ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

latarbelakang kajian

TAJUK:
JARINGAN ULAMA’ SUFI MESIR DI MALAYSIA SUATU MANHAJ MENGATASI PENYELEWENGAN TASAWUF DAN TARIQAT : SATU KAJIAN SEKITAR AWAL ABAD KE-21.
LATAR BELAKANG PENYELIDIKAN

Mesir merupakan ardu kinanah, pusat keilmuan Islam dan paksi dunia Sunni. Paksi kepada fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah dengan barisan ulama’ yang ulung dan muktabar sejak zaman berzaman terutamanya al-Azhar. Kewujudan al-Azhar sejak tahun 970 Masihi menjadi nadi penting kepada umat Islam seluruh dunia untuk datang menuntut ilmu di Mesir. Mesir juga merupakan pusat pengajian ilmu tasawuf dan tariqat Sufi, dimana wujudnya institusi khas bagi hal ehwal tariqat iaitu Majlis A'la Turuq Sufiah.

Hubungan ini semakin rancak dengan kedatangan ramai pelajar Malaysia ke Mesir khususnya al-Azhar untuk menuntut ilmu dan bertalaqi dengan masyayikh di sana, lepasan al-Azhar ini membawa pulang ilmu ke Malaysia. Hubungan diantara murid dengan masyayikh dan sesama murid adalah berterusan khususnya mereka yang mengikuti pengajian tasawuf dan tariqat.

Abad ke-21 merekodkan kedatangan ramai ulama' Sufi Mesir ke Malaysia samaada bagi wacana, seminar, multaqa dan ziarah dan antaranya mewakili al-Azhar, Dar al-Ifta' dan Majlis A'la Turuq Sufiah. Hubungan ini mewujudkan suatu jaringan kalangan ulama' dan seterusnya membentuk jalinan dengan pihak agensi kerajaan, Badan Bukan Kerajaan (NGO) dan Institut Pengajian Tinggi.

Tinjauan awal abad ke-21 merekodkan suatu perkembangan dimana beberapa tariqat sufi Mesir dibawa pulang oleh lepasan al-Azhar seterusnya mewujudkan hubungan dengan masyayikh di Mesir. Bentuk jaringan dan hubungan Ulama Sufi Mesir di Malaysia dapat dikaji antaranya ialah melalui :
- Ijazah, sanad, salsilah
- Karya kitab, ilmu
- Seminar, wacana, multaqa
- Ziarah ilmiah

Fenomena ajaran sesat yang berselindung dan bertopengkan tasawuf dan tariqat banyak direkodkan di Negara dan menimbulkan persepsi negatif keatas kemurniaan tasawuf dan tariqat yang telah banyak memainkan peranan dalam dakwah Islamiah. Punca dan faktor wujudnya ajaran sesat ini akan dibongkar, dikupas bagi memahami isu ini untuk cadangan dan tindakan penyelesaian. Dengan konsep suatu perkara hendaklah dirujuk kepada ahli bidang sesuatu ilmu. Senarai ajaran sesat oleh Jakim akan diselidik dan dikaji bagi memahami dan mengenalpasti faktor dan ciri penyelewengannya.

Kajian ini akan dilakukan sekitar tahun 2000 sehingga 2012 bagi menyelidik manhaj, pengaruh, perkembangan, hubungan, jaringan dan kesannya serta kesan kepada pembangunan kerohanian di Malaysia. Bagi tujuan mengatasi penyelewengan tasawuf dan tariqat di dalam negara. Dan menganalisa inisiatif Jabatan Mufti Negeri Sembilan sebagai pelopor mewujudkan Ahli Jilsah Turuq Sufiah dan pembentukan Enakmen Tariqat Tasawuf.

Kajian ini dilihat dapat memberi kesan positif ke atas perkembangan Islam, pengukuhan fahaman Sunni ahli Sunnah wal Jamaah dan kerohanian Islam di negara. Kajian ini merupakan suatu manhaj dan langkah bijaksana bagi mengatasi penyelewengan tasawuf dan tariqat. Jaringan ini juga dilihat sebagai benteng menghadapi ancaman fahaman bukan ahli Sunnah Wal Jamaah dan alternatif bagi masyarakat merujuk hal ehwal tasawuf dan tariqat kepada ulama’ yang arif dalam bidang ini. Hubungan dengan ulama Sufi Mesir adalah suatu jaringan strategis bagi menangani isu berkaitan tasawuf dan tariqat di Malaysia.

RANGKA KAJIAN

Kajian penyelidikan melibatkan review dokumen atau buku yang berkaitan sejarah dan rekod program sekitar tahun 2000 sehingga 2012. Begitu juga pengumpulan data maklumat, temuramah, kajian lapangan bagi menganalisis bentuk hubungan, jaringan, pengaruh, perkembangan dan kesannya terhadap manhaj jaringan Institusi Ulama Sufi Mesir di Malaysia, menyelidik faktor dan ciri-ciri penyelewengan diatas nama tasawuf dan tariqat dan analisis keberkesanan jaringan ini bagi mengatasi isu berkenaan di negara .

Aktiviti dan program akan direkod dan dikemaskinikan dari segi data, tokoh, karya kitab, wacana ilmu, sanad keilmuan, kajian kemasukan kitab-kitab dari Mesir ke Malaysia sepanjang tempoh masa tersebut dan senarai ajaran sesat bertopengkan tasawuf dan tariqat di dalam negara.

Wawancara akan dilakukan dengan agensi berkenaan di Malaysia dan soalselidik lepasan Mesir untuk memahami dan memantapkan kajian ini.

Seterusnya merangka kajian dengan berpandukan perkara di atas. Antaranya melalui kaedah kajian perpustakaan, majlis ilmu dan multaqa, wawancara dengan pihak agensi kerajaan, pusat pengajian, Badan Bukan Kerajaan (NGO). Wawancara dan temubual juga akan dilakukan terhadap para ulama yang datang ke Malaysia dalam tempoh bermulanya pengajian dan penyelidikan sarjana ini.

OBJEKTIF KAJIAN

Secara amnya penyelidikan ini bertujuan untuk melihat pengaruh, manhaj jaringan dan perkembangannya dalam melaksanakan program dakwah, keilmuan, pembangunan kerohanian dan jaringan ukhuwwah, memahami punca, faktor dan ciri-ciri ajaran sesat dan suatu cadangan bagi mengatasi isu ini. Secara khususnya kajian ini bermatlamat untuk :

i. Menganalisis pengaruh dan kesan serta peluang program dakwah dan keilmuan kearah pemantapan fahaman sunni dan pembangunan rohani ( hubungan perguruan dan keilmuan).
ii. Mengenalpasti manhaj dan bentuk jaringan dan hubungan antara Institusi Ulama Sufi dan personaliti ulama’.
iii. Mengenalpasti faktor sebenar yang mendorong kepada penerimaan dan perkembangan hubungan ulama’, Institusi Ulama’ Sufi dan kredibiliti tokoh ulama’ Mesir.
iv. Menganalisis manhaj dalam hubungan keilmuan dan pengamalan penghayatan agama antara ulama dan penuntut ilmu.
v. Mengenalpasti faktor dan ciri-ciri ajaran sesat dan bahaya penyelewengannya dari sudut akidah, syariat, sosial dan pemikiran kepada masyarakat.
vi. Mengenalpasti langkah-langkah yang boleh diambil oleh agensi kerajaan bagi mengatasi ajaran sesat yang bertopengkan tasawuf dan tariqat sufi dan pemantapan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan pembangunan kerohanian.
vii. Memantapkan jaringan strategik kepada kerajaan dan negara dengan Institusi dan ulama’ Sufi bertaraf dunia dan muktabar.

METODOLOGI PENYELIDIKAN
i. Metodologi Pengumpulan Data
Pengumpulan data melalui kajian perpustakaan, borang soal selidik, temubual dan sebagainya. Kajian perpustakaan bidang utama akan tertumpu kepada karya sejarah, dokumen majlis, aturcara program, penulisan ilmiah, laman web, tesis dan sebagainya yang berkaitan dengan jaringan, Institusi Ulama dan tokoh ulama. Dan akan dianalisis secara kajian perpustakaan.

ii. Wawancara beberapa individu yang berkenaan dan penggunaan borang soal selidik akan diedarkan kepada mereka yang berkenaan seperti pegawai agama, pengamal tariqat dan pihak Badan Bukan Kerajaan bagi mengetahui bentuk jaringan dan kefahaman.

iii. Kajian juga melibatkan penyelidikan Cawangan Akidah, Jakim bagi mengenalpasti hujah dan ciri-ciri digunakan sebagai sandaran terhadap penyelewengan ajaran sesat diatas nama tasawuf dan tariqat. Iaitu bagi menilai kecenderungan laporan kajian. Analisis juga akan melibatkan dan mengenalpasti sumber pengambilan dalil dalam laporan kajian Jakim sebagai rujukan dan panduan. Dan menilai sejauhmana proses kajian dan keberkesanan tindakan yang dilakukan melaui proses sedia ada.

iv. Kajian khas melibatkan Jabatan Mufti Negeri Sembilan terhadap inisiatif mengatasi penyelewengan tasawuf dan tariqat dengan pembentukan Enakmen Tariqat Tasawuf 2005 dan Jawatankuasa Khas yang dinamakan Ahli Jilsah Turuq Sufiah. Bagi mengenalpasti sejauhmana keberkesanannya dan maklumbalas terkini terhadap kesan pengawalan penyelewengan tasawuf dan tariqat dan bagi pengukuhan pembangunan kerohanian.

v. Metod Analisa Data
a) Menganalisa data melalui kaedah induktif iaitu menganalisa data-data khusus bagi mencari kesimpulan yang bersifat umum.
b) Kaedah deduktif membuat kesimpulan umum terlebih dahulu kemudian dikemukakan data khusus.
c) Kaedah komperatif iaitu membuat perbandingan daripada data samaada yang bersifat umum atau khusus dan dibuat perbandingan untuk mengambil kesimpulan.RANGKA JADUAL KERJA

Kajian Penyelidikan ini dijangka mengambil masa tiga semester yang merangkumi perkara-perkara berikut :

i) Analisis kajian terdahulu
ii) Pengumpulan bahan / info program
ii) Kajian teks
iii) Kajian lapangan
iv) Kategori aspek kajian
v) Analisis intipati bahan
vi) Analisis sumber
vii) Analisis wawancara
viii) Penulisan & Pembentangan tesisBIBLIOGRAFI
1. A.Aziz Deraman & Mohd Taib Osman,sunt.2000.’Tamadun Islam di Malaysia’ , Kuala Lumpur: DBP.

2. Abd Rahman Abdullah,1998.’Pemikiran Islam di Malaysia’, Kuala Lumpur: DBP & USM.

3. Abdul Rahman Hj Abdullah,2002.’Falsafah dan Kaedah Pemikiran: Perbandingan Pemikiran Barat dan Pemikiran Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Manusia’, Kuala Lumpur: USM & Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

4. Abd Hamid Yunus,2006.’ Bagaimana Mengenal Ahli Sunnah Waljamaah’, Putrajaya: Jakim.

5. Abd. FatahHaron Ibrahim,1999.'Ahli Sunnah dan Wujudiyyah Batiniah', Putrajaya: Jakim.

6. Ahmad Sunawari Long, Zulazmi Yaakub,Sunt.2006.’Budaya dan Pemikiran Islam Mesir-Malaysia’, Bangi: Jabatan Akidah dan Falsafah, Fakulti Usuluddin, UKM.

7. Ahmad Zaki Hj Abdullah Latif, 2006.’Transformasi Gerakan Islah Dan Dakwah Di Timur Tengah dan di Malaysia’, Shah Alam: UPENA, UiTM.

8. Ahmad b. Mohd. Zain al-Fathoni,1354H.’Hadiqatul al-Azhar Wa Rayahin’, Pulau Pinang: Matbaah Parsama Press.

9. Angel Rabasa, Cheryl Benard, Lowell H.Schwartz, Peter Sickle,2007.’Building Muslim Moderate Network’, Pittsburgh : Rand Corporation.

10. As’ad al-Khatib,’1996.' al-Butulah wal Fida’ Inda Sufia; Damsyik: Dar al-Fikr.

11. Azyumardi Azra,2005.‘Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara, Bandung: Mizan.

12. Bahagian Penyelidikan Jakim,t.t.'Fenomena Ajaran Sesat', Putrajaya: Jakim.

13. Carl W. Ernst ,2003.‘Tasawuf’’, Jakarta: Pustaka Sufi.

14. Cheryl Benard,2005.'Civil Democratic Islam :Partners, Resources & Strategies, Pittsburgh: Rand Corporation.

15. Chow Hou Wee/ Khai Sheang Lee/ Bambang Walujo Hidayat,2003 ‘Sun Zhu War and Management’, Singapore: Addison-Wesley Publishing Company .

16. C. Snouck Hungronje,Ter. J.H. Monahan,1970.’Mekka In The Latter part of The 19th Century’ Leiden: E.J. Brill.

17. Dato’ Sheikh Zakaria b. Hj Ahmad Wan Besar,2009.’al-Jawahir as-Sufiyyah’, Batu Caves: Mahzoom Books services.

18. Diane Darling,2003.’The Networking Survival Guide’ New York: Mc Grill Hill.

19. Dr. Majid Irsan Kaylani,2000.’Kebangkitan Generasi Salahuddin Dan Kembalinya al-Aqsa ke Pangkuan Islam’, Kuala Lumpur: ABIM & Thinker’s Library.


20. Dr Burhanuddin al-Helmy,2006.’Simposium Tasawuf dan Tareqat’, Seremban: Jabatan Mufti Negeri Sembilan, cet ke-2.

21. Dr Abdul Fattah Abu Ghuddah,1992.'al-Isnad Min ad-Din'. Damsyik: Dar al-Qalam.

22. Dr Abdullah Mohd Zain,’2005.'Fiqh Aulawiyyat dalam Pengurusan Negara’, Putarajaya: Jakim.

23. Dr Qasim Ali Saad,2010.'Qimatul al-Isnad', Beirut: Darul Basyair al-Islamiyyah.

24. Dr Mustafa as-Sibai,1998.’Sirah Nabawiyah Durus Wa Ibar’, Beirut: Dar Tauzi’ Wa Nashr Islamiah.

25. Dr. Amir an-Najjar’1997.'al-Turuq as-Sufiah fi Misr’, Kaherah: Dar al-Maarif.

26. Dr Mohammad Redzuan Othman,2006.'Islam dan Masyarakat Melayu, Peranan dan Pengaruh Timur Tengah'' Kuala Lumpur: Penerbit UM.

27. Dr Yusuf al-Qardhawi,1984.'Risalah al-Azhar Baina al-Ams wa al-Yaum wa al-Ghad Bimunasabah Intifal Biid al-Alfa' Kaherah: Matbah Wahbah.

28. Dr. Eaman Mohd Abbas,2002.’Sultan Abdul Hamid 2 & Kejatuhan Khilafah Islamiah (Peranan Gerakan Nasionalis dan Golongan Minoriti’, Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd.

29. Dr Abdul Halim Mahmood,2003.’ Al-Munqiz Min al-Dhalal LilHujjatul al-Islam al-Ghazali’, Beirut: Dar al-Jil.

30. Dr Miqdad Yaljan,1985.’Falsafah al-Hayah ar-Ruhiyyah’, Beirut: Dar as-Syarq.

31. Dr Said Abdullah Harib,'Jalinan hubungan diantara al-Azhar dan Alumninya', Multaqa Sedunia Alumni al-Azhar pada 15-18 Februari 2008 di KLCC, Kulala Lumpur.

32. Dewan Editor,2005.’Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Pt Ichtiar Baru Van Hoeve.Cet. ke-3.

33. F. De Jong,1978.’Turuq And Turuq-Linked Institutions in Nineteenth Century Egypt’, Leiden: E.J.Brill.

34. Hasan Kamil al-Multawi,1999.’as-Sufiah Fi Ilhamihim’, Kaherah: Majlis A’la Syuun Islamiah, Wazarah al-Auqaf.

35. Haim Hilman Abdullah,2005.‘Pengurusan Strategik’, Kuala Lumpur: Mc Graw Hill.

36. Hj. Abdul Hamid@Yusoff b Yunus,2006.’Penjelasan Terhadap Ciri-Ciri Ajaran Sesat Di Malaysia’, Putrajaya: Jakim.

37. Hj wan Mohd Saghir Abdullah,2000.’Penyebaran Thoriqat-Thoriqat Shufiyyah Mu’tabarah di Dunia Melayu’, Kuala Lumpur: Khazanah al-Fathaniyyah.

38. Hj Nik Azran Mohamad, Hj Mohd Mahadi Hj Isa,2005.’Gerakan Freemansory Musuh Dalam Menghancurkan Islam’, Kuala Lumpur: LaKhauf Resources.


39. Fauzi Mihd Abu Zid,1996.’ as-Sufiah Wal Hayat Muasoroh’, Kaherah: Dar al-Iman Wal Hayat.

40. Hj Muzaffar Dato’ Hj Mohamad, Tun Suzana Tun Hj Othman,2007.’Hakikat Mencari Landasan Akhir Zaman', Crescent News(KL) Sdn Bhd.

41. Hisham al-Talib, ter. Wan Izzuddin Sulaiman,1992’Panduan Latihan Bagi Petugas Islam’, Nurin Enterprise.

42. Ibrahim Mohamad'2009.'Membina Rantaian Berdasarkan Manhaj Tauhid Tasawuf' , Kuala Terengganu: Unit Penerbitan ITHAF.

43. Imam Abd wahab Syarani,t.t.’Lawaqih al-Qudsiah Fi Ma’rifat Qawaid as-Sufiah’, Kaherah: Maktabah al-Taufiqiah.

44. Jahid Sidek,1996.’ Sheikh Dalam Ilmu Tariqah’, Kuala Lumpur: Penerbit UM.

45. K.H. Sirajuddin Abbas,2006.’I’tiqad Ahli Sunnah Waljamaah’, Kota Bharu : Pustaka Aman Press Sdn Bhd..

46. Maimunah Aminuddin,2003.‘Asas Pengurusan Sumber Manusia’, Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

47. Mohd Fuad al-Baqi,1996.’al-Mu’jam al-Mufaras Lil Alfaz al-Quran as-Syarif, Kaherah: Dar al-Hadis.

48. Mohd Ikhsan,2005.’Memoptimumkan Potensi Minda’, Putrajaya: Bhg Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia.

49. Mahmud Saedon,1992.’Sejarah Perkembangan Tariqat/Tasawuf & Persoalan Mengenainya’, Kuala Lumpur: BAHEIS.

50. Yuana Ryan Tresna,2007.‘Muhamad SAW on The Art of War’, Bandung: Prossesio.

51. Mohd Zaidi Abdullah,2004.’ Hikmah al-Isyraqi’, Shah Alam: Kurnia Ilham.

52. Mohd Zaidi Abdullah,2006.’ Manifesto Intisari dan Rahsia Dalam Pemikiran Dan Pengawalan Islami’, Shah Alam: Kurnia Ilham.

53. Muhyiddin al-To'mie'1992.'an-Nur al-Abhar Fi Tabaqat Syuyukh al-Jamie' al-Azhar' Beirut: Dar al-Jil.

54. Mahfuz Mohd,2000.’Ahli Sunnah WalJamaah dan Cabaran Merentasinya’, Seremban: Jab. Mufti Negeri Sembilan.

55. Mohd Ridhuan b Alias, ‘Analisis Kelemahan Gerakan Islam Di Malaysia: Satu Pandangan’.

56. Mohd Sulaiman Yasin,1992.'Mengenal Ilmu Tasawuf 2' Kuala Lumpur: Jakim.

57. Mustafa Mohamad,1994.’ Mengenal Diri dan Wali Allah’, Kota Bharu: Pustaka Aman Press Sdn Bhd. Cer. Ke-21

58. Nikki R. Kiddie, Sunt. 1972.’Schloars, Saints and Sufis Muslim religious Institutions Since 1500’, California: University of California Press.

59. Prof Dr. Mohamad Redzuan Othman'Transmission of Knowledge From Egypt: The Role of al-Azhar In The Early Intelectual Development of The Malay Society in Pre-Independent 1957' Bangi: Persatuan Mahasiswa Islam Timur Tengah.

60. Prof Dr Hj Aboebakar Actjeh,2007.’Tarekat Dalam Tasawuf’, Kota Bharu: Pustaka Aman Press Sdn Bhd.

61. Muhammad Uthman el-Muhammady,1996.'Sejarah dan Konsep Ahli's-Sunnah Wal-Jamaah', Kuala Lumpur: BAHEIS, JPM.
62. R. Samuel Ferguson,’Meeting on The Road: Cosmopolitan Islamic Culture & The Politics of Sufism’ Bond University, Australia.

63. Roslin Syamsuri,1998.'Islam Secara Global’, Kuala Lumpur: Pustaka Ilmi.

64. Rumaizuddin Ghazali,’Aliran-aliran Pemikiran Islam Di Malaysia’

65. Sayyed Hossein Nasr,2003.’Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam’, Bandung: Mizan.

66. Said Nursi,1992.’Kulliyyat Rasail an-Nur’, Turkey: Syarkat Soldzer LilNashr.

67. Solahuddin al-Tijani,1999.'al-Kanz fi Masail as-Sufiah' Kaherah: Haiah al-Masriah al-Amah Lilkitab.

68. Syed Naguib al-Attas,1963.’Some Aspects of Sufism as Understood and Practised Among The Malays’, Singapore: Malaysian Sociological Research Institute Ltd.

69. Syed Mohd. Naquib al-Attas,2002.’Risalah Untuk Kaum Muslimin’ Kuala Lumpur: ISTAC.

70. Syeikh Muhammad Said Chenaoui,'The Role of Sufism in Islam' The 7th General Conference of of Islamic Call, Libya. 7 Disember 2004.

71. Tun Suzana Tun Othman, Hj Muzaffar Dato’ Mohd.,2003.’ Sesungguhnya Tuhan Kamu Tidak Bermata Satu, KualaLumpur: Crescent News.

72. Tun Suzana Tun Othman, Hj Muzaffar Dato’ Mohd.2006.’Ahlul Bait (keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu’, Kuala Lumpur: al-Wasilah Enterprise.

73. Zainal Abidin Mohd,2002.’Pengurusan Strategik’, Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.

74. Zainal Abidin Abbas,1993.'Ilmu Tasawuf'', Kota Bharu: Pustaka Aman Press Sdn Bhd. cet ke-5.


75. Wan Liz Wan Omar,1996.’Pengurusan Islam Abad ke-21’, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

76. Wan Liz Wan Omar,2000.’Gagasan Alaf Baru’ Kuala Lumpur: Thinkers Library.

77. Majlis Ijtima Ulama Pondok SeNusantara Kali Ke-2 pada 12-15 April 2007 di Yayasan al-Jenderami.

78. Multaqa Ulama Sedunia 10-12 Julai 2003 , Putrajaya.

79. Multaqa Sedunia Alumni al-Azhar pada 15-18 Februari 2008, Kuala Lumpur.

80. Seminar Tasawuf Negeri Sembilan 2002 dan 2004.

81. www.alazhar.edu.com
82. www.waag-alazhar.com
83. www.jabhaonline.org
84. www.aqidati.net.eg
85. www. eltsawofelislamy.com
86. www.Dar-alftaa.com
87. www.Islamwattan.com
88. www.almoslem.net
89. www.yayasansofa.com
90. www.yayasanaljenderami.com
91. www.Mindamadanionline
92. www.ns.gov.my/mufti
BIDANG PENYELIDIKAN : AKIDAH