusyh
􀀙
50 – Syith
􀀙
51- Adam

KELUARGA NABI MUHAMMAD S.A.W.
􀁸 Bapa Kandung

1. ‘Abdullah Bin ‘Abdul Muttalib
􀁸 Ibu Kandung

1. Amiinah Binte Wahhab

􀁸 Isteri-isteri
1. Khadiijah Bint Khuwailid
2. Saudah Bint Zam’ah
3. ‘Aaisyah Bint Abi Bakr Assiddiiq
4. Hafshah Bint ‘Umar AlKhattab
5. Zainab Bint Khuzaimah
6. Ummu Salamah Bint Abii Umayyah (Hind Bint Huzaifah/Suhail Bint Huzaifah)
7. Zainab Bint Jahsy
8. Juwairiyah Bint AlHaarith
9. Ummu Habiibah Bint Abii Sufyaan (Ramlah Bint Abii Sufyaan)
10. Shafiyyah Bint Huyayyii
11. Maimuunah Bint AlHaarith
12. Asmaa’ Bint Nu’maan
13. Ummu Syuraiki Bint Zaudaan (Ghuziah Bint Zaudaan)
14. Khaulah Bint Alhuzail

􀁸 Anak-anak
1. Ibraahiim Bin An-Nabiyy (saw)
2. Abdullah Bin An-Nabiyy (saw)
3. Al-Qaasim Bin An-Nabiyy (saw)
4. Zainab Bint An-Nabiyy (saw)
5. Ruqayyah Bint An-NAbiyy (saw)
6. Ummu Kalthuum Bint An-Nabiyy (saw)
7. Faathimah Bint An-Nabiyy (saw)
Putera yang pertama adalah Al-Qasim, dengan nama itulah Rasul dikenal hingga dipanggil Abul
Qasim. Al-Qasim dilahirkan sebelum Rasul menerima wahyu dan wafat sebelum kenabian, ketika
wafat usianya dua tahun.
Putera yang kedua adalah Abdullah, ia digelar dengan At Thayyib (Orang yang harum) dan At Tahir
(Orang yang suci). Ia lahir setelah Rasul menerima wahyu, dan wafat di Makkah ketika masih kecil.
Adapun puteri puteri Rasulullah adalah : Zainab, Ruqoyyah, Ummu Kultsum dan Fatimah. Seluruh
puteri Rasulullah mengalami masa Islam, dan seluruhnya ikut berhijrah ke Madinah.
Mereka yang disebutkan diatas adalah putera puteri Rasulullah yang lahir dari Khodijah
Radhiyallahu 'Anha. Sedangkan dari istri yang lain, Rasul tidak mendapat keturunan kecuali hanya
seorang putera laki laki yang bernama Ibrahim yang didapat dari istrinya Mariyah Al Qibthiyah.

Ibrahim wafat ketika berumur 70 hari, sebagian ulama berkata bahwanya Ibrahim berusia tujuh
bulan ketika wafat.
Seluruh putera dan puteri Rasul, meninggal dunia semasa hidupnya Rasulullah, kecuali Fatimah az
Zahra yang meninggal dunia tujuh bulan setelah wafatnya Rasul.
Puterinya yang tertua adalah Zainab, ia tumbuh dewasa dan menikah dengan Abu al 'Ash bin Rabi'.
Abu al 'Ash mengalami masa Islam dan masuk Islam. Keduanya memperoleh seorang putera yang
bernama Ali dan seorang puteri yang bernama Umamah. Ali meninggal dunia ketika kecil,
sedangkan Umamah tumbuh hingga dewasa. Umamah adalah seorang bayi yang pernah digendong
oleh Rasulullah dalam solatnya. Ketika Umamah telah dewasa, ia menikah dengan Ali bin Abi Thalib
setelah bibinya Fatimah wafat sebagaimana telah diwasiatkan oleh Fatimah. Kemudian ketika Ali bin
Abi Thalib meninggal dunia, ia menikah dengan Mughirah bin Noufel bin Harits bin Abdul
Mutholib dengan wasiat dari Ali bin Abi Thalib. Umamah wafat dengan meninggalkan suaminya
Mughirah dan putera mereka Yahya.
Puteri Rasul yang bernama Fatimah, menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka memperoleh
putera yang bernama Hasan, Husein dan Muhsin. Muhsin wafat ketika masih kecil. Mereka juga
memperoleh puteri yang bernama Ruqoyyah, Zainab dan Ummu Kultsum. Ruqoyyah meninggal
dunia sebelum mencapai usia baligh. Sedangkan Zainab menikah dengan Abdullah bin Ja'far bin Abi
Tholib, keduanya memperoleh sorang putera bernama Ali yang wafat ketika kecil.
Ummu Kultsum puteri Fatimah dan Ali menikah dengan Umar bin Khattab dan memperoleh anak
yang bernama Zeid. Setelah Umar wafat, ia menikah dengan 'Auf bin Ja'far bin Abi Thalib. Setelah 'Auf
meninggal, ia menikah dengan Abdullah bin Ja'far bin Abi Tholib.
Ruqoyyah puteri Rasulullah menikah dengan Usman bin Affan, mereka memperoleh putera yang
bernama Abdullah. Ruqoyyah meninggal ketika kaum muslimin memenangkan perang Badar.
Setelah Ruqoyyah wafat, Rasul menikahkan Usman dengan puterinya Ummu Kultsum. Ummu
Kultsum juga meninggal dunia di bulan Sya'ban tahun sembilan Hijriyah.

􀁸 Cucu-cucu
1. Al-Imaam Al-Hasan Bin ‘Ali (anak Faathimah)
2. Al-Imaam Al-Husayn Bin ‘Ali (anak Faathimah)
3. Zainab Bint ‘Ali (anak Faathimah)
4. Ummu Kalthum Bint ‘Ali (anak Faathimah)
5. Muhsin Bin ‘Ali (anak Faathimah)
6. ‘Ali Bin Abuu Al’Aas (anak Zainab)
7. Umaamah Bint Abuu Al-‘Aas (anak Zainab)

􀁸 Bapa saudara
1. Al-‘Abbaas Bin ‘Abdul Muttalib
2. Abuu Taalib Bin ‘Abdul Muttalib
3. Dhiraar Bin ‘Abdul Muttalib
4. Abuu Lahab Bin ‘Abdul Muttalib (‘Abdul ‘Uzzaa Bin ‘Abdul Muttalib)
5. Almuqawwam Bin ‘Abdul Muttalib
6. ‘Abdul Ka’bah Bin ‘Abdul Muttalib
7. Hamzah Bin ‘Abdul Muttalib
8. Az-Zubayr Bin ‘Abdul Muttalib
9. AlHaarith Bin ‘Abdul Muttalib
10. Qutham Bin ‘Abdul Muttalib
11. Hajl Bin ‘Abdul Muttalib
12. Al-Ghaidaaq Bin ‘Abdul Muttalib

􀁸 Sepupu-pupu Nabi (Dari Bapa Saudara)
1. Anak-anak AlHaarith Bin ‘Abdul Muttalib
􀂃 ‘Abdullah Bin AlHaarith
􀂃 Abuu Sufyaan Bin AlHaarith (AlMughiirah Bin AlHaarith)
􀂃 Umayyah Bin AlHaarith
􀂃 Nawfal Bin AlHaarith
􀂃 Rabii’ah Bin AlHaarith
􀂃 Arwaa Bint AlHaarith
2. Anak-anak Hamzah Bin Abdul Muttalib
􀂃 Ya’laa Bin Hamzah
􀂃 ‘Umaarah Bin Hamzah
􀂃 Faathimah Bint Hamzah
3. Anak-anak Abii Lahab Bin Abdul Muttalib
􀂃 ‘Utbah Bin Abii Lahab
􀂃 ‘Utaybah Bin Abii Lahab
􀂃 Mu’attib Bin Abii Lahab

􀂃 Durrah Bint Abii Lahab
4. Anak-anak Az-Zubayr Bin Abdul Muttalib
􀂃 ‘Abdullah Bin Az-Zubayr
􀂃 Thaahir Bin Az-Zubayr
􀂃 Umm Al-Hakam Bint Az-Zubayr
􀂃 Dhubaa’ah Bint Az-Zubayr
5. Anak-anak Al-‘Abbaas Bin Abdul Muttalib
􀂃 AlFadhl Bin Al-‘Abbaas
􀂃 ‘Abdullah Bin Al-‘Abbaas
􀂃 ‘Ubaidullah Bin Al-‘Abbaas
􀂃 Qutham Bin Al-‘Abbaas
􀂃 ‘Abdurrahmaan Bin Al-‘Abbaas
􀂃 Ma’bud Bin Al-‘Abbaas
􀂃 Ummu Habiibah Bint Al-‘Abbaas
􀂃 Tammaam Bin Al-‘Abbaas
􀂃 Kathiir Bin Al-‘Abbaas
􀂃 AlHaarith Bin Al-‘Abbaas
􀂃 Shubayh Bin Al-‘Abbaas
􀂃 Mishar Bin Al-‘Abbaas
􀂃 Amiinah Bint Al-‘Abbaas
􀂃 Shafiyyah Bint Al-‘Abbaas
6. Anak Hajl Bin Abdul Muttalib
􀂃 Murrah Bin Hajl
7. Anak AlMuqawwam Bin Abdul Muttalib
􀂃 Hind Bint AlMuqawwam
􀂃 Arwaa Bint AlMuqawwam
8. Anak-anak Abii Thaalib Bin Abdul Muttalib
􀂃 ‘Ali Bin Abii Thaalib
􀂃 Thaalib Bin Abii Thaalib
􀂃 ‘Aqiil Bin Abii Thaalib
􀂃 Ja’far Bin Abii Thaalib
􀂃 Ummu Hani’ Bint Abii Thaalib (Faakhitah Bint Abii Thaalib)
􀂃 Jumanah Bint Abii Thaalib

􀁸 Ibu saudara
1. ‘Aatikah Bint ‘Abdul Muttalib
2. Umaimah Bint ‘Abdul Muttalib
3. Barrah Bint ‘Abdul Muttalib
4. Shafiyyah Bint ‘Abdul Muttalib
5. Ummu Hakiim Bint ‘Abdul Muttalib (AlBaidhaa’ Bint ‘Abdul Muttalib)
6. Arwaa Bint ‘Abdul Muttalib

􀁸 Sepupu-sepupu Nabi (Dari Ibu Saudara)
1. Anak-anak ‘Atikah
􀂃 Zuhayr
􀂃 ‘Abdullah
􀂃 Qariibah
2. Anak-anak Umaymah
􀂃 Zainab (isteri Nabi saw)
􀂃 Ummu Habiibah
􀂃 Hamnah
􀂃 ‘Ubaidullah
􀂃 ‘Abdullah
􀂃 Abuu Ahmad
3. Anak-anak Barrah
􀂃 Abuu Salamah
􀂃 Abuu Sabrah
4. Anak-anak Shafiyyah
􀂃 As-Saaib
􀂃 ‘Abdul Ka’bah
􀂃 Az-Zubayr
􀂃 Shafiyyah
􀂃 Ummu Habiibah
5. Anak-anak Al-Baidhaa’
􀂃 Arwaa
􀂃 ‘Aamar
􀂃 Ummu Thalhah
6. Anak-anak Arwaa
􀂃 Thulayb
􀂃 Faathimah

􀁸 Keluarga susuan
1 Bapa susuan
a. AlHaarith Bin ‘Abdul ‘Uzzaa Bin Rifaa’ah Bin Mallaan
2 Ibu susuan
a. Thuwayyah (Hamba Abii Lahab)
b. Haliimah Bint Abii Zuaib
3 Adik beradik susuan
a. Masruh (anak Thuwayyah)
b. Hamzah Bin ‘Abdul Muttalib (disusukan Thuwayyah)
c. Abuu Salaamah Bin ‘Abdul Asad Al-Makhzuumyy (disusukan Thuwayyah)
d. ‘Abdullah Bin AlHaarith (anak Haliimah)
e. Khuzaafah Bint AlHaarith (anak Haliimah)
f. Aniisah Bint AlHaarith (anak Haliimah)

SELAWAT DAN SALAM UNTUK RASULULLAH SAW


Pengertian Selawat Dan Salam
Allah berfirman :
“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya berselawat (memberi segala
penghormatan dan kebaikan) kepada Nabi (Muhammad s.a.w); wahai orangorang
yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam
sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya.”27


Antara hikmahNya, apabila Allah bermaksud memerintahkan manusia untuk mengucapkan
selawat dan salam untuk RasulNya, maka pada awal perkataanNya, Dia sendiri mengucapkan
selamat untuk RasulNya, demikian juga para malaikatNya. Setelah ucapan selawatNya dan selawat malaikat-malaikatNya untuk Rasulullah saw, barulah Dia memerintahkan agar umatNya melakukan hal serupa.
Setelah Allah sendiri mengucapkan selawat untuk rasulnya demikian pula malaikatmalaikatnya
yang terhormat, lalu Dia memerintahkan kepada umatNya untuk melakukan hal itu,
masihkah hendak diragukan disyariatkan selawat dan salam untuk insan yang dipilih Allah sebagai rahmat bagi makhlukNya dan sebagai pengembang risalahNya ini?
Terutamanya, selawat dan salam untuk Rasulullah saw telah ditetapkan oleh syariat di dalam
Kitab yang mulia dan Sunnah yang suci.
Firman Allah swt dalam Al-Quran :
“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya berselawat (memberi segala
penghormatan dan kebaikan) kepada Nabi (Muhammad s.a.w); wahai orang-orang yang
beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan
penghormatan yang sepenuhnya.”28


27 Surah Al-Ahzab ayat 56
28 Surah Al-Ahzab ayat 56


Sedangkan dari Sunnah terdapat hadis-hadis sahih tentang disyariatkanNya selawat dan
salam atas Rasulullah dalam gambaran yang tak terbilang, antara lain :
Dari Abdullah bin Amru bin Ash r.a., bahawa dia mendengar Rasulullah bersabda :
‘Barangsiapa berselawat untuk ku sekali maka Allah akan membalas baginya
sepuluh kali.’29


Dari Ibn Masud r.a. katanya :
‘Bahawa Rasulullah saw bersabda : ‘Orang yang paling dekat denganku pada hari
kiamat adalah yang paling banyak selawatnya kepadaku.’30
Dari Aus bin Aus Radiallahu‘anhu katanya : Rasulullah saw bersabda :
‘Bahawa sebaik-baik hari kamu adalah hari Jumaat, maka perbanyakkanlah
berselawat untukku pada hari itu, sebab selawat kalian diperlihatkan
kepadaku.’Lalu mereka bertanya : ‘Wahai Rasulullah, bagaimana selawat kami
diperlihatkan kepada anda apabila anda sudah hancur – dikatakan : sudah
binasa - ?’ Lalu Baginda menjawab : ‘Allah mengharamkan tanah memakan
jasad para Nabi.’31
Dari Abu Hurairah ra katanya :
Rasulullah saw bersabda :
‘Sungguh rugi seseorang yang aku disebut dihadapannya tetapi dia tidak
berselawat untukku.’32
Dari Abu Hurairah ra katanya :
29 Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahihnya
30 Hadis riwayat At-Tarmizi Hadis Hasan
31 Hadis riwayat Abu Daud Hadis Sahih
32 Hadis Riwayat At-Tarmizi Hadis Hasan
Rasulullah s.a.w. bersabda : ‘Setiap orang yang mengucapkan salam kepada ku,
Allah akan menjawabnya dengan mengembalikan rohku untuk menjawab
salamnya.’33
Dari Ali bin Abi Thalib Radiallahu‘anhu katanya :
Rasulullah saw bersabda : ‘Orang yang kikir adalah orang yang apabila
namaku disebut, dia tidak berselawat untukku.’


Faedah- Faedah Selawat

- Menyertai Allah dalam berselawat untuk saw, walaupun caranya berlainan, sebab selawat kita
berisi doa dan permohonan, sedangkan selawat Allah berisi puji-pujian dan penghargaan.


- Malaikat ikut berselawat di dalamnya


- Bagi orang yang berselawat, ada pahala 10 kali ganda daripada Allah, dan tambahan bagi
orang yang melakukan hal lainnya


- Selawat menyebabkan seseorang ditinggikan 10 darjat, dituliskan baginya 10 kebaikan, dan
dihapuskan darinya sepuluh dari keburukan


- Selawat boleh diharapkan ijabah doanya apabila diajukan di hadapan-Nya. Ia boleh
menaikkan doa kepada Allaj, sebab doa yang tidak disertai selawat akan terhenti di antara
langit dan bumi


- Selawat mendatangkan syafa’at Rasulullah saw apabila dipadukan dengan pemohonan
wasilah untuk Baginda


- Selawat menyebabkan dihapuskan dosa dan kesalahan


- Selawat menyebabkan Allah mencukupi keperluan orang yang membacanya.


- Selawat menyebabkan orang yang membacanya dekat dengan Rasulullah saw pada hari
kiamat


33 Hadis riwayat Abu Daud Hadis Hasan


34 Hadis riwayat At-Tarmizi, Hadis Hasan dan Hadis Sahih


- Selawat boleh menjadi sedekah bagi orang yang kekurangan


- Selawat menyebabkan terkabulnya keperluan


- Selawat menyebabkan Allah dan para malaikat berselawat untuk orang yang membacanya


- Selawat merupakan zakat untuk menegakkan dan mensucikan solat


- Selawat menyebabkan diberitakan syurga bagi hamba sebelum ia mati


- Selawat mendatangkan keselamatan dari kesulitan hari kiamat


- Selawat mendatangkan balasan selawat dan salam Rasulullah saw untuk orang yang


membacanya, sebagaimana yang dituturkan di dalam hadis-hadis sahih yang telah disebutkan


- Selawat mengembalikan ingatan seseorang hamba yang melupakan sesuatu


- Selawat memperindahkan majlis dan tidak menjadi sia-sia bagi keluarga orang yang
membacanya pada hari kiamat


- Selawat melenyapkan kefakiran dan dosa, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tentang
disyariatkannya


- Selawat menolak sifat kikir dari seorang hamba, apabila dibaca ketika nama Nabi saw disebut
- Selawat merupakan penelamat dari doa kepadaNya kalau ditinggalkan ketika nama Nabi
saw disebut


- Selawat menghantar pembacanya ke jalan syurga, dan besar kesalahan orang yang
meninggalkan jalan tersebut


- Selawat menyelamatkan seseorang dari fitnah–fitnah majlis yang di dalamnya tidak disebut
nama Allah dan RasulNya, dan tidak memuji, mengagungkan serta berselawat untuk
RasulNya


- Selawat menutup dan menyempurnakan perkataan yang diawalikan dengan tahmid kepada
Allah dan selawat untuk RasulNya


- Selawat menjadi cahaya bagi hamba di atas Sirat


- Selawat mengeluarkan hamba dari kejahatan


- Selawat menyebabkan Allah mengukuhkan sebutan baik dan pujian bagi makhluk langit dan
bumi, sebab orang yang berselawat memohon kepada Allah untuk memberi kemuliaan dan
keagungan kepada RasulNya, ditinggikan kedudukannya dan dibalasi setimpal dengan
amalannya. Maka orang yang berselawat wajib mendapatkan hal–hal seperti ini


- Selawat menyebabkan orang yang berselawat dikurniakan berkat pada amalannya, usia, dan
sebab-sebab kebaikannya.


- Selawat menyebabkan seseorang mendapat rahmat Allah, sebab rahmat ini juga diminta di
dalam selawat


- Selawat menyebabkan kemantapan rasa cinta kepada Rasulullah saw. Ini merupakan pertalian
iman. Tidak akan sempurna iman seseorang, kecuali dengannya


- Selawat untuk Nabi saw akan menjadi penyebab bertambahnya kecintaan seseorang hamba
kepada Baginda


- Selawat mengundang hidayah bagi hamba yang menghidupkan hatinya. Sebab setiap kali
seorang hamba memperbanyakkan selawat untuknya dan mengenangkannya, rasa cinta pun
menguasai hatinya, sampai tiada lagi bangkangan terhadap perintahnya, dan tidak pula ada
keraguan tentang apa saja yang datang dari dirinya


- Selawat menyebabkan seseorang dikenal oleh Rasulullah saw dan disebut disisinya,
sebagaimana sabdanya : ‘Bahawa selawat kamu diperlihatkan kepadaku.’ Juga sabdanya :
‘Bahawa Allah mewakilkan di kuburku, Malaikat yang menyampaikan salam dari umatku.’
Dan seorang hamba dikatakan memperolehi keberhasilan apabila namanya disebutkan di
hadapan Rasulullah saw


- Selawat mengukuhkan kaki di atas Sirat. Hadis dari ‘Abdurrahman bin Samurah yang
diriwayatkan oleh Sa’id bin Musayyab tentang mimpi Nabi saw menyatakan sabda Baginda :
‘… Aku melihat seorang dari umatku merangkak di atas sirat dan berjalan dengan empat
kaki, dan adakalanya tergelincir. Kemudian datanglah selawatnya kepadaku, maka dia
dikukuhkan di atas kakinya dan diselamatkan oleh selawatnya.’


- Selawat menjamin zikrullah dan syukur kepadaNya, dan ma’rifat pemberian nikmatNya
kepada hamba-hambaNya dengan mengutus RasulNya. Orang yang membaca selawat secara
langsung berselawat untuk Nabi saw, berzikir kepada Allah, berzikir kepada RasulNya, dan
memohon balasan selawat bagi dirinya sendiri.

Hadis Riwayat Abu Musa Al Madini, yang tertulis di dalam kitab At Targhib Wat Tarhib, dan dikatakan bahawa hadis ini hasan.