ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

HISTORIOGRAFI ISLAMHISTORIOGRAFI ISLAM

Salah satu peninggalan ilmu terpenting dalam Islam ialah penulisan sejarah atau historiografi. Sejak pertengahan abad ke-2, penulisan sejarah, baik riwayat hidup Nabi Muhammad s.a.w mahupun maklumat lain telah dimulakan oleh para penulis Islam.
Salah satu karya terkena lialah Sirah Ibnu Ishaq karya Muhammad bin Ishaq bin Yasar (m. 768) yang kemudian disemak oleh Ibnu Hisyam (m. 833). Buku ini lebih dikenali dengan nama Sirah Ibnu Hisyam.
Sebagai tokoh yang istimewa di kalangan pengikutnya, Nabi Muhammad s.a.w. menjadi pusat tumpuan penulis Islam. Riwayat hidup baginda telah dimulakan oleh para ahli hadis sejak pengumpulan tutur kata dan perbuatan Nabi Muhammad s.a.w. (hadis).
Inilah pengasas historiografi Islam. Daripada penulisan riwayat hidup ini, penulis Islam beranjak kepenulisan riwayat hidup para sahabat, tabiin dan generasi selanjutnya.
Penulisan ini bahkan menjadi salah satu cabang ilmu terpenting dalam perbahasan hadis. Para ulama hadis menyebutnya sebagai ‘ilm al-Rijalatauilmu’ yang menjelaskan riwayat hidup peraw i hadis.

TARIKH
Orang Arab menyebut sejarah dengan kata tarikh (Tarikh). Penulis pertama yang menggunakan istilah tarikh untuk penulisan sejarah ialah IbnuJarir al-Tabari (839-923), sejarawan dari Baghdad.. Beliau menamakan bukunyaTarikh al-Umamwa al-Muluk (Sejarah Bangsa dan Raja). Karya al-Tabari ini merupakan buku sejarah pertama yang ditulis secara menyeluruh. Penulis sejarah selepas itu terhutang budi kepada al-Tabari bukanhanya kerana mereka menggunakan buku itu sebagai rujukan, malah turut menggunakan kaedah historiografi al-Tabari..

ABDUR RAHMAN AL-JABARTI
Pada era moden, penulisan semula sejarah Islam dilakukan oleh beberapa cendekiawan dari Timur Tengah dan Asia Selatan. Di Mesir, gerakan penulisan sejarah dimulakan sejak abad ke-18, seiring dengan gerakan kebangkitan intelektual di Negara itu.
Sejarawan pertama Abdul Rahman al-Jabarti (1753-1822) melalui bukunya ‘Aja’ib al-Athar (Jejak Ajaib), lebih banyak menumpukan pada penulisan sejarah Mamluk dan jatuh bangunnya kerajaan Islam sehingga kemasukan penjajah Perancis ke Mesir. Karya Sejarah penting lain ialah Tarikh al-Tamaddun al-Islami (Sejarah Peradaban Islam) yang ditulis oleh Jurji Zaidan (1861-1914) dan trilogy sejarah Islam, Fajr al-Islam, Duha al-Islam dan Zuhr al-Islam yang ditulis oleh Ahmad Amin.

IBN KHALDUN 'MUQADDIMAH'
Antara karya sejarah yang paling penting dan terkenal ialah Kitab al-‘IbarwaDiwan al-Mubtada’ wa al-Khabar fi Ayyam al-‘Arab wa al-‘Ajamwa al-Barbar karya Ibnu Khaldun yang terdiri daripada 7 jilid. Kitab ini lebih dikenali dengan nama pendeknya Muqaddimah (Pengantar Umum).
Muqaddimah sebenarrnya merujuk kepada pengantar bagi keseluruhan kitab Ibnu Khaldun itu. Kitab ini juga dianggap sebagai falsafah sejarah. Dalam buku tersebut Ibnu Khaldun juga menjelaskan teori dan metodologi penelitian sejarah secara sistematik dan menyeluruh.

KEMUNCAK KEJAYAAN
Kemuncak penulisan sejarah dalam Islam adalah pada abad ke-7 dan ke-8 H. Puluhan buku sejarah yang tebalnya menyamai ensiklopedia pada era moden, ditulis oleh beberapa orang ilmuwan Islam seperti al-Kamil fi al-Tarikh (Sejarah Lengkap) karya Ibnu Asir (1160-1233), Mu’jam al-Buldan (Kamus Negara) karya Yaqut al-Hamawi (1179-1229; sejarawan dari Iraq) dan al-Bidayahwa al-Nihayah (Permulaan dan Akhir) karya Ibnu Khathir (1300-1373).


Perkembangan Historiografi Islam
Historiografi Islam adalah penulisan sejarah yang dilakukan oleh orang muslim yang sebahagian besar ditulis dalam bahasa Arab. Tujuan historipgrafi Islam adalah untuk menunjukan perkembangan konsep sejarah baik di dalam pemikiran maupun di dalam pendekatan ilmiah yang dilakukannya disertai dengan uraian mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan kemunduran bentuk-bentuk ekspresi yang dipergunakan dalam penyajian bahan-bahan sejarah.
Historiografi Islam berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan kedudukan sejarah di dalam pendidikan Islam telah memberikan pengaruh yang menentukan tingkat intelektual penulisan sejarah. Perkembangan peradaban Islam merupakan pencerminan besar dalam sejarah. Beberapa hal yang mendorong perkembangan pesat bagi penulisan sejarah Islam antara lain adanya konsep Islam sebagai agama yang mengandung sejarah, dan adanya kesedaran sejarah yang dipupuk oleh nabi Muhammad. Perkembangan sejarah Islam terjadi dalam 2 tahap. Pada awalnya informasi disampaikan secara lisan, kemudian metode penyampaian lisan tersebut dilengkapi dengan catatan tertulis yang tidak dipublikasikan.

Sebagian besar karya-karya sejarah Islam terdahulu banyak yang hilang karena tidak ada lembaga penerbitan dan bahan-bahan tulis yang tahan lama, selain itu juga disebabkan karena adanya pergantian kekuasaan sehingga karya-karya yang ditulis di bawah kekuasaan Ummayah (660-750) banyak yang dimusnahkan. Beberapa karya sejarawan Islam yang masih sampai sekarang antara lain:
 • Urwah ibn. Az-Zubyar (650-711), salah seorang sarjana muslim yang telah menulis buku Peperangan oleh Nabi.
 • Ibn Ishaq (704-767), menulis karya sejarah besar yang paling tua yang masih ada sampai sekarang meskipun mengalami pembaharuan menjadi Biografi Nabi (Sirah). Karya ini berhubungan dengan sejarah sebelum Islam, kehidupan nabi, dan menulis sejarah para khalifah.
A. Bentuk dan Isi karya Sejarah
Tradisi Arab sebelum Islam telah menekankan unsur fakta yang konkrit dalam sejarah dan sedapat mungkin tidak mengalami perubahan kerana proses berfikir manusia.bentuk dasar karya Islam adalah pernyataan sederhana, peristiwa lepas, penonjolan watak, tanpa bobot, disusun sekaligus tanpa penjelasan mengenai sebab musababnya. Kebenaran sejarah telah dianggap terjamin oleh sifat jujur dari sejumlah orang yang menyampaikan suatu informasi secara berantai sehingga disebut pula rangkaian pemberi khabar atau isnad. Bentuk-bentk karya sejarah anatara lain:
 1. Khabar
Merupakan bentuk historiografi yang paling tua yang langsung berhubungan dengan cerita perang dengan uraian yang baik dan sempurna ditulis dalam beberapa halaman. Dalam karya sejarah yang lebih luas, khabar digunakan sebagai laporan, kejadian, atau cerita. Sejarawan yang menggunakan bentuk Khabar misalnya Ali ibn Muhammad al-Madaini karyanya tentang monograf pertempuran perorangan dan penaklukan yang dilakukan oleh orang Islam antara lain al-Murdifat min Quraysy. Khabar mempunyai ciri khas sebagai berikut:
-         tidak mempunyai hubungan sebab akibat di antara dua atau lebih peristiwa-peristiwa.
-         Khabar tetap menggunakan cerita pendek dan selalu disajikan dalam bentuk dialog antara pelaku peristiwa.
-         Khabar merupakan gambaran yang beraneka ragam. Dan memerlukan penyajian secara puisi.
 1. Kronik
Merupakan penulisan sejarah berdasarkan urutan penguasa dan tahun-tahun kejadian. Kronik dapat ditambah dengan hal-hal baru dalam bentuk suplemen (dyal atau ekor). Karya sejarah yang menggunakan kronik misalnya karya Khalifah ibn Khayyat, karyanya mengenai arti tarikh dan uraian singkat mengenai sejarah Muhammad pada permulaan hayatnya yang ditulis dalam bahasa Arab.
 1. Biografi
Biografi disusun dalam kelompok yang disebut “tabaqah”. Karya ini mencakup sejarah hidup orang-orang besar, tokoh-tokoh terkemuka dan orang penting yang telah meninggal. Sejak abad ke-10, penyusunan biografi menurut abjad merupakan cara yang diutamakan. beberapa karya biografi antara lain al-Dzahabi dalam kitabnya Tarikh al-Islam wa thabaqat masyahir al a”lam yang menunjukan tanggal lahir bagi nama-nama yang dicantumkan dalam kitabnya.
 1. Sejarah Umum
Pada akhir abad ke-9, sejarah politik dikaitkan dengan sejarah pemikiran dan mulai membicarakan berbagai gejala penting dari peradaban-peradaban yang dikenal. Karya-karya tersebut diantaranya karya sejarah dari al-Yaqubi, berjudul Tarikh al-Yaqubi yang disebarkan oleh Goutsma di Leiden pada tahun 1883. pada jilid pertama mengenai sejarah purbakala sejak nabi Adam sampai pada masa agama Islam. Dalam karya ini dimasukkan juga sejarah Israel, Hindu, Yunani, Romawi, Persia.
Sebagian besar karya historiografi Islam adalah berkat jasa para sarjana yang terdidik dalam ilmu agama. Kegiatan penulisan mereka menyangkut pula dengan penulisan sejarah. Sehingga para sarjana tersebut membentuk dirinya menurut kesedaran Islam sebagai seorang sejarawan.
1)      Sejarawan Istana
Sejarawan professional di Istana merupakan bahagian penting di beberapa Istana. Meskipun jumlah mereka tidak banyak tetapi mereka berjasa dalam menghasilkan karya-karya terbaik dalam sejarah Islam. Misalnya pada akhir abad ke 10 sejarawan Mishkawayh dan Hilal as-Sabi yang merupakan pejabat pemerintah berhasil dan dapat memahami filsafat dan ilmu-ilmu non agama. Dan Imad ad-Din al-Isfahani, karyanya adalah Barg ash’sha’bi yang merupakan contoh terbaik dari suatu memoir sejarah. Karya ini merupakan model dari suatu karya besar historiografi diplomatis dalam Islam.

2)      Sejarawan Amatir
Para penguasa yang menulis karya-karya sejarah dan memoir dapat dikatakan sebagai sejarawan amatir. Sebagian besar karya-karya ini menyangkut silsilah (genealogi).
3)      Sejarawan Profesional
Merupakan orang-orang yang mengabdikan dirinya dalam menyusun karya-karya sejarah dan menganggap diri mereka sebagai sejarawan. Beberapa sejarawan professional antara lain Al-Mas’ud dan Al-Magrizi (1442).

Sejarawan muslim mempunyai kebiasaan untuk memperkenalkan karya-karya mereka dengan pernyataan yang berisi tujuan dari penulisan sejarah. Sistem yang dikembangkan oleh sarjana Hadis adalah dengan cara untuk menguji keaslian dan kebenaran hadis telah dianggap dapat diterapkan untuk penelitian sejarah. Ada beberapa sejarawan yang membicarakan metodologi historiografi Islam, diantaranya adalah:
a)      Muhammad ibn Ibrahim al-Iji, dalam karyanya Tuhfatu al-Faqier ila Shahibi al-Sarier. Kitab ini bertujuan untuk menyajikan informasi sejarah dengan suatu pendekatan yang sistematis untuk menentukan kepastian kebenaran sejarah, sehingga kebenaran Islam akan memperoleh pertimbangan sejarah yang benar.
b)      Muhyiddin Muhammad Ibn Sulaiman al-Kafiyani, menulis karya komprehensif mengenai historiografi Islam, metode, masalah-maslahnya, dan sejarah dengan kitabnya Mukhtashar fi ilm al-Tarikh.
Para sejarawan muslim berpandangan bahwa sejarah adalah media pilihan untuk memperbaiki manusia dan sebagai persiapan untuk menghadapi hari perhitungan dari akhir dunia. Ibn Khaldun dari Afrika Utara (1406), ia menyusun suatu sistem yang masuk akal untuk proses sejarah ditinjau dari sudut manusia saja. Dalam pengantarnya diuraikan bahwa manusia bergantung kepada kekuatan materi dan psikologi. Ibn Khaldun memberi definisi sejarah dari sudut cyclic motion.
B. Historiografi Islam Kontemporer
Pada abad ke-19 terdapat beberapa terjemahan karya-karya barat yang pernah terkenal. Sekarang ini banyak sejarawan Islam yang memperoleh pendidikan barat dalam latihan ilmiah dan metodoogi. Mereka mulai menerbitkan karya-karya sejarah penting, seperti biografi, sosial, dan ekonomi mengenai sejarah Islam masa lampau.
Sejarah historiografi Islam secara umum ditulis oleh Franz Rosenthal adalam satu karyanya A History of Muslim Historiography. Karya ini banyak memberikan pengaruh besra dalam menelusuri sejarah penulisan sejarah Islam.
            Karya lain mengenai historiografi Islam ditulis oleh seorang intelektual muda India yaitu Nizar Ahmed Faruqi yang berjudul Early Muslim Historiographi yang terbit tahun 1979. karya tersebut merupakan disertasi yang menyajikan bahan-bahan penulisan sejarah pada permulaan Islam dan dapat dikatakan sebagai dokumentasi yang menyajikan perspektif penulisan sejarah pada permulaan Islam (612-750).
            Karya lain yang dapat dijadikan bahan studi historiografi Islam adalah tulisan J.H Kramers yang berjudul “ Historiography among the Osmani Turks”. Dan H.A.R Gibb dengan judul Tarikh yang terdapat dalam Encyclopedia of Islam dan Studies on the Civilization of Islam yang terbit di London tahun 1962.


historiografi islam

A. Sejarah Historiografi Islam
Historiografi Islam adalah penulisan sejarah yang dilakukan oleh orang Islam baik kelompok maupun perseorangan dari berbagai aliran pada masa tertentu. Tujuannya adalah untuk menunjukkan perkembangan konsep sejarah baik dalam pemikiran maupun dalam pendekatan ilmiah. Kebanyakan karya-karya Islam banyak ditulis dalam bahasa Arab, tetapi banyak pula yang berbahasa lain seperti Persia dan Turki.
Historiografi Islam berkaitan erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan agama Islam. Kedudukan sejarah dalam pendidikan Islam telah memberikan pengaruh yang menentukan tingkat intelektual penulisan sejarah. Perkembangan Islam merupakan pencerminan besar dalam sejarah. Dari beberapa penelitian kebudayaan menunjukan bahwa:

a. Islam sebagai suatu agama dunia telah menunjukan suatu perkembangan yang mengagumkan dalam sejarah dunia
b. Lebih jauh Islam sebagai agama telah menciptakan pula suatu peradaban.
c. Dalam perkembangan peradaban Islam, tradisi kebudayaan asing diserap, dimodifikasi, kemudian yang tidak sesuai dihilangkan.
d. Peradaban Islam menyajikan suatu sistem yang lengkap mengenai pemikiran dan tingkah laku.

Hal-hal yang mendorong perkembangan pesat bagi penulisan sejarah Islam adalah :
1. Konsep Islam sebagai agama yang mengandung Sejarah.
Nabi Muhammad SAW merupakan puncak dan pelaksana suatu proses sejarah yang dimulai terciptanya dunia ini. Nabi juga sebagai pembaharu sosial agama yang melaksanakan kenabiannya dan untuk memberikan tuntunan bagi masa depan.
2. Adanya kesedaran Sejarah yang dipupuk oleh Nabi Muhammad
Peristiwa sejarah masa lalu dalam seluruh manifestasinya sangat penting bagi perkembangan peradaban Islam. Segala sesuatu yang dicontohkan semasa Nabi SAW hidup dijadikan suri tauladan bagi umatnya, sehingga akan mendorong terjadinya penelitian dan penulisan sejarah.
Mekanisme terciptanya sejarah Islam yaitu pada awalnya informasi disampaikan secara lisan, dan metod penyampain lisan ini (Oral Transmission) dilengkapi dengan catatan tertulis yang tidak dipublikasikan. Sebagian karya-karya sejarawan terdahulu banyak yang hilang karena belum adanya lembaga penerbitan dan bahan-bahan tulis yang tahan lama, atau juga karena adanya pergantian kekuasaan sehingga karya-karya yang ditulis dibawah kekuasaan Ummayah (650-750) banyak yang dimusnahkan. Beberapa contoh karya sejarawan Islam pada masa ini, yaitu:
• Urwah ibn. Az-Zubyar (650-711), sejarawan muslim yang menulis tentang Peperangan Oleh Nabi.
• Az-Zuhri (670-740), menulis sebuah karya mengenai “Silsilah Bangsanya.”
• Musa ibn. Uqbah (758/759), menulis berupa fragmen singkat dan tidak seluruhnya mengandung sejarah.
• Ibn Ishaq (704-767), menulis sejarah besar yang sampai sekarang masih terpelihara, walaupun mengalami perbaikan yaitu Biografi Nabi (Sirah).
Bentuk dan Isi Karya Sejarah
Tradisi Arab sebelum Islam telah menekankan unsur fakta yang kongkrit dalam sejarah, terlepas dari lingkungannya dan sedapat mungkin tidak mengalami perubahan oleh proses pikir manusia. Bentuk dasar karya sejarawan Islam adalah pernyatan sederhana, peristiwa-peristiwa lepas, tanpa bobot, walaupun aneka ragam penonjolan watak yang semuanya disusun sekaligus tanpa disertai penjelasan mengenai sebabnya. Ada beberapa macam bentuk sejarah dalam Islam yaitu

Khabar (Isnad) yang merupakan bentuk historiografi Islam yang paling tua yang langsung berhubungan dengan peristiwa sebenarnya yang ditulis dengan uraian yang baik dan sempurna dalam beberapa halaman saja. Dalam konteks karya sejarah lebih dikenal dengan laporan kejadian atau cerita. Khabar mempunyai ciri-ciri khas yaitu:
a. Tidak ada hubungan sebab akibat.
b. Khabar sudah ada sebelum Islam dan bentuknya dengan menggunakan cerita pendek. Disajikan dalam bentuk dialog antara pelaku pariwisata, sehingga meringankan ahli sejarah dalam menganalisis terhadap peristiwa.
c. Lebih banyak khabar merupakan gambaran yang beraneka ragam, penyajiannya juga dapat berupa puisi.
Contoh beberapa karya sejarah yang menggunakan bentuk khabar yaitu:
a. Ali ibn. Muhammad al-Madaini (wafat tahun 831), dalam karyanya muncul monograf tentang pertempuran-pertempuran perorangan dan penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh orang Islam, seperti al-Murdifat min Quraysy (Wanita Quraisy yang banyak suami).
b. Abu Mihnaf Luth ibn Yahya (wafat tahun 774)
c. Al-Haitsam ibn Adi (wafat tahun 821) dan Ibn Habib, karyanya merupakan kumpulan monograf dalam bentuk khabar atau Nasab.

• Kronik merupakan penyusunan sejarah berdasarkan urutan penguasa dan tahun-tahun kejadian, serta biasanya ditambah dengan hal-hal yang baru yang biasa disebut dyal atau ekor. Contoh karya sejarahnya adalah:
a. Karya Khalifah ibn. Khayyat yang ditulis dalam bahasa Arab sampai tahun 847 dan kira-kira delapan tahun sebelum penulisnya meninggal, ia menguraikan mengenai arti tarikh dan uraian singkat mengenai sejarah Muhammad pada permulaan hayatnya.
b. Yakub ibn Sufyan (wafat tahun 891), kitab sejarahnya ditulis pada pertengahan kedua abad ke-9 dan ditulis menurut urutan tahun ditambah beberapa kutipan-kutipan.
c. Ibn Abi Haithamah (wafat tahun 893), dalam karyanya menunjukan urutan tahun walaupun terbatas.
d. Ibn Jarier al-Tabari (923), karya standar yang terdiri dari beberapa jilid mengenai kronik yaitu Tarikh al Umam wa al-Muluk yang meliputi sejarah Nabi di Mekah, istri-istri Rasulullah, orang-orang murtad, biografi Abu Bakri dan lain sebagainya. Karyanya yang lain adalah Adab al-Manasik, Adab al-Nufus, Iktilaf ulama al-Amshar, Tahdzib Atsar, Jami al-Bayan al ta’wil Ayi al-Qur’an, al-Jami’fi al-Qiraat, Zali al Zail al Muzzayyal dan lain-lainnya. Tulisannya suatu saat nanti akan mempengaruhi arah penulisan sejarah selanjutnya.

• Biografi (Tabaqat/manaqib), yang mencakup sejarah orang-orang besar, tokoh-tokoh terkemuka, serta orang-orang yang telah meninggal dalam waktu yang kira-kira sama. Di dalam masyarakat Islam ada beberapa faktor yang menjadikan biografi dominan yaitu:
a. Biografi Nabi Muhammad SAW merupakan sumber utama bagi pembangunan masyarakat Islam.
b. Meriwayatkan kehidupan Nabi Muhammad SAW secara terperinci tergantung kepada para perawi secara individual.
c. Perjuangan dalam menegakan Islam sebagian besar ditunjukan oleh keunggulan pribadi para pemimpinnya yang telah berjasa dalam perjuangan itu.
Sejak abad ke-10 penyusunan biografi menurut abjad merupakan cara yang diutamakan dan berikut karya-karya berbentuk biografi:
a. Al Dzahabi dalam karyanya “Tarikh al-Islam wa thabaqat masyahir al a’lam” sanggup menunjukan tanggal lahir tiap-tiap tahun bagi nama-nama yang dicantumkannya dalam karyanya.
b. Khatib al-Baghdadi dalam karyanya “Tarikh Baghdad” tanggal kelahiran dan kematian disebutkan masing-masing dalam permulaan penulisan biografi.
c. Yaqut (1229), berjudul “Irshad al-arib ila ma’rifat al-abid”.
d. Abu Usayibah (1270), menulis tentang sejarah kedokteran disertai biografi ahli-ahli kedokteran dan tulisannya berjudul “Ujun al-anba’ fi tabagat al-atibba”.
e. Ibn Khallikan (1282), biografi tokoh-tokoh terkemuka, berjudul wafayat al-A’yun, berupa manuskrip. Pada tahun 1835-1840, buku ini diterbitkan oleh Ferdinand Wustenfield dan merupakan referensi karyanya yang berjudul Geschichtschreiber der Araber yang terbit tahun 1882. Diterjemahkan juga dalam bahasa Inggris oleh Mac Guckin de Slane (4 jilid) dengan judul Ibn Khallikans Biographical Dictionary terbit tahun 1843-1851 di Paris-London.

• Sejarah Umum, pada abad ke-9 para sejarawan banyak yang menulis tentang politik dan peristiwa-peristiwa khusus yang dikaitkan dengan pemikiran dan mulai membicarakan gejala penting peradaban yang pernah dikenal. Karya-karyanya yaitu:
a. Karya sejarah dari al-Yaqubi yang berjudul Tarikh al-Yaqubi yang dipublikasikan oleh Goutsma di Leiden tahun 1883 yang terdiri dari dua jilid. Sejarah pertama mengenai sejarah purbakala sejak Nabi Adam sampai pada masa agama Islam, dan disini juga dimasukan juga sejarah Israel, Hindu, Yunani, Romawi, Persia, dan sebagainya. Jilid kedua mengenai sejarah Islam yang berakhir sampai masa Khalifah al-Mutamid tahun 259 H.
b. Al-Mas’udi menulis tentang Muruj az-Zahab di dalamnya juga ia memasukn raja-raja Eropa yang masih berpengaruh terhadap karya-karya selanjutnya.
c. Rashid ad-Din Fadlallah (1318) dari Asia Tengah, karyanya mengenai Sejarah Umum (Jami’at-tawarikh), ditulis dalam bahasa Persia dan merupakan karya asli pertama mengenai sejarah Islam yang universal.

B. Para Sejarawan
Sebagian besar k
arya historiografi Islam merupakan jasa dari sarjana-sarjana terdidik dalam ilmu agama. Kegiatan penulisan mereka menyangkut pada penulisan sejarah, seperti Bukhori (870), seorang pengumpul Hadist, ia menyusun pula biografi-biografi singkat tokoh-tokoh agama dan menamakan karyanya dengan Sejarah. Dan dengan demikian ia membentuk dirinya menurut kesadarn Islam sebagai seorang sejarawan.
• Sejarawan Istana, sejarawan biasanya sangat penting di berbagai negara dan mereka diberi fasilitas untuk digunakan dalam studi sejarah. Selain itu juga dengan adanya hal itu mereka dapat menghasilkan karya-karya sejarah terbaik dalam sejarah Islam. Misalnya Imad ad-Din al-Isfahansi (1201), karyanya Barg ash’sha’bi merupakan contoh sejarah yang ditulis oleh pejabat tinggi dengan menggunakan dokumen-dokumen dan buku harian. Model ini merupakan karya besar historiografi diplomatis dalam Islam.
• Sejarawan Amatir merupakan para penguasa yang menulis karya-karya sejarah dan memoar, serta sebagian besar karyanya menyangkut silsilah (geneologis).
• Sejarawan Profesional adalah orang-orang yang mengabdikan dirinya dalam menyusun karya-karya sejarah. Misalnya Al-Mas’ud dan Al-Magrizi (1442), pada masa kekuasaan dinasti Mamluk di Mesir.


C.
Tujuan dan Metodologi Historiografi Islam
Dalam kebiasaannya sejarawan Islam memperkenalkan karya-karya mereka dengan pernyataan yang berisi tujuan dari penulisan sejarah.
Sejarah mempunyai manfaat:
Mengajarkan contoh-contoh, baik positif maupun negatif.
• Mengajarkan kepada setiap orang mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di dunia ini.
• Mengajarkan kepada para pemimpin politik cara mengendalikan pemerintahan yang baik.
• Sesuatu yang menarik tetapi memerlukan pemikiran.


PENGAJIAN SEJARAH PERADABAN DAN KETAMADUNAN DI IPT MALAYSIA:

UTM:
 1. Islamic Science and Technology
 2. Islam, Modernity and Postmodernity
 3. Islamic Philosophy
 4. Islamic Economics and Finance
 5. Religion and Development
 6. Islam in the Malay World
 7. Decoloniality and Islamisation
 8. Islamic Epistemology
 9. Islamic Educational Philosophy
 10. Contemporary Islamic Thought
 11. Islamic Political Thought
 12. Science of Civilisation
 13. Islamic Art and Literature
 14. Manuscript Studies

UPM:
Globalisation and Modern Society
Comparative Religion
Philosophy of Civilisation
Selected Figures Civilisational Thoughts
Ideology and Civilisation

(ISTAC)

Islamic Civilization : Nature, Formation and Development
The Qur’an and The Sunnah: Foundations of Islamic Personality, Society and CulturesIslamic Institutions: Religious, Political, Administrative, Economic, Social, Educational, Cultural.
Islamic Art : Calligraphy, Architecture, Music and other forms of Islamic Art
Classical, Modern and Contemporary Islamic Civilization.
Comparative Civilizational Studies and Inter-Civilizational Dialogue
Malay-Indonesian Islamic Thought and Civilization
Manuscript-based studies of Aspects of Islamic Civilization

USM:
(Kesenian Dalam Islam(HUM))
Role & Influence of Islamic Civilization in Southeast Asia
(Peranan & Pengaruh Tamaddun Islam di Asia Tenggara(HUM))
Philosophy & History of Islamic Civilization

(Falsafah & Sejarah Tamaddun Islam(HUM))
History & Philosophy of Islamic Science

(Sejarah & Falsafah Sains Islam(HUM))
Islam Civilization

(Tamadun Islam)

Sumber: IPT dan Historiografiislam